LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Universitetslektor innenfor pedagogisk psykologiske emner

Søknadsfrist: 06.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for vernepleie er det en ledig 100% fast stilling som universitetslektor innenfor fagfeltet pedagogisk psykologiske emner.

Fagmiljøet ved instituttet er bredt sammensatt og ivaretar ulike faglige perspektiver. Vi har ansatte innenfor fagområdene vernepleie, sosiologi, antropologi, psykologi, statsvitenskap, sykepleie, juss, ergoterapi og pedagogikk. Undervisning og forskning legger særlig vekt på inkludering av personer og grupper i sårbare posisjoner.

Arbeidssted er UIT i Harstad.

Det helsevitenskapelige fakultetet er det største av universitetets 7 fakultet og har ansvar for forskning, utdanning og formidling innen vernepleie, farmasi, helse- og omsorgsfag, klinisk medisin, klinisk odontologi, medisinsk biologi, psykologi, samfunnsmedisin, barn og unges psykiske helse og idrett.

Institutt for vernepleie har ansvar for bachelorstudiene i vernepleie ved UiT Norges arktiske universitet. I tillegg har instituttet en mastergrad i Velferdsendring, samt ulike videreutdanninger. Forskningsaktiviteten er organisert inn under Arktisk senter for velferd og funksjonshemmingsforskning. Instituttet er lokalisert i Harstad og har vel 35 vitenskapelige stillinger og en administrasjon på 5. Rundt 450 studenter er knyttet til instituttet. Les mer om oss på: Velkommen til Institutt for vernepleie

Stillingens arbeidsområde

Hovedarbeidsoppgaver er lagt til bachelorutdanningen i vernepleie, men kan også bli tillagt undervisning og veiledning ved andre utdanninger på instituttet.

Stillingen er tiltenkt undervisning, veiledning og eksamensarbeid innenfor fagplanens tverrfaglige emner, men med særlig fokus på pedagogisk psykologiske emner.

Undervisningsformene som blir benyttet er en balanse mellom forelesninger kombinert med selvstudium og gruppearbeid. Studentene vil enkeltvis og i grupper få ulike praktiske og teoretiske oppgaver gjennom hele studietiden. Digitale medier er viktige verktøy i undervisning og veiledning av studentene.

Veiledning av studenter blir gitt individuelt og i grupper i forhold til tverrfaglige tema, prosjektoppgaver og i praksisopplæring. Praksisopplæring og ferdighetstrening skjer hovedsakelig i praksisfeltet, primært i Nord- Norge. Det må påregnes en del reisevirksomhet.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Professor Bjørn-Eirik Johnsen,

eller studieleder Kirsti Koppen

Kvalifikasjoner

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere grads eksamen innen psykologi, profesjonsstudiet i psykologi eller hovedfag/mastergrad innen psykologi
 • Gode norsk og engelskspråklige kunnskaper, både muntlig og skriftlig. Personer med norsk som 2. språk må dokumentere norsknivået gjennom egen test. https://www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/sprakkrav/krav-til-norsk-og-engelsk-for_hoyere_utdannning/index.html Søkere som behersker andre skandinaviske språk kan også være aktuelle
 • Relevante forskningskvalifikasjoner utover mastergrads- eller hovedfagsnivå og/eller relevant praksis
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse
 • Stillingen inngår i et av instituttets fagteam og den som ansettes må kunne arbeide i team. Det kreves derfor gode samarbeidsevner og personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Ønske om arbeidserfaring fra psykisk helsearbeid/ habilitering og rehabilitering
 • Ønske om pedagogisk erfaring på høyere nivå
 • Du må være villig til å engasjere deg i både det faglige og pedagogiske utviklingsarbeidet innenfor ditt eget fag og for universitetet som helhet
 • Vi ønsker også at du er en konstruktiv og positiv person som tar godt og inkluderende medarbeiderskap på alvor

Eventuelt tilbud om stilling vil bli sett i sammenheng med en helhetlig vurdering av instituttets behov i forhold til kompetansen hos aktuelle kandidater.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Midlertidig ansettelse på kvalifiseringsvilkår

Dersom det ikke har meldt seg søker som er klart kvalifisert for fast ansettelse, kan det bli aktuelt med midlertidig ansettelse for inntil tre år på kvalifikasjonsvilkår for vitenskapelige kvalifikasjoner. Søknad om fast ansettelse med ny bedømmelse må skje innen utløpet av 3-årsperioden. Ansettelsen blir fast dersom søkeren da blir funnet kvalifisert.

Vi kan tilby

 • Et av landets beste vilkår for FoU-termin
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Dokumentasjon av norsk språkkunnskaper for personer med norsk som 2. språk. https://www.samordnaopptak.no
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Du kan levere de vitenskapelige arbeider (publiserte eller upubliserte) du ønsker det skal bli tatt hensyn til ved bedømmelsen

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Som en norm vil universitetslektorer bruke inntil 20 % av tida til FoU-arbeid og 80 % til undervisning, når tid til andre arbeidsoppgaver er trukket fra. Som norm avsettes 5 % til administrative oppgaver.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Universitetslektor lønnes etter statens regulativ kode 1009. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS