LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Universitetslektor i naturfag (vikariat)

Søknadsfrist: 12.02.2021

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 1.800 ansatte. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for barnehagelærerutdanning, som er en del av Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, har ansvar for barnehagelærerutdanning (bachelor), mastergradsutdanning i barnehagevitenskap, medansvar for doktorgradsutdanning, samt etter- og videreutdanningsvirksomhet for barnehagelærere. Instituttet har også ansvar for et halvårlig studieprogram for utvekslingsstudenter, Comparative Educational Studies.

Institutt for barnehagelærerutdanning har en sentral rolle i FILIORUM, senter for barnehageforskning.

Forskningssenteret ble etablert ved Universitetet i Stavanger i august 2018 og er finansiert av Forskningsrådet med 25 millioner over fem år, med mulighet til forlengelse i ytterligere fem år.

Instituttets visjon er å være nyskapende og innovative på forskning og undervisning innenfor barnehagefeltet. Virksomheten ved instituttet skal preges av kvaliteter og verdier knyttet til barnehagefeltet, som åpenhet og nysgjerrighet, utforskningstrang og læring, lek og kreativitet, relasjoner preget av ansvar og respekt, samt et tydelig samfunnsengasjement. Instituttet skal utdanne kompetente, motiverte og samfunnsengasjerte barnehagelærere. Det er i dag 60 ansatte og cirka 700 studenter tilknyttet instituttet.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig 85% vikariat som universitetslektor i naturfag ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for barnehagelærerutdanning. Vikariatet er ledig fra 1.8.2021 t.o.m 31.7.2022.

Fagområdet for stillingen er naturfag i barnehagelærerutdanningen. Faget skal gi studentene innsikt i både teoretiske, praktiske og eksperimenterende arbeidsformer i naturfaglige tema. Ulike aktiviteter i naturen kan gi barn unike opplevelser. Gjennom sansing, glede, undring og utforsking får barn mulighet til å utvikle et nært forhold til naturen uansett kulturbakgrunn. Studiet skal og gi forståelse for samspillet i naturen og hvordan vi påvirker naturen rundt oss i et bærekraftig perspektiv.

Naturfag inngår i kunnskapsområdet «Natur, helse og bevegelse» sammen med faget fysisk fostring.

Som universitetslektor vil du i hovedsak undervise, ta praksisbesøk, veilede og ivareta eksamensrelatert arbeid innenfor aktuel fagområde, samt administraitve oppgaver.

Generell stillingsbetenkning for undervisnings- og forsker personale ved UiS gir en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for universitetslektor.

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha høyere grads eksamen innenfor fagområdet naturfag og relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant yrkespraksis. Det er ønskelig med en bred naturfaglig bakgrunn.

Det blir lagt vekt på relevant undervisningserfaring og/eller yrkespraksis fra barnehage, skole eller høyere utdanning og god kjennskap til det norske samfunn og norsk barnehage.

Du bør kunne dokumentere pedagogisk og didaktisk kompetanse knyttet til høyere utdanning.

Arbeids- og undervisningsspråket er norsk, men også engelsk i enkelte sammenhenger. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk ved tiltredelse.

Videre legges det vekt på at du har:

 • en reflektert og bevisst holdning til egen undervisnings- og veiledningsvirksomhet
 • evne til å involvere og engasjere studentene i undervisning hvor utdanningsmål, innhold og vurderingssituasjoner henger nøye sammen
 • erfaring med og/eller interesse for utvikling og bruk av varierte læringsmåter og digitale ressurser i undervisningen
 • evne til å bygge og ivareta nettverk
 • stor arbeidskapasitet, er nysgjerrig og motivert for å utvikle ny kunnskap sammen med andre
 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og evne til å bidra til et konstruktivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et ambisiøst arbeidsfelleskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 17.510, kode 1009, kr 535.000 - 585.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes
 • gunstige vilkår i Statens pensjonskasse
 • mer om ansattgoder og fordeler på uis.no

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nedsatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-konsulent Annette Falch Lothe, tlf: 51 83 13 61, e-post: [email protected] eller til Grete Marnburg, e-post [email protected]

Søknaden

Søk stillingen elektronisk via «Søk stillingen» på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Følgende dokumenter lastes opp som vedlegg til søknaden, i separate filer:

 • CV med fullstendig oversikt over utdanning og erfaring
 • liste over vitenskapelige arbeider med opplysninger om hvor de er offentliggjort
 • vitenskapelige arbeider
 • vitnemål og attester samt dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes relevant

Du bør også laste opp en utdanningsfaglig mappe med en faglig fundert beskrivelse og diskusjon av egen utdanningsfaglig kompetanse samt relevant dokumentasjon som underbygger denne, se retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kompetansekravene som er beskrevet over.

Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf offentlighetsloven § 25.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Generell informasjon

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester.

Universitetets retningslinjer for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger pkt 2 og 3.3 gir nærmere omtale av kriterier for ansettelse som universitetslektor.

Aktuelle søkere bli invitert til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser for aktuelle kandidater. Mer om ansettelsesprosessen på våre nettsider.

Det er en forutsetning at du bosetter deg slik at du kan være tilstede ved, og tilgjengelig for, fagmiljøet på arbeidsplassen i ordinær arbeidstid.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS