LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Ekkotekniker - Institutt for samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 05.09.2024

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.Les mer om oss på  uit.no/helsefak

Om stillingen

Ønsker du å gjøre undersøkelser i ekkokardiografi samtidig som du bidrar til viktig folkehelseforskning?

Ved Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet, er det ledig en midlertidig stilling som ekkotekniker i den 8. runden med datainnsamling i Tromsøundersøkelsen.

Tromsøundersøkelsen er en nasjonal og internasjonal forskningsressurs og satsingsområde, hvor vi følger utviklingen i folkehelsen, kartlegger risikofaktorer og sykdom, og vi gir oppdatert kunnskap som grunnlag for forebygging og behandling av sykdom. Mer enn 45 000 kvinner og menn har deltatt i minst én av de syv undersøkelsene som er gjennomført til nå. Tromsøundersøkelsen har en omfattende database og biobank med nærmere 1 million prøver.

Neste befolkningsundersøkelse planlegges gjennomført over to år fra mars 2025, og alle i Tromsøs befolkning over 40 år inviteres til å delta. Den aktuelle stillingen vil ha tiltredelse 1. januar 2025 med varighet ut 2026, forutsatt finansiering over statsbudsjettet 2025.

Datainnsamling i Tromsøundersøkelsen kan sammenlignes med en «pop-up helsestasjon for voksne» hvor hver deltaker skal innom mange ulike undersøkelser. Ekkoteknikeren vil i samarbeid med forskerne være ansvarlig for innsamling av data innen hjerte/lunge medisin. Øvrige oppgaver kan også inngå i arbeidet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø - Tromsøundersøkelsens lokaler i Sjølundvegen 3, Tromsø.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøke pasienter med ultralydteknikk og øvrige teknikker innen datainnsamling tilknyttet hjerte/lunge stasjonen
 • Delta i daglig drift på Tromsøundersøkelsen og sikre god logistikk for deltakere
 • Ansvar for vedlikehold av utstyr på stasjon for ekkoundersøkelser

Informasjonsmøter om stillingen og Tromsøundersøkelsen

Ytterligere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til kontaktpersonene.

Vi gjennomfører to informasjonsmøter hvor du kan snakke med oss og få mer informasjon om stillingen og Tromsøundersøkelsen generelt (ingen påmelding):

 • Torsdag 29.august, kl.20.00, Sjølundvegen 3
 • Mandag 2.september kl.17.00, Sjølundvegen 3

Yngve Olsen Sæbbe (kun Tromsøund.)

Kvalifikasjoner

Utdanning i ekkokardiografi fra NTNU eller Agder eller tilsvarende kompetanse.Alternativt norsk autorisasjon som sykepleier/radiografi eller annen relevant utdanning. I så tilfelle tilbys det opplæring på ekkolabben ved UNN i 3 måneder før selve datainnsamlingen starter.Det er at krav om god fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Felles for alle som skal jobbe i Tromsøundersøkelsen er at man må egne seg godt i møte med mange mennesker gjennom dagen, være serviceinnstilt, ansvarsbevisst og kunne utvise nøyaktighet i arbeidet. Fleksibilitet og godt samarbeid er avgjørende for at arbeidet skal flyte og besøket oppleves positivt for deltakerne. Personlig egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.Søkeren bør ha interesse for hjertemedisinsk diagnostikk og bildedannelse, og ha ønske om å bruke opplæringen de får senere innenfor helsevesenet.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt og sosialt arbeidsmiljø med muligheter for å tilegne seg en unik jobberfaring. 
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Vi vil ha særavtale om forskjøvet arbeidstid, men arbeidstiden for den enkelte medarbeider vil imidlertid ha et snitt på 37,5 timer per uke.

Stilling som ekkotekniker lønnes etter statens regulativ kode 1514. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS