LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Mellombelse stillingar som universitetslektorer ved Det juridiske fakultet

Søknadsfrist: 25.05.2022

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det juridiske fakultet - Les meir om fakultet her.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Universitetslektor

Ved Det juridiske fakultet er det ledig inntil 2 mellombelse stillingar som 100 % universitetslektor med tiltreding seinast ved semesterstart i august 2022. Tilsettingsperioden er på seks månader med moglegheit for forlenging.

Tilsetjing i stillingane som universitetslektor inneber 75 % undervisningsplikt. Dei resterande 25 % skal nyttast til forskings - og utviklingsarbeid.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga er tillagt undervisning på dei obligatoriske emna på masterprogrammet i rettsvitskap ved fakultetet, og inneber følgjande oppgåver:

 • Å førebu og gjennomføre undervisning
 • Rettleiingsoppgåver
 • Eksamens- og sensurarbeid

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Du må ha mastergrad i rettsvitskap eller tilsvarande juridisk utdanning
 • Du må gjennom karakternivå og/eller skriftlege arbeid ha vist eit høgt fagleg nivå, som kvalifiserer for rettsvitskapleg arbeid
 • Du må ha engasjement og interesse for undervisning, og ha minst eitt års røynsle med undervisning på universitets- eller høgskolenivå
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og strukturert
 • Du må ha gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget. Du må ta aktivt del i utviklinga av eit godt fagmiljø
 • Pedagogisk basiskompetanse er eit krav for stillinga, men den som blir tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet ikkje er oppfylt før tilsetjing

Undervisningsspråket på masterprogrammet i rettsvitskap er til vanleg norsk. Det er eit krav om at den som blir tilsett, kan undervise på dei obligatoriske emna på masterprogrammet i rettsvitskap på norsk eller eit anna skandinavisk språk ved tilsetjing

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Løn som universitetslektor etter lønssteg 56 (kode 1009/LR 25) i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida kr. 507 600. Ved levert phd-avhandling, lønssteg 61. Dette utgjer for tida 553 500. For særleg kvalifiserte søkjar kan det bli aktuelt å vurdere høgare løn
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 
 • Gode velferdsordningar

Søknaden skal innehalde:

 • Søknadsbrev med ei kort utgreiing om søkjaren sin motivasjon for å søkje stillinga
 • CV
 • Stadfesta kopiar av vitnemål, attestar og eventuelle pedagogiske kvalifikasjonar
 • Eventuelle publikasjonar (maks 10)
 • To referansar (namn og kontaktinformasjon)

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk via lenkje på denne sida ”Søk på jobben”.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Praktiske spørsmål kring søknadsprosessen kan rettast til: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på jobben

Powered by Labrador CMS