LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Universitetslektor i akuttmedisin og prehospitale tjenester

Søknadsfrist: 27.03.2023

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr tverrfaglig doktorgrad (ph.d) i profesjonsvitenskap.


Fakultet for sykepleie og helsesvitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Helse og samfunnsdeltakelse, Omsorg og sykepleiefag, Helsetjenesteinnovasjon, samhandling og ledelse, Helseberedskap og akutt behandling, samt Senter for omsorgsforskning midt.


For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH

Har du kompetnse innen paramedisin og liker undervisning, forskning og utvikling?

Om stillingen

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er det ledig fast 100% stilling som universitetslektor med spesialisering innen akuttmedisin og prehospitale tjenester, med kontorsted i Bodø, Levanger eller Namsos.

Stillingen er tilknyttet bachelor i paramedisin, med studenter i Bodø og Namsos.

Søker forventes å kunne forsterke fakultetets fagområde innen paramedisin og akuttmedisin. Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen bachelor i paramedisin, men det kan også bli aktuelt å bidra inn i undervisning og veiledning på våre øvrige bachelor- og masterprogram. Stillingen er tiltenkt emneansvar i emner ved paramedisin-studiet. Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen prehospitale og akutte tjenester, og/eller ha spisskompetanse innen spesialsykepleie.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Dersom det ikke melder seg søkere som fullt ut er kvalifisert for fast tilsetting som universitetslektor, kan det bli aktuelt å foreta ansettelse i lavere stilling. Det forventes at den som ansettes kvalifiserer seg videre.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og veiledning av bachelor- og ev. masterstudenter
 • Forskning, fagutvikling, publisering og formidling av forskningsresultater
 • Arbeide med videreutvikling av fagområdet sammen med fakultetets andre ansatte
 • Eksamens- og sensureringsarbeid
 • Praksisveiledning
 • Administrative oppgaver knyttet til forskning og utdanning.
 • Strategisk arbeid ved akultetet

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde.
 • For ansettelse som høgskolelærer kreves fire års høyere utdanning, av disse minst to år innenfor det fagområdet vedkommende skal undervise i. Alternativt tre – fire års utdanning med en viss spesialisering på kunstområdet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper. I tillegg kreves relevant yrkespraksis og dokumentert relevant praktisk – pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning.
 • Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Som følge av forskriftsendring fra 01.09.19, har Nord universitet vedtatt egne bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Generelle kvalifikasjonskrav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk) og engelsk.
 • Den som ansettes må ha spesialisering innen akutte og/eller prehospitale tjenester.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Praktisk arbeidserfaring innen prehospitale og akuttmedisinske tjenester
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet- og høyskolenivå.
 • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
 • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng.
 • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Personlig egnethet

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1009 universitetslektor. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité.Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknadsfrist: 27. mars 2023.

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig CV
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Utdanningsfaglig CV og refleksjonsnotat ihht utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30169157

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS