LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Dosent - finansregnskap

Søknadsfrist: 17.02.2021

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 11.000 studenter og 1.300 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Handelshøgskolen (HHN) utdanner morgensdagens økonomer, ledere og innovatører. Gjennom tett samarbeid med næringslivet, offentlig forvaltning og samfunnet gir Handelshøgskolen relevant utdanning og forskning på internasjonalt nivå. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d) i bedriftsøkonomi.


Handelshøgskolen har 2800 studenter og 230 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Innovasjon og entreprenørskap, Marked, organisasjon og ledelse, Økonomisk analyse og regnskap og Trafikk.


Les mer: www.nord.no/hhn.

Om stillingen

Ved Handelshøgskolen er det ledig en fast stilling som dosent i finansregnskap. Det er ønskelig at kandidaten er statsautorisert revisor eller/og har høyere økonomisk utdanning med revisor-/regnskapspraksis. Det er videre et ønske om at kandidaten i tillegg til relevant utdanning og FoU-erfaring, også har undervisningserfaring og praksis fra fagområdet.

Dersom det på grunn av manglende søkertilfang eller av andre grunner ikke lar seg gjøre å ansette en dosent, kan det ansettes i stilling som førstelektor. Det forventes at den som ansettes som førstelektor, kvalifiserer seg til dosent etter avtale med dekanen.

Stillingen vil ha kontorsted Bodø, men kan også innebære arbeidsoppgaver ved Nords øvrige studiesteder.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen er tillagt undervisning og veiledningsoppgaver på bachelor- og masternivå
 • Det er ønskelig om den som ansettes, kan undervise og har kompetanse i flere av følgende emner: Videregående regnskap, årsregnskap, regnskapsteori, virksomhets- og regnskapsorganisering, internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
 • Stillingen er tillagt forsknings- og utviklingsarbeid, samt formidling
 • Bidra til utvikling av studier/fagmiljø sammen med kollegaer ved fakultetet.

Handelshøgskolen startet høsten 2018 opp et mastergradsstudium i regnskap og revisjon i Bodø, og den som ansettes vil bli involvert i teamet som arbeider med denne masteren.

Kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som dosent kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid på høyt nivå rettet mot yrkesfeltet, dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet,dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning, dokumentert omfattende pedagogisk utviklingsarbeid og annen pedagogisk virksomhet av høy kvalitet og høye kvalifikasjoner innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Ledelse av forsknings- og utviklingsprosjekt
 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på masternivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For ansettelse som førstelektor i kreves det dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde for doktorgradsarbeid. Søkere må dokumentere at de har grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning. Nye utfyllende bestemmelser for utdanningsfaglig kompetanse trådte i kraft 01.09.19, se mer informasjon på Nords nettsider. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere tilstrekkelig utdanningsfaglig kompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. Nord universitet tilbyr et emne i universitetspedagogikk som dekker dette kravet.

Felles for begge stillingskategoriene

 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne i norsk (ev. skandinavisk språk), siden undervisningsspråket i all hovedsak er norsk. I tillegg må søker beherske engelsk muntlig og skriftlig.
 • For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlig språkferdigheter kunne dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • Forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet.
 • Erfaring med internasjonale forskingsnettverk og prosjekter med ekstern finansiering
 • Erfaring fra undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå fra universitets og høgskolesektoren
 • Pedagogiske kvalifikasjoner fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Vi vil vektlegge kandidater som har fokus på pedagogisk utvikling og fornying av fagene. Interesse for digitalisering i undervisningen og faglig interesse for digitalisering i regnskaps- og revisjonsbransjen
 • Relevant yrkespraksis, erfaring fra revisjons/regnskapsbransjen med små og store klienter
 • Relevant yrkespraksis
 • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kolleger

Ved vurdering av den best kvalifiserte legges det vekt på utdanning, erfaring, personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Stillingen lønnes etter Statens regulativ, kode 1532 for dosent og kode 1198 for førstelektor. Lønn etter avtale. Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings-, og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen. Det tas forbehold om endring i ansvars- og arbeidsområde som følge av fremtidig organisasjonsutvikling og omorganisering ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Faglige spørsmål: faggruppeleder Pål Andreas Pedersen, +47 75 51 72 39, [email protected]
 • Administrative spørsmål: kontorsjef Ellen Abelgård, +47 75 51 76 68, [email protected]

Søknadsprosessen

Søkere vil bli vurdert av en sakkyndig bedømmelseskomité. Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning.

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 17.02.2020

Den elektroniske søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Fullstendig curriculum vitae
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Fullstendig kopier av et utvalg på inntil 15 av søkerens mest relevante publikasjoner, og en liste over disse. Søkerne bes prioritere de viktigste 5 arbeidene og kommentere prioriteringen. Doktorgradsavhandling må vedlegges som ett av disse arbeidene.
 • Dokumentasjon på annen aktivitet som vurderes som relevant for stillingen, og som ønskes tatt i betraktning ved vurderingen
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referansepersoner

All dokumentasjon som det skal tas hensyn til, lastes opp som vedlegg til søknaden.

Fullstendig elektronisk dokumentasjon må sendes inn innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Ref.nr. 30098845

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS