LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Universitetslektor i barnevern

Søknadsfrist: 04.08.2024

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forskning og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.

Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Fakultet for helse- og sosialvitenskap har ledig 3 faste stillinger som Universitetslektor i barnevern

Om stillingen

Stillingene er knyttet til Institutt for helse, - sosial og velferdsfag og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Hovedarbeidssted er p.t Campus Porsgrunn.

Institutt for helse, -sosial og velferdsfag har et stort barnevernfaglig miljø med blant annet bachelor i barnevern og master i barnevernsarbeid, etter- og videreutdanninger, et eget kompetansesenter for barnevern og betydelig samarbeid med aktører i barnevernfeltet. Fagmiljøet samarbeider mye med andre faggrupper i instituttet om utdanning og forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Undervisning, veiledning, og sensurarbeid på bachelor- og masterprogram i barnevern.
 • Undervisning, veiledning og sensur i etter- og videreutdanninger.
 • Undervisning, veiledning og sensur i studieprogrammer tilknyttet andre faggrupper i instituttet etter behov.
 • Arbeid i funksjoner som studie-, emne- og/ eller programansvarlig.
 • Faglig og pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid etter behov.
 • Samarbeid med interne og eksterne partnere om fagutvikling og kvalitetsarbeid i studieprogrammer.
 • Undervisning på alle nivåer ved undervisningsløp knyttet til eget institutt, og ved andre institutt, kan bli aktuelt.
 • Universitetet har fjernundervisning og e-læring som satsningsområde, og den som ansettes må derfor kunne gi veiledning og undervisning via digitale medier.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på masternivå som barnevernspedagog eller annen relevant profesjonsutdanning.
 • Erfaring med undervisning og veiledning innen barnevern eller sosialfaglig arbeid.
 • Det er ønskelig med formell veiledningskompetanse relevant for stillingen.
 • Kunnskap om samspill og tilknytning, og om psykososialt arbeid med barn og unge.
 • Erfaring med familiearbeid, tverrfaglig samarbeid og brukermedvirkning.
 • Pedagogisk kompetanse.
 • Erfaring fra fagutvikling og formidling.
 • Da undervisningsspråket er norsk må den som ansettes kunne undervise i et av de skandinaviske språkene (norsk, svensk eller dansk)

For ansettelse som universitetslektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høgskole eller tilsvarende, i tillegg til relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. [Søkere med forskningskompetanse vil bli prioritert].

Ved ansettelse som universitetslektor vil det bli vektlagt ønske, vilje og planer om kvalifisering til førstekompetanse.

Søkere må i tillegg dokumentere utdanningsfaglig kompetanse i tråd med føringene i Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger.

Personlige egenskaper.

 • Være interessert i tverrfaglig samarbeid og deling av kunnskap.
 • Evne til struktur og oversikt over egne arbeidsoppgaver og ansvarsområder.
 • Ha evne til selvstendighet i arbeidet.
 • Interesse for og vilje til å påta seg ansvarsoppgaver, eks emneansvar og prosjektledelse.
 • Ta ansvar for egen faglig oppdatering både faglig og pedagogisk.
 • Ryddig og systematisk i sitt arbeide.
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Krav til dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse

Våre utdanninger skal være forskningsbaserte, både når det gjelder undervisningspraksis og innhold. Vi vil derfor at våre undervisere skal ha erfaring fra og vise motivasjon for å fokusere på utvikling av undervisningspraksis og samspillet mellom undervisning og forskning for å fremme læring.

Universitetet i Sørøst-Norge har i tråd med Forskrift om ansettelse og opprykk i forsker- og undervisningsstillinger nedsatt krav om at søkere på stilling som førsteamanuensis må kunne dokumentere ferdigheter i universitet- og høgskolepedagogikk, fagdidaktikk og digital kompetanse.

Det forutsettes på denne bakgrunn at søkere kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse gjennom utdanning eller kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer, og opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning på universitet- og høgskolenivå.

Alternativt kreves det dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse gjennom egen praksis som underviser og veileder og gjennom utdanningsledelse i høyere utdanning, kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar og dokumentasjon på opparbeidede grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For søkere som primært vurderes på grunnlag av egen praksis, stilles det krav om undervisning- og veiledningserfaring og erfaring fra utdanningsledelse som samlet sett tilsvarer en andel av heltidsstilling i høyere utdanning tilsvarende to år.

NB! Les mer om hvordan utdanningsfaglig kompetanse skal dokumenteres i søknaden.

Søkere som ikke har slike utdanningsfaglige kvalifikasjoner, kan ansettes med plikt til å kvalifisere seg innen to (2) år. [Kurs i universitets- og høgskolepedagogikk vil bli tilbudt.]

Ved vurdering av søkere vil det bli lagt vekt på

 • Faglig kompetanse innen barnevern.
 • Erfaring fra arbeid i barnevern og i tverrfaglig samarbeid om barn, unge og familier i utsatte livssituasjoner.
 • Ledererfaringer.
 • Undervisningserfaring innen barnevern/ sosialfag.
 • Pedagogisk kompetanse.
 • Erfaring fra prosjektledelse, prosjektarbeid og søknadsskriving.
 • Erfaring fra innovasjonsarbeid.
 • Annen relevant kompetanse, for eksempel relatert til forskning.
 • Personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende fagmiljø med stimulerende arbeidsoppgaver.
 • Individuell kompetanseutviklingsplan og gode vilkår for kompetanse- og karriereutvikling for alle ansatte.
 • Inkluderende arbeidsmiljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning og gunstige vilkår i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn

Universitetslektor (kode 1009): LT 56-70 (NOK 548 600 – 692 400) per år. Førsteamanuensis (stillingskode 1011) og førstelektor (stillingskode 1198): LT 66-79 NOK 646 000 – 845 900 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter ansiennitet og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Ansettelsesorgan er ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge. På bakgrunn av utvalgets innstilling vil aktuelle søkere bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

[Instituttet har få kvinner/menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og kvinner/menn oppfordres derfor spesielt til å søke.]

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Hans A. Hauge, hans.a.hauge@usn.no / 95171259

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Personalrådgiver Ruth Helen Haugerud, epost/tlf: ruth.haugerud@usn.no / 35952617

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Attesterte kopier av vitnemål fra høgskole/universitet og attester.
 • Søkere som har fullført eget kurs i universitet- og høgskolepedagogikk tilsvarende minimum 200 timer skal legge frem dokumentasjon i form av kurs- eller eksamensbevis, i tillegg til studieplan eller beskrivelse av kurset med oversikt over emner/tema. Grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring og evaluering og utvikling av undervisning og veiledning skal dokumenteres i form av en systematisk og samlet fremstilling. Øvrige søkere skal i beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser, veileder og utdanningsleder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ved USN benyttes pedagogisk mappe, og du kan lese mer om hva denne skal omfatte her.
 • Kontaktinformasjon til tre referanser.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Har du høyere utdanning fra utlandet må den godkjennes av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du må ha sendt inn søknad for godkjenning innen søknadsfristen til denne stillingen utløper. Legg ved kvittering på søknad eller vedtak når du søker. Godkjenningen må ettersendes og er en forutsetning for ansettelse.

Her kan du lese mer om rekrutteringsprosessen til vitenskapelige stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at all etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden innen søknadsfristens utløp.

Universitetet i Sørøst-Norge er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen, og har rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R). Universitetet er også medlem i nettverket EURAXESS, som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS