LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetslektor innenfor jazz - deltidsstillinger

Søknadsfrist: 24.06.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.900 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.

I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere.

Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utøvende kunstfag tilbyr høyere kunstfaglig utdanning, forskning og kunstnerinsk utviklingsarbeid innenfor utøvende og skapende kunstdisipliner. Fakultetet utdanner utøvende musikere og dansere, instrumental- og dansepedagoger. Dette skjer gjennom utøvende bachelor- og masterprogram, samt årsenheter og videreutdanninger. Fakultetet har i dag ca 220 studieplasser og ca. 65 ansatte fordelt på fagseksjoner i klassisk musikk, jazz/improvisert musikk, dans, korpsdirigering, pedagogikk og kunstfagdidaktikk, og en enhet med musikkproduksjon og opptaksteknikk.

Fakultetet er aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innenfor sine fagområder, og har et regionalt ansvar for det nasjonale talentutviklingsprogammet. Med en høy frekvens av konserter, forestillinger og formidlingsaktiviteter på flere utøverarenar og i nærheten til regionens kunst- og kulturmiljø, er fakultetet også en profilert kulturaktør i regionen. Fakultetet er strategisk lokalisert med campus i nærheten av sine primære kompetanse- og fagmiljø, praksisfelt og regionale kontaktnett i Bjergsted kulturpark.


Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon er en heterogen miks av faggrupper. Avdelingen består av ca. 25 ansatte med høy kompetanse innenfor en spredt fagportefølje, hvor gradsprogrammene, kunstnerisk utviklingsarbeid, doktogradsveiledning og forskning gjenspeiler stor faglig bredde basert på helt særegne disipliner.

Om stillingene

Universitetet i Stavanger har ledig inntil fire faste deltidsstillinger som universitetslektor innenfor jazz ved Fakultet for utøvende kunstfag, Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon fra 1.8.2021.

Fagområde for stillingene er jazz, spesifisert innenfor:

 • jazzklaver og ensemble, 15% stilling
 • jazzsang, 10% stilling
 • teorifag, jazzdidaktikk og ensemble, 50% stilling
 • digitale jazzstudier, teorifag og ensemble, 67,5% stilling

Stillingsstørrelse angitt ovenfor viser ressursbehov fra kommende studieår. De som ansettes kan få tilbud om utvidelse av stillingen ved fremtidig økt ressursbehov innenfor sitt spesifiserte fagområde.

De som ansettes skal hovedsakelig undervise og veilede studenter på bachelornivå innenfor jazz, drive kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor relevante områder ved avdelingen, samt bidra til studieplanutvikling og utvikling av samarbeid med kultursektoren.

Utvikling av varierte og digitale læringsmåter i undervisningen, innovasjon og verdiskapning basert på resultater fra forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid, inngår også i stillingene.

Generell stillingsbetenkning for universitetslektor ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle arbeidsoppgaver.

Arbeidsoppgaver innenfor undervisning og veiledning

Jazzklaver og ensemble

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i jazzklaver som hovedinstrument og som støtteinstrument i tillegg til veiledning av jazzensembler innenfor bachelor- og masterstudier.

Jazzsang

Arbeidsoppgavene omfatter undervisning og veiledning i jazzsang som hovedinstrument innenfor bachelor- og masterstudier.

Teorifag, jazzdidaktikk og ensemble

Arbeidsoppgavene dreier seg om tre sentrale områder innenfor fakultetets gradsutdanning. Det omfatter undervisning og veiledning i teorifag, nærmere bestemt arrangering og komponering og lytting og gehør, jazzdidaktikk og ensemble innenfor bachelorutdanningen.

Digitale jazzstudier, teorifag og ensemble

Undervisningsoppgavene dreier seg om fire sentrale områder innenfor fakultetets gradsutdanning og digitale studieportefølje. Det omfatter undervisning og veiledning i digitale jazzstudier, årsstudier, teorifag, nærmere bestemt arrangering og komponering og lytting og gehør og ensemble innenfor bachelorutdanningen.

Generelt

Undervisning i tråd med gjeldende studieplaner vil bli gitt ukentlig, både som individuell veiledning og i grupper. Det forutsettes at de som ansettes tar initiativ til, planlegger og leder seminarer og kurs innenfor sitt fagområde, i samarbeid med øvrige lærere innenfor fagområdet. De som ansettes deltar også i forberedelse og gjennomføring av universitetets opptaksprøver og eksamener.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter universitetslektor med kunstneriske kvalifikasjoner som utøvende jazzmusiker på høyt nivå og som har bred erfaring fra ulike konsert- og formidlingsformer. I tillegg må du ha relevant pedagogisk erfaring fra høyere musikkutdanning.

Du må kunne dokumentere en aktiv og pågående kunstnerisk virksomhet og ha potensial for fremtidig kunstnerisk utvikling innenfor fagområde.

For ansettelse som universitetslektor kreves

 • høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis eller
 • dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang og utdanning på høyeste nivå på kunstområdet i Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper og/eller relevant arbeidserfaring

Det forventes at du har en reflektert og bevisst holdning til din undervisnings- og veiledningsvirksomhet. Du må kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning. Dersom du ikke tilfredsstiller kompetansekravet, må du gjennomføre universitetspedagogisk kurs innen en periode på to år fra tiltredelse. Kurset tilbys av universitetet.

Norsk er hovedspråket ved UiS. Arbeids- og undervisningsspråket er norsk og engelsk. Det forventes at du kan undervise og veilede på norsk (minimum på nivå B2), eller et annet skandinavisk språk, ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du har

 • kunnskap om ulike retninger innenfor jazzmusikk som har relevans i dag, og at undervisningen gjenspeiler dette
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale redskaper i undervisningen
 • evne til å initiere, skaffe ekstern finansiering til, drive og gjennomføre kunstneriske utviklingsprosjekter
 • erfaring fra samarbeid med arbeids- og kulturliv
 • evne til å bygge og ivareta faglige nettverk - regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • høy arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å bidra til utvikling av faglig og tverrfaglig samarbeid ved universitetet
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • NyTi - et kollegabasert veiledningsprogram det første året du underviser ved UiS (forutsetter minimum 50% stilling)
 • gode utviklingsmuligheter, universitetslektor med minimum 50% stilling oppfordres til videre kvalifisering for opprykk til førstestilling
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 525.000-625.000 bto pr år i 100% stilling. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse ved ansettelse i minimum 20% stilling
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Universitetet vil rekruttere flere kvinner til førsteamanuensisstilling innenfor fagområdet. Dersom flere søkere anses å ha likeverdige kvalifikasjoner, vil en kvinne bli prioritert foran en mann.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til teamleder rekruttering May Merete Tjessem Opdal, tlf: 51833011, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse for spesifisert fagområde og motivasjon for stillingen.

Følgende lastes opp som vedlegg til søknaden:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, erfaring og kunstnerisk virksomhet
 • utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse
 • inntil 10 arbeider som er sentral i din kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Søknaden vil bli vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen, må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2, og 3.5 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som universitetslektor.

Din kompetanse for stillingen, ut fra dokumentasjon registrert i Jobbnorge, vil bli vurdert av en intern komite. På bakgrunn av komiteens uttalelse vil aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveundervisning og ev prøvespill/-sang. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS