LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Leder for Nasjonalt Senter for Distriktsmedisin (NSDM)

Søknadsfrist: 11.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet

Om stillingen

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for samfunnsmedisin, er det ledig fast stilling som leder for Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM). Stillingen er ledig for tiltredelse snarest.

Ved Institutt for samfunnsmedisin er de vitenskapelige stillingene organisert i syv forskningsgrupper: Allmennmedisin, Helsetjenesteforskning, Kroniske sykdommers epidemiologi, Systemepidemiologi, Medical Humanities, Arktisk helseforskning, og Arbeidshelse i Nord. Nasjonalt senter for alternativ og komplementær medisin, Senter for samisk helseforskning, Nasjonalt senter for distriktsmedisin (NSDM) og Allmennmedisinsk forskningsenhet er også en del av instituttet. Ved instituttet arbeider ca. 200 personer.

Stillingens arbeidspmråde

NSDM er et tverrfaglig kompetansesenter etablert av helsemyndighetene for å fremme forskning, fagutvikling, utdanning og nettverk blant leger og helsepersonell i distriktene, og bidra til kvalitet, rekruttering og stabilitet i helsetjenesten.Vi vektlegger tverrfaglig forskning, og har mange forskningsprosjekter som spenner over et vidt felt, fra fleksible utdanninger av helsepersonell, spesialistutdanning i allmennmedisin og rekruttering til distrikt via primærhelseteam og akuttmedisinsk samtrening til Covid19 og kommuneoverlegefunksjonen.

NSDM har flere internasjonale samarbeidsprosjekter, bidrar med såkornmidler til distriktsmedisinske fagutviklings- og forskningsprosjekter, og deltar i relevante råd og utvalg.Foruten statlige tilskudd fra Helsedirektoratet, støttes senteret økonomisk av Helse Nord RHF. I tillegg finansierer NSDM sin virksomhet ved hjelp av oppdragsforskning.Les mer om NSDM på http://www.nsdm.no/

Den som tilsettes er senterets øverste leder, og har ansvaret for NSDMs samlede faglige og administrative virksomhet.

Lederen er senterets fremste talsperson, og leder arbeidet med å utvikle og sikre forsknings- og formidlingsaktivitet i samsvar med strategier fastsatt i samarbeid med Helsedirektoratet , Senterrådet og UiT.

Lederen må kunne gjøre helhetlige, strategiske vurderinger for senteret, og opptre som rådgiver for helsemyndighetene.

Det forventes at lederen har høye mål og ambisjoner og vilje til aktiv forskning, formidling og nettverksbygging både nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder og professor Vinjar Fønnebø,

eller kontorsjef Åshild Tempel

Kvalifikasjoner for stilling

Stillingen er faglig, og søkere må ha professor/ førstestillingskompetanse. Kandidaten må ha bred forsknings- og bør ha ledelseserfaring.

Søkere må ha medisinsk embetseksamen, og være spesialist i allmenn- og/eller samfunnsmedisin. Den som tilsettes må ha omfattende erfaring fra arbeid i primærhelsetjenesten, samt god kjennskap til distriktsmedisin og samhandling. Erfaring fra å bo og arbeide i en distriktskommune vektlegges.

Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne både på norsk (eller et annet skandinavisk språk) og engelsk. Det vil tillegges vekt at søkere har erfaring fra relevante tillitsverv og andre faglige roller lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Personlig egnethet og motivasjon for stillingen er avgjørende.

Ved UiT legges det vekt på forskningsarbeidenes kvalitet, relevans og betydning og ikke på hvor arbeidene er publisert, i henhold til prinsippene i The San Fransisco Declaration on Research Assessment (DORA).

Kvalifikasjonskrav for professor/ førstestillingskompetanse

For stilling som professor kreves:

 • Vitenskapelig nivå i samsvar med etablerte internasjonale eller nasjonale standarder for stilling som professor i det aktuelle fagområdet medisin
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse på professornivå

I tillegg skal det dokumenteres:

 • Kvalitetsutvikling i egen undervisning over tid
 • Bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
 • Deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

For å bli tilkjent professorkompetanse må du kunne dokumentere vesentlig mer omfattende forskning av høy kvalitet enn det som kreves til doktorgrad. Det vil vektlegges om søker kan dokumentere faglig virksomhet på høyt nivå de siste seks år, og at denne peker framover mot fortsatt aktivitet på professornivå.

UiT følger i tillegg nasjonale retningslinjer vedtatt av Det nasjonale fakultetsmøtet for medisin ved vurdering av professorkompetanse. Retningslinjene finner du her.

For stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller tilsvarende utenlandsk doktorgrad godkjent som likeverdig med norsk doktorgrad, eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet
 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse

Dokumentasjon av følgende vil tillegges stor vekt:

 • Selvstendig forskning utover doktorgrad
 • Erfaring med søknader om ekstern forskningsfinansiering
 • Gjennomført utenlandsopphold og at søker kan vise til nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk

Selvstendig forskning utover doktorgrad kan dokumenteres med vitenskapelige publikasjoner som ikke er publisert sammen med veilederne frå doktorgraden.

Erfaring med søknad om ekstern forskningsfinansiering betyr at søker kan dokumentere selvstendig søknadsarbeid, men ikke nødvendigvis må ha oppnådd ekstern finansiering. Søknadsevalueringer som viser søknadskvaliteten vil være nyttig for å vurdere søkers kvalifikasjoner. Bidrag på større søknader kan også vurderes dersom bidraget dokumenteres.

Internasjonal mobilitet vil bli vurdert i forhold til varighet/antall opphold og hvorvidt det har gitt resultater i form av vitenskapelige publikasjoner og/eller felles søknader om ekstern forskningsfinansiering.

Vitenskapelig samarbeid, nasjonalt og/eller internasjonalt, bør dokumenteres gjennom felles publikasjoner og/eller søknadsarbeid.

Krav til utdanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse)

Alle søkere til undervisnings- og forskerstillinger skal i søknaden dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse.

Du må ha opparbeidet grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå. Dette medfører grunnleggende ferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning.

For nærmere informasjon om utdanningsfaglig kompetansekrav og pedagogisk mappe, se: https://result.uit.no/om-pedagogisk-mappe/

Kvalifiseringsmåter for basiskompetanse:

a) Gjennom egen utdanning eller kurs utviklet for å gi pedagogisk basiskompetanse for undervisning ved universitet og høyskoler tilsvarende minimum 200 timer

b) Gjennom egen praksis som underviser og veileder i høyere utdanning, gjerne kombinert med relevante utdanninger, kurs og seminar. Det stilles krav om erfaring som tilsvarer to års undervisning og veiledning i høyere utdanning i heltidsstilling.

For professorstillinger stilles det krav om minimum tre års undervisningspraksis i høyere utdanning i heltidsstilling, samt et krav til erfaring fra veiledning, fortrinnsvis på ph.d.-nivå, men også på masternivå.

Basiskompetanse dokumenteres ved:

a) Søkere som har fullført eget universitetspedagogisk kurs tilsvarende 200 timer skal legge ved kurs-/eksamensbevis samt studieplan

b) Øvrige søkere skal beskrive, vurdere og dokumentere sin kompetanse som underviser og veileder. Ferdighetene skal dokumenteres i form av en pedagogisk mappe.

Hvis den utdanningsfaglige kompetansen kan tilegnes i løpet av to år etter ansettelse vil søkere bedømmes, men ikke rangeres, basert på utdanningsfaglig kompetanse

De som ikke oppfyller kravene ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

For professorstillinger kan den utdanningsfaglige kompetansen utvikles og dokumenteres gjennom en kombinasjon av punktene a og b.

Søkere til professorstillinger skal i sin pedagogiske mappe også dokumentere at tilleggskriteriene er oppfylt gjennom:

 • Beskrivelse av og refleksjon over arbeidet med utvikling av undervisning og veiledning. Dette bør dokumenteres med konkrete eksempler som viser utvikling over tid samt en begrunnelse for og refleksjon over prosess og resultat
 • Beskrivelse av erfaring med veiledning på master og ph.d.-nivå. I tillegg til å beskrive omfang av veiledningen skal du også oppsummere veiledningserfaringer og peke på mulige utviklingsområder
 • Beskrivelse av og refleksjon over eget lederskap, deltakelse og rolle i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskapet
 • Alle former for konkret dokumentasjon i form av attester, dokumenter, evalueringer, rapporter og annet vil styrke søknaden

For stilling som professor må tilleggskravene for professor/dosent til utdanningsfaglig kompetanse være oppfylt. De som ikke oppfyller kravene til udanningsfaglig kompetanse (basiskompetanse) ved ansettelsen, vil bli pålagt å oppfylle kravene innen to år. UiT tilbyr kurs i utdanningsfaglig kompetanse til ansatte.

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver, i en engasjerende samfunnsdebatt
 • Et godt faglig miljø med engasjerte kollegaer
 • Stor grad av selvstendighet i arbeidet
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev inkludert en kort beskrivelse av interesse og motivasjon for stillingen
 • CV med fullstendig oversikt over utdanning, praksis, faglig arbeid og referanser
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser
 • Dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse
 • En liste over alle dine vitenskapelige arbeider
 • Beskrivelse av dine vitenskapelige arbeider, særlig de du anser som mest betydningsfulle
 • Sentrale vitenskapelige arbeider, inntil ti. Doktorgradsavhandlingen regnes som ett arbeid

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen. Det kan også bli avholdt prøveforelesning. 

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT er fordelingen av arbeidstid fleksibel og tildeles på individuelt grunnlag. Professor lønnes etter statens regulativ kode 1013. Førsteamanuensis lønnes etter statens regulativ kode 1011. Forsker lønnes etter statens regulativ kode1109. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du må være villig til å engasjere deg i utviklingsarbeid innen eget fag, og for universitetet som helhet.

Stillingen er i utgangspunktet en fulltidsstilling. Arbeidssted avklares ved tilsetting.

Finnmark har for tiden en ordning der du kan få ettergitt deler av studiegjeld til Lånekassen. Det er mulig få ettergitt (slettet) ti prosent av opprinnelig lån, maksimalt 25 000 kroner per år, hvis du bor og arbeider i fylket.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS