LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i bevegelige bilder (åremål)

Søknadsfrist: 19.03.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet (UiT) er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT.

Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


UiT har om lag 18 000 studenter, mer enn 4000 ansatte, og er etablert på fire hovedcampuser og sju øvrige studiesteder i Nord-Norge og på Svalbard. Våre største campuser er Tromsø, Alta, Narvik og Harstad.


Les mer om UiTs strategi mot 2030.


Kabelvåg,
som ligger i Vågan kommune i Lofoten, er det eldste - og tidligere også det største - fiskeværet i Lofoten. I dag har Kabelvåg omtrent 1700 innbyggere.


De utfordringene og endringene som regionen gjennomgår, med hensyn til klima, utvinning av georesursser, olje, havbruk, fiskeri, nye nasjonale grenser og fraktruter, gjør området interessant for nye perspektiver på fremtiden.


Det gjør plasseringen i Lofoten og i Barentsregionen til et viktig sted for undervisning, forskning og formidling.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Filmkunstskolen i Kabelvåg (tidligere Nordland kunst- og filmhøgskole) er det ledig en 50 % stilling som universitetslektor i bevegelige bilder. Åremålet er ledig fra 01.08.23 og har varighet på seks år.

Filmkunstskolen (FiK) ligger i Kabelvåg i Lofoten, og tilbyr en bachelor i bevegelige bilder. Dette innebærer at skolen utdanner selvstendige filmskapere som får en kreativ, kunstnerisk og kritisk forståelse av bevegelige bilder. Skolen og studiet er unikt i skandinavisk sammenheng, både ved sin faglige innretning og ved sin lokalisering i Lofoten. Det tas årlig opp 15 studenter til studiet. FiK er tilknyttet Kunstakademiet ved UiT.

Arbeidssted er i Kabelvåg. Tilstedeværelse ved studiestedet er satt opp i faste uker gjennom semesteret.

Stillingens arbeidsområde

Stillingen innebærer forskning, utviklingsarbeid, undervisning og formidling. Som universitetslektor vil hoveddelen av stillingen være undervisning og veiledning av studenter på bachelor-programmet. Normalt utgjør dette 80 % av arbeidstiden. Du blir hovedveileder for en gruppe studenter på tvers av årganger. Undervisningen tar utgangspunkt i studentenes eget arbeid der formålet med veiledningen er at de selv finner sin arbeidsmetode og uttrykksform. Det legges opp til å utforske metoder for kollektiv tenkning og praksis innenfor et felt som er i rivende utvikling, både teknologisk og innholdsmessig.

Fagmiljøet er sterkt involvert i å bygge opp og videreutvikle studieprogrammet i bevegelige bilder.

Du får ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning, veiledning, gruppekritikker og andre metoder, samt forskning/ kunstnerisk utviklingsarbeid (KU). Skolens lokalitet i Lofoten er et viktig utgangspunkt både for samarbeid og for undervisning og forskning/KU.

Du vil inngå i et fagmiljø av aktive kunstnere og filmskapere som har sin praksis i krysningspunktet mellom billedkunst og film.

Les mer om Filmkunstskolen her.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Assisterende instituttleder Katja Eyde Jacobsen,

eller kontorsjef Louise Grane Listau

Les mer om utdanning og skolen her.

Kvalifikasjoner

Fagmiljøet er nøye sammensatt gjennom komplementerende kompetanser innenfor billedkunst og film. For å iverata denne sammensetningen kreves det at søker til denne stillingen har publisert verk og har en inngående kunnskap til filmfeltet. Fagmiljøet har vært og er sterkt involvert i å bygge opp og videreutvikle studieprogrammet i bevegelige bilder. Det stilles derfor krav til at søker har et ønske om å bidra til utviklingen av både studieprogrammet og fagfeltet i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Det stilles videre krav til at søkerne har en markant og relevant kunstnerisk praksis og profil innenfor feltet bevegelige bilder, samt kompetanse innenfor de forskjellige aspektene ved film/bevegelige bilder – slik som klipp, foto, regi etc., altså ikke kun en spesialisert kunnskap rundt ett felt, for å kunne veilede studenter med en selvstendig kunstnerisk praksis innenfor film. Videre stilles det krav til kompetanse innenfor teoretisering og kontekstualisering, samt kunnskap om film – og kunsthistorie.

Stillingen som universitetslektor krever i tillegg enten høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole innenfor fagfeltet og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis, eller dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang og utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper. I tillegg kreves det at søker har dokumentert utdanningsfaglig basiskompetanse, men det åpnes for at den kan opparbeides innen to år (se avsnitt under). Søker må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk, eller et av de skandinaviske språkene, samt engelsk.

Personlige egenskaper og erfaringer som kreves av søker er:

 • Høy grad av selvstendighet i strukturering av undervisning og veiledning.
 • Evne til godt samarbeid med resten av fagmiljøet.
 • Interesse for fagutveksling med fagmiljøet.

Det blir betraktet som en fordel om søker i tillegg har erfaring med forskjellige samarbeidsformer/selvorganisering og å kunne innta forskjellige roller i forbindelse med realisering og offentliggjøring av egne prosjekter innenfor egen kunstnerisk praksis. En interesse for og/eller kjennskap til regionen, gjerne gjennom egen praksis og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid vil også være en fordel.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

 • a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan
 • b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Søkere som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, men som blir vurdert å kunne tilegne seg dette inne to år, vil bli pålagt å dokumentere kompetansen innen to år. Disse søkere bedømmes, men rangeres ikke basert på utdanningsfaglig kompetanse. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.  For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Søknaden

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • attester
 • kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • dokumentasjon på språkkompetanse - se hvordan her
 • liste over relevante publiserte verk
 • utvalgt dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no. Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Vi kan tilby

 • et svært godt arbeidsmiljø og et engasjert fagmiljø
 • gode velferdsordninger
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag, men det er etablert norm for fordeling. Normalt vil universitetslektorer bruke inntil 80 % av tiden til undervisning, og inntil 20 % av tida til FoU-arbeid. Det er vanlig å sette av 5 % til administrative oppgaver. 

Nordland kunst- og filmhøgskole dekker reise og opphold ved studiestedet, dersom man er bosatt et annet sted.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS