LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor / høgskolelærer i maritime fag

Søknadsfrist: 01.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.


Institutt for teknologi og sikkerhet er en interessant og spennende arbeidsplass med fokus på et godt arbeidsmiljø for ansatte og et godt læringsmiljø for studenter. Instituttet har en viktig rolle som kompetanseleverandør for arbeidslivet i regionen gjennom utdanning, forskning og etter- og videreutdanning. Våre studenter setter pris på at instituttet har et nært samarbeid med næringslivet underveis i studiet.


Tromsø er velkjent som en aktiv by med flere internasjonale kulturaktiviteter, så som film- og musikkfestivalene Tromsø Internasjonale Filmfestival og Nordlysfestivalen. Tromsø har en spennende natur med rike turmuligheter både sommer og vinter, og en vennlig og åpen internasjonal befolkning.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi / Institutt for teknologi og sikkerhet

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi, er det ledig 1-2 stk. faste 100 % stillinger som universitetslektor/høgskolelærer i maritime fag. Stillingen er tilknyttet Institutt for teknologi og sikkerhet (ITS).

Instituttet har ca. 90 tilsatte i vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger, og det er ca. 500 studenter på våre ulike utdanninger. Instituttet tilbyr utdanninger på bachelor- og masternivå så vel som forskning innenfor områdene luftfartsfag, nautiske fag, ingeniørfag og sikkerhetsfag. Instituttet er også sentral i den nasjonale fellesgraden for forskerutdanning (ph.d) i maritime operasjoner. Studietilbudene og forskningsaktiviteten er i hovedsak rettet mot sikre operasjoner i nord.

Stillingen inngår i en maritim faggruppe som har ansvar for faglig utvikling og gjennomføring av studiene bachelor i Nautikk, bachelor i Havteknologi (ingeniør), master i TechSafe med spesialisering i nautikk og emner i den nasjonale fellesgraden PhD i Maritime operasjoner.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i Tromsø innen rimelig tid.

Arbeidsoppgaver

Stillingens primære oppgaver er undervisning og simulatortrening på bachelorstudiet i nautikk, undervisning i maritime etter- og videreutdanningstilbud (EVU) innen emner som BRM, ECDIS, Polarkoden, ROC/GOC og DP og deltakelse i aktiviteter relatert til eksternfinansierte prosjekter.

Nautikkstudiet vil også få disponere UiT’s nye forskningsfartøy, Beret Paulsdatter, til opplæring av egne studenter og det vil være ønskelig at den som tilsettes kan bidra med opplæring av studenter om bord og bidra på andre toktoppdrag.

Faggruppen har status som Senter for Fremragende Undervisning (SFU), og vedkommende som tilsettes forventes å delta og bidra til utviklingen av aktiviteter tilknyttet SFU og skipssimulatorsenteret ved UiT.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte:

 • Studieprogramleder i nautikk Magne-Petter Sollid, tlf: +47 97 79 20 26, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Vi søker etter kandidater som innehar minimum bachelorgrad i Nautikk og dekksoffisersertifikat klasse D1 eller D2.

Personlig egnethet for stillingen tillegges stor vekt.

Søkerne må beherske norsk og engelsk.

UiT ønsker å øke kvinneandelen i undervisnings- og forskerstillinger. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil universitetet rangere kvinner foran menn.

For stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen eller tilsvarende ved universitet eller høgskole
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

For stilling som høgskolelærer kreves:

 • Høyere utdanning innenfor relevante fagfelt
 • Relevant yrkespraksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse. Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder gjennom en systematisk og samlet fremstilling. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelsen vil søkere bedømmes, men ikke rangeres basert på utdanningsfaglig kompetanse.

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte. 

For ansettelse i stilling som høgskolelærer kan kravet til utdanningsfaglig kompetanse fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle. 

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: pedagogisk mappe.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et godt arbeidsmiljø med fokus på medarbeiderskap og arbeidsglede
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger, eks trening i arbeidstiden
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Stilling i en IA-virksomhet

Virkemidler for å fremme kjønnsbalanse:

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har i sin handlingsplan en rekke virkemidler for å fremme kjønnsbalanse og å nå mål om flere kvinner i vitenskapelige toppstillinger.

Blant virkemidlene som kan søkes om er:

 • Startpakke for nytilsatte kvinner i fast vitenskapelige stillinger, med inntil kr. 500 000 i støtte.
 • Kvalifiseringsstipend for kvinner i førsteamanuensis- og førstelektorstillinger, med inntil kr. 20 000 i støtte.
 • Kvinner i faste vitenskapelig stillinger kan søke om prøveevaluering. Kostnad dekkes med kr 15 000 per søknad.
 • Karriereutviklingstiltak/karriereveiledning.

Arbeids- og lønnsvilkår

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer ha inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, høgskolelærere vil ha 10 % til forskning og 90% til undervisning, når tid til andre oppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Høgskolelærer lønnes etter statens regulativ kode 1007. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. 

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen.

Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Søknaden

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid
  • Dekksoffisersertifikat klasse D1/D2
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • Fullstendig liste over vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av vitenskapelige arbeider som ønskes tillagt særlig vekt ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknad med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse forutsetter at vi har mottatt etterspurte søknadsdokumenter innen søknadsfristen. Søknader som kommer til oss via e-post eller på andre måter vil ikke bli tatt i betraktning

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS