LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (pediatri) ved Fonna Sykehus

Søknadsfrist: 08.04.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Universitetslektor

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin 2, er det ledig åremålsstilling som universitetslektor (20 % bistilling) i medisin (pediatri) for ein periode på 2 (to) år frå tilsetjing. Stillinga er knytt til fast hovudstilling (min. 50 %) som overlege ved Fonna sjukehus. Arbeidsstad er ved Fonna sjukehus.

Vi søkjer ein medarbeidar som saman med tilsette ved instituttet vil bidra til framifrå undervisning.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga inneheld oppgåver innan

 • Undervisning, rettleiing og tilrettelegging, først og fremst knytt til undervisning i pediatri ved Fonna sjukehus i Haugesund knytta til praksisopphald som del av studieprogrammet for legestudentar (Vestlandslegen)
 • Generell undervisning og undervisning i høve til dei studieprogramma fakultetet/instituttet til ei kvar tid har kan verte pålagt
 • Administrative oppgåver etter rettleiande tidsmessige rammer

Den som vert tilsett, vert del av undervisningsgruppa for pediatri ved Klinisk institutt 2, og vil få delansvar for utforming av undervisning i pediatri for medisinstudentar frå Universitetet i Bergen.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha norsk cand.med.-grad eller tilsvarande kompetanse
 • Søkjar må ha spesialutdanning i pediatri
 • Det er eit ønskje at søkjar har brei og relevant klinisk erfaring, samt engasjement og interesse for undervisning
 • Det er eit ønskje at søkjar har undervisnings- og administrativ erfaring samt erfaring med populærvitskapleg formidling
 • Det vert lagt vekt på dokumentert vilje og evne til samarbeid

Undervisingsspråket er til vanleg norsk. Det vert kravd at den som vert tilsett, kan undervise på norsk eller eit anna skandinavisk språk innan to år etter tilsetjinga.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Løn er for tida kr 584 500 – 646 000 (kode 1009, lønssteg 60-66) brutto pr. år for ei fulltidsstilling. For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • CV
 • Karakterutskrifter (all høgare utdanning) og relevante attestar
 • Dokumentasjon på utdanningsfagleg kompetanse
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Dersom du driv forsking legg du og ved:

 • Fullstendig publikasjonsliste
 • Vitskaplege arbeid (maks 10) i pdf format

Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden (pdf).

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Mette Vesterhus, mette.vesterhus@uib.no

Kvinner vert spesielt oppmoda om å søkje. Dersom dei sakkunnige finn at fleire søkjarar har tilnærma like kvalifikasjonar, vil reglane om kjønnskvotering i Personalreglementet for vitskaplege stillingar verte følgde.

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS