LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor i allmennmedisin

Søknadsfrist: 28.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin er det ledig vikariat i 100 % stilling som universitetslektor i allmennmedisin fra 01.05.21 – 30.04.22. Stillingen er tilknyttet forskningsgruppe Allmennmedisin og fagenheten Primærmedisin.

Institutt for samfunnsmedisin er organisert i sju forskningsgrupper og fem fagenheter for undervisning. Størstedelen avundervisningen gis i medisinstudiet, ernæringsstudiet og Master of Public Health, men instituttet deltar også i andre emner på bachelor- master og ph.d.-nivå. Instituttet leder den nasjonale forskerskolen i populasjonsbasert epidemiologi (EPINOR), og er partner i den nasjonale allmennmedisinske forskerskolen (NAFALM), som ledes av Universitetet i Oslo. Instituttet har totalt ca. 200 ansatte.

Allmennmedisinsk forskningsgruppe har prosjekter knyttet til befolkningsundersøkelser (Tromsøundersøkelsen), kliniske problemstillinger, studier av symptomer og helseatferd og helsetjenesteforskning. Forskningsgruppen er samlokalisert med Allmennmedisinsk forskningsenhet i Tromsø (www.afenord.no) og Nasjonalt senter for distriktsmedisin (www.nsdm.no), og de tre miljøene har tett samarbeid.

Fagenhet for primærmedisin har ansvar for undervisning og praksis for medisinstudenter i primærmedisinske og samfunnsmedisinske fag, med vekt på allmennmedisin, samt veiledning av vitenskapelige arbeid (master- og PhD-grad) med primærmedisinske og samfunnsmedisinske tema.

Arbeidssted er UiT Tromsø.

Stillingens arbeidsområde

Arbeidsområdet vil primært være veiledning av medisinstudenter i klinisk allmennmedisin.

Undervisningen skjer på legevakta i Tromsø. I tillegg vil det være aktuelt å bidra innen undervisning av medisinstudenter i smågrupper, samt til utarbeiding av eksamensoppgaver.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Cand .med
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse, kan fravikes
 • Søkeren må beherske norsk eller annet skandinavisk språk muntlig og skriftlig.

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Spesialistkompetanse i allmennmedisin er en fordel, men ikke et krav
 • Erfaring fra undervisning eller veiledning
 • Personlig egnethet som faglig engasjement, evne til å arbeide systematisk og gode samarbeidsevner vektlegges

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Stillingen er midlertidig og kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli oppfordret til oppfylle kravene. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Dokumentasjon av norsk språknivå for søkere som ikke er norsk/ skandinavisk språklig.
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS