LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor II - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 11.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

 Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.

Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingen

Ved Institutt for samfunnsmedisin (ISM) er det ledig et engasjement i 20 % bistilling som universitetslektor. Stillingen er tilknyttet allmennmedisinsk forskningsgruppe og fagenhet for primærmedisin. Institutt for samfunnsmedisin er organisert i sju forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning. Størstedelen av undervisningen gis i medisinstudiet og på masterprogrammet i folkehelsevitenskap (Master of Public Health, MPH), men instituttet deltar også i andre emner på bachelor, master og ph.d.-nivå. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Arbeidssted er det til enhver tid gjeldende undervisningssted. Du må kunne starte i stillingen i innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud. 

Stillingens arbeidsområde

Arbeidsoppgavene er knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning i primærmedisin av 5. og 6. års - fortrinnsvis 6. års - medisinerstudenter tilknyttet Bodøpakken (en av UiTs desentraliserte modeller).

Mer spesifikt ønsker vi å involvere den vi ansetter i to heldags undervisninger i henholdsvis Steigen og Saltdal, samt deltakelse i emnekomiteen i et av sjetteårets sju delemner. 

I tillegg vil den vi ansetter involveres i halvdags praksisbesøk for en andel av de 24 sjetteårsstudentene, deltakelse på prøveeksamener i allmennmedisin og få rolle som intern sensor ved avsluttende muntlig-praktisk eksamen i allmennmedisin. 

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Leder for primærmedisin studiested Bodø, Torfinn Endresen, tlf. 97538723 e-post: torfinn.endresen@gmail.com eller 
 • Instituttleder Torkjel M. Sandanger på e-post: torkjel.sandanger@uit.no eller tlf. 776 45 404

Kvalifikasjoner

Det kreves cand.med med norsk autorisasjon som lege. Det forutsettes erfaring fra allmennpraksis og/eller annen klinisk praksis. Søkere med praktisk pedagogisk utdanning og erfaring fra undervisning og/eller veiledning vil bli prioritert. Det er en fordel om søkeren har stilling som praktiserende allmennlege i Salten.

For stilling som universitetslektor kreves: 

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Søkere må ha gode kunnskaper i skriftlig og muntlig norsk og engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Er selvstendig
 • Er initiativrik
 • Har interesse for undervisning og har gode pedagogiske ever. 
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved: 

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan 

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe. 

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

Det man måtte ønske å fremheve, for eksempel:

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår 

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009.

Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. 

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Enten: Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.
 • Eller: Vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) som søker ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse 

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS