LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Vikariat som universitetslektor i fredsstudier (50 prosent)

Søknadsfrist: 23.01.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fak)

Om stillingen

Ved Senter for fredsstudier/Centre for Peace Studies (CPS) er det en ledig 50 prosent stilling som universitetslektor innen fagområdet fredsstudier. Stillingen er er et vikariat for ett år.

CPS er en enhet ved HSL-fak. Målet er å fremme fred og konfliktrelatert forskning og undervisning ved UiT. CPS har et internasjonalt masterprogram i fred og konflikttransformasjon/Peace and Conflict Transformation (MPCT) samt en rekke enkeltemner. Masterprogrammet er et engelskspråklig toårig tverrfaglig studium med fordypning i fred og konfliktspørsmål. Emner og program inngår i satsningen på internasjonalisering ved UiT og rekrutterer studenter fra store deler av verden.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsområde

Stillingens hovedoppgaver vil være

 • undervisning
 • seminarundervisning
 • emnekoordinering
 • veiledning og eksamensarbeid

I tillegg skal den som ansettes bidra til enhetens formidling på ulike plattformer og delta i annet faglig/administrativt arbeid knyttet til CPS sin virksomhet.

Arbeidsoppgavene er knyttet til CPS sitt mastergradsprogram MPCT og andre studietilbud ved sentret.

Stillingen kan også tillegges andre oppgaver. Det forventes at den som tilsettes engasjerer seg i det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet som til enhver tid foregår ved enheten.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Marcela Douglas

eller faglig koordinator og førsteamanuensis Mohammad Salehin

Kvalifikasjoner

Stillingen krever

 • høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innenfor relevante samfunnsvitenskapelige fag
 • relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentert relevant veiledningserfaring
 • spesielt gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper i og med at arbeidsspråket er engelsk
 • personlige egenskaper knyttet til
  • evne til å arbeide strukturert og planmessig, særlig med sikte på å følge opp og koordinere studieplaner
  • evne til formidling og kommunikasjon i rollen som underviser og veileder, men også eksternt av senteret sine aktiviteter
  • evne til å være krativ og løsningsorientert
  • gode evner til samarbeid også når tempo og arbeidspress er høyt

Det er en fordel dersom du har

 • erfaringer fra ulike undervisningsformer med fokus på å aktivisere studenter
 • norsk eller skandinavisk skriftlige og muntlige språkkunnskaper

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen. Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

I og med at stillingen er midlertidig kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på relevant veiledningerfaring
 • oversikt over forskningskvalifikasjoner og/eller relevant praksis
 • vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • et godt arbeidsmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm i stilling som universitetslektor vil inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS