LEDIG STILLING VED HANDELSHØYSKOLEN BI

Leder for Kompetansesenter barnevern

Søknadsfrist: 05.06.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring.

Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved fakultet for helse og sosialvitenskap er ledig midlertidig stilling som Leder for Kompetansesenter barnevern

Om stillingen

Ved Fakultet for helse og sosialvitenskap er det ledig midlertidig stilling som leder for Kompetansesenter barnevern. Kompetansesenteret og stillingen er knyttet til Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, og nærmeste overordnede er instituttnestleder. Institutt for helse-, sosial og velferdsfag har et stort barnevernfaglig miljø, og tilbyr både bachelor i barnevern og master i barnevernsarbeid, samt flere etter- og videreutdanninger. Fagmiljøet har en egen forskningsgruppe, og en stor og variert forskningsaktivitet. Fagmiljøet er utpreget tverrfaglig.

Vi søker en faglig engasjert og dedikert leder til vårt nyopprettede "Kompetansesenter barnevern". Kompetansesenteret skal styrke samarbeid og samskaping mellom USN og barnevernfeltet, og styrke USNs profil som et arbeidslivsintegrert universitet. Her skal USNs pågående aktiviteter innen forskning, utdanning, innovasjon og utviklingsarbeid sees i en sammenheng og bidra til kompetanseheving i barnevernet. Langsiktige og forpliktende samarbeid mellom universitet og barnevernfelt er et mål, og senterleder vil være et bindeledd mellom universitetet og sentrale aktører i barnevernsfeltet. Vi søker en leder med barnevernfaglig kompetanse, dedikert til å styrke samhandling og samskaping med utgangspunkt i barnets og barnevernets behov.

Hovedarbeidssted er p.t. campus Porsgrunn. Stillingen ønskes besatt i perioden 1. oktober 2022 til 31. desember 2024, med sannsynlig mulighet for forlengelse.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil delta aktivt i utforming av stillingsinnhold i et nært samarbeid med faggruppeleder og forskningsleder i barnevern. Senterleder skal bidra til bedre integrering av pågående aktiviteter og prosjekt, mellom ulike utdanninger og mellom universitet og praksisfelt.

Følgende arbeidsoppgaver kan påregnes:

 • Holde seg orientert om pågående forsknings- undervisnings- utviklings- og innovasjonsprosjekt tilknyttet barnevern ved USN, og bidra til å søke sammenhenger mellom disse
 • Være et aktivt bindeledd mellom universitet og praksisfelt
 • Opprettholde jevnlig kontakt med praksisfeltet og bidra til stabile samarbeidsrelasjoner mellom USN og praksisfelt
 • Innhente informasjon og analysere kunnskapsbehov sammen med barnevernfeltet, og gjøre aktiv bruk av mulighetene samarbeidsavtaler gir
 • Være orientert om aktuelle forskningsutlysninger i samarbeid med forskningsleder og delta i utforming av forskningsprosjekt
 • Tilrettelegge for økt praktisk og forskningsmessig relevans av bachelor- og masteroppgaver

Kvalifikasjoner

Vi søker en leder som har barnevernfaglig relevant kompetanse, og som er dedikert til å styrke samhandling og samskaping med utgangspunkt i barnets og barnevernets behov. Vedkommende bør ha tilknytning både til barnevernfeltet og til høyere utdanning.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelig:

 • Utdanning på masternivå
 • Barnevernfaglig kompetanse
 • Erfaring fra forskning og formidling
 • Erfaring fra høyere utdanning innen barnevern
 • Erfaring med å initiere, koordinere og lede fagutviklingsprosjekt
 • Erfaring fra flerfaglig arbeid
 • Kjennskap til faglige og politiske føringer på barnevernsfeltet

Personlige egenskaper

Som bindeledd mellom pågående prosjekt, mellom ulike utdanninger og mellom universitet og praksisfelt søker vi en person som:

 • kan initiere, koordinere og lede prosesser
 • kan arbeide selvstendig og strukturert
 • har en faglig nysgjerrighet og et faglig engasjement
 • er god på å skape relasjoner og nettverk
 • har god samarbeidskompetanse

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingskategori Prosjektleder SKO 1113, lønnsramme ltr 60-75.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS