LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder - Instiutt for språk og litteratur

Søknadsfrist: 15.08.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no

Ved Instiutt for språk og litteratur er det ledig to stillinger som Instituttnestleder

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for språk og litteratur, er det fra 1.9.2022, eller snarest deretter, ledig to midlertidige 100 % stillinger som instituttnestleder for en periode på fire år fra tiltredelse.

Nærmeste overordnede er instituttleder, men det daglige arbeidet skjer også i nært samarbeid med fakultetets og universitetets administrative miljø. Instituttet har ca. 90 ansatte ca 1000 studenter, og disse er fordelt på studiestedene Bø, Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold. Hovedarbeidssted avtales senere, men det må påberegnes noe reisevirksomhet til andre campus.

Du finner mer informasjon om Institutt for språk og litteratur på våre nettsider.

Det forventes at den som ansettes arbeider for at studieprogrammene har riktig kompetanse, samt bidrar til god sammenheng mellom programmenes totale læringsutbytte, innhold, læringsaktiviteter og vurderingsformer. Videre forventes det at den som ansettes bidrar til at undervisningen er forskningsbasert og holder en faglig internasjonal profil, og bidrar til videre utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte.

Instituttet er i pågående samordnings- og endringsprosess etter fusjonen av USN, og det er helt avgjørende at den som søker stillingen ser muligheter for å jobbe innen et fagmiljø som er i endring og utvikling. Instituttet har fokus på nyskaping, samordning og arbeidsdeling. Både innad i instituttets virkeområder og ut mot omgivelsene, herunder næringslivet, offentlig og frivillig sektor.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Faglig ledelse gjennom bidrag til styring og administrasjon av studieprogrammene som tilhører instituttet i samarbeid med instituttleder, programkoordinator, emneansvarlige og øvrig administrativt miljø.
 • Delegert personalansvar for deler av instituttets ansatte, samt ansvar som stedfortreder for instituttleder.
 • Bidra til utvikling av studieprogrammene i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans.
 • Aktivt bidra i forsknings- og utviklingsarbeid, samt medvirke til vekst og utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved USN.
 • Ansvar for at de samlede faglige og økonomiske ressurser brukes effektivt, og på en god og hensiktsmessig måte i samsvar med fakultetets målsettinger.
 • Administrativt personalarbeid.
 • Informasjonsarbeid mot studenter og ansatte.

Kvalifikasjoner

 • Faglige og vitenskapelig kompetanse på minimum master-/hovedfagsnivå, fortrinnsvis innenfor ett av instituttets fagområder.
 • Det er ønskelig med ledererfaring, både innen forskningsledelse og personalledelse, og fortrinnsvis innen høyere utdanning.
 • Det er ønskelig med relevant erfaring fra undervisning og FoU-virksomhet på universitets- og høyskolenivå, fortrinnsvis lærerutdanning.
 • Erfaring fra grunnskole og/eller lærerutdanning vil være en klar fordel.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på ett av de skandinaviske språk og engelsk.
 • Gode IKT-kunnskaper er en forutsetning.

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt

 • Motiverende og inkluderende lederstil, preget av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Engasjement og entusiasme for stillingen.
 • Gode relasjonsegenskaper, herunder evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt.
 • En strukturert tilnærming til arbeidet.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Evne til prioritering i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig utvikling, noe som stiller store krav til evne og vilje til omstilling. Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stillingen som instituttnestleder innplasseres i stillingskode 1475 (instituttleder) med et lønnsspenn fra kr. 661 400 til kr. 839 900 (LT 70 – 80) per år. Lønnen fastsettes etter avtale og er avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til statens pensjonskasse.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA §13 (4).

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Instituttleder Jørn Boisen, tlf. 467 46 804

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på knappen ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS