LEDIG STILLING VED NINA

Feltmedarbeidere for NiN-kartlegging og botaniske ruteanalyser

Søknadsfrist: 05.02.2021

NINA

Norsk institutt for naturforskning (NINA) er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med over 285 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim, og vi har forskningsavdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. Instituttet har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv, og forskningsprosjekter som er finansiert av norske og internasjonale forskningsråd.

NINA vil ha behov for 2-4 botaniske feltarbeidere i perioden juni - september 2021, der oppstart og lengden på tilsettingsperioden vil være avhengig av når de som tilsettes kan ha feltarbeid og etterarbeid. Det forventes at søkere er tilgjengelige minimum fire uker. For de som ansettes kan det være aktuelt med tilknytning til vår avdeling i Bergen eller terrestrisk naturmangfold i Trondheim. Faktisk tilknytning til avdeling og antall stillinger bestemmes når vi ser hvilke prosjekter NINA får tilslag på. I utgangspunktet kan det være grunnlag for flerårig ansettelse, men usikkerhet i faktisk prosjettilgang gjør at vi foretrekker årlige ansettelser.

Kompetansekrav:

For tilsetting i stillingene kreves mastergrad og minimum ett års felterfaring med NiN-kartlegging og leveranse av NiN-polygoner.

I tillegg kreves følgende:

• teoretisk og praktisk kunnskap om NiN og NiN-kartleggingsmetodikk.

• god vegetasjonsøkologisk kompetanse

• god artskunnskap innen karplanter, helst også innen moser og lav.

• kunne gjennomføre ruteanalyser av vegetasjon.

• kjennskap til rødlistede naturtyper og rødlistede- og fremmede arter.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

Feltarbeid i forbindelse med NiN-kartlegging og ruteanalyser, samt diverse annet feltarbeid.

I tillegg kan det bli aktuelt med etterarbeid inne i forbindelse med feltarbeid.

Vi tilbyr:

• lønn som avdelingsingeniør i ltr 58

• yrkesskadeforsikring i hht loven

• reiseforsikring på reiser for NINA

Søknad sendes på e-post til [email protected], og må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuell publikasjonsliste.

Spørsmål om stillingen rettes til:

Søknadsfrist er 5. februar 2021

Powered by Labrador CMS