LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

4-6 kombinerte stillinger som psykologspesialist og universitetslektor

Søknadsfrist: 19.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer. Les mer om oss på uit.no/helsefak

Om stillingene 

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for psykologi (IPS) er det ledig 4-6 x 20 % kombinerte stillinger som universitetslektor i psykologi for en periode på 3 år. Tilsvarende utlyses 2 stillinger ved UNN. 

Stillingene forutsetter stilling som psykologspesialist ved Psykisk helse- og rusklinikken (PHRK), Barne- og ungdomsklinikken (BUK), Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN HF. 

En av stillingen kan knyttes til andre klinikker ved UNN, under forutsetning at det er konkrete planer om å etablere nye praksisarenaer for profesjonsstudentene. Tilsvarende forutsetter stillingene ved UNN vitenskapelig hovedstilling ved IPS, UiT. 

Formål med de kombinerte stillingene er å styrke kvalitet og nytenking i den kliniske praksisen for profesjonsstudenter i psykologi. Stillingene skal styrke dialog, samarbeid og

informasjonsflyt mellom IPS klinikken ved UiT, og PHRK og BUK ved UNN, herunder sikre felles forståelse og gjennomføring i tråd med læringsutbyttebeskrivelser for aktuelle praksisperioder.

Arbeidssted er UiT/UNN i Tromsø. Du må kunne starte i stillingen i innen rimelig tid etter å ha mottatt tilbud.

Arbeidsoppgaver

 • være kontaktledd mellom IPS og UNN og bidra med konkretisering og utvikling av læringsmål, utvikling av og tilby klinisk relevant undervisning, utvikling av rolle- og system forståelse hvor samhandling er en ferdighet,
 • bidra til samarbeids- og utviklingsarbeid mellom interklinikken på IPS, VPP Tromsø, BUP Tromsø og eventuelt andre relevante klinikker ved UNN. Ved VPP Tromsø skal det vurderes mulighet for felles inntak av pasienter samt vurdere utvikling av nye læringsarenaer, f.eks. studentpoliklinikk. Læring på tvers skal støttes og da spesielt fokus på klinisk evaluering og utvikling, arbeid med- og forståelse av sammensatte problemstillinger og begrensende valg.
 • styrke og utvikle fagutvikling ved f.eks. bruk av psykologfaglige kliniske verktøy og arbeide med forbedring av klinisk praksis for psykologistudenter.
 • utvikling av kompetanse og kvalitetssikring av skikkethetsvurdering i klinisk praksis.
 • bistå i koordinering av praksis, være UNNs representant i IPSs programstyre, ha ansvar for- og oppfølging av læringsmål for deler av praksis og bidra aktivt på møtepunkter tilknyttet den overordnede studieplan.
 • medvirke til planlegging og gjennomføring av utviklings- og forskningsprosjekter relatert til den kliniske praksisen. 

Kvalifikasjoner

For stillingene kreves profesjonsutdanning i psykologi eller tilsvarende og spesialistkompetanse i psykologi, samt erfaring fra veiledning.

Søker må beherske norsk eller skandinavisk språk skriftlig og muntlig, og engelsk.

Vi vil legge vekt på søkers motivasjon for stillingen og personlige egnethet. 

Vi søker kandidater som blant annet har:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evner til god kommunikasjon og samhandling med kollegaer og studenter
 • Evner og ønsker om å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Faglig engasjement og evne til å jobbe selvstendig

Krav til utdanningsfaglig basiskompetanse

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse. Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. 

Kravet til utdanningsfaglig kompetanse kan fravikes etter konkret vurdering i det enkelte tilfelle.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetanse og pedagogisk mappe, se her.

Vi kan tilby 

 • Et stimulerende fagmiljø med dyktige og engasjerte medarbeidere med høy faglig kompetanse
 • Faglig og personlig utvikling i en velfungerende seksjon
 • Tverrfaglig og kreativt miljø

Arbeids- og lønnsvilkår stilling UiT

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektor bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver. 

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. 

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP: Du kan ha rett til økonomisk støtte hvis du blir syk eller ufør, du blir forsikret mot yrkesskade eller yrkessykdom, og du får gode betingelser på boliglån. Les mer om ansattgodene dine på spk.no.

Slik søker du

Søknaden skal inneholde: 

 • Søknadsbrev med kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen. 
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • CV med oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid 
 • Dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse 
 • Evt. vitenskapelige arbeider 

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden med vedlegg leveres elektronisk via www.jobbnorge.no.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten. 

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generelt 

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS