LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seksjonssjef - studiekvalitet

Søknadsfrist: 20.06.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Sentraladministrasjonen gjev råd og bistand til leiing og fakultet ved Universitetet i Bergen.

Sentraladministrasjonen er organisert i sju avdelinger. Les meir om studieadministrativ avdeling her.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seksjonssjef

Ved Studieavdelinga er det ledig ei fast stilling som seksjonssjef ved seksjon for studiekvalitet.

Til seksjonen ligg ansvar for:

 • Systemet for utdanningskvalitet
 • Støtte til fagmiljøa i utvikling av utdanningane
 • Avtalar og samarbeid med offentlege instansar og arbeidsliv
 • Forvalting av lover og forskrifter som regulerer utdanningsverksemda
 • Saksutgreiing for utdanningsutvalet og læringsmiljøutvalet
 • Vedlikehald og utvikling av IT-systema for læring, kvalitetsutvikling og forvaltning

Sentrale oppgåver for seksjonssjefen vil vere:

 • Leiing av seksjonen med personalansvar for 20 medarbeidarar
 • Saksoppfølging og kvalitetssikring
 • Støtte til fagleg og administrativ leiing i strategisk utviklingsarbeid, og i arbeid med studiekvalitet og ekstern finansiering av utdanning
 • Bidra til utvikling av avdelinga og sikre leveransar frå seksjonen i tverrgåande prosjekt og prosessar

Kvalifikasjonar:

 • Høgre utdanning frå universitet eller høgskule, minimum tilsvarande masternivå
 • Erfaring med utviklingsorientert og strategisk arbeid
 • Erfaring med personalleiing og prioritering av ressursar
 • Erfaring med samarbeid mellom fagleg/politisk- og administrativ leiing
 • Erfaring med kvalitetssikring vil vera ein føremon
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar:

Vi ser etter deg som:

 • Er glad i å arbeide med folk og likar å leie og bidra til gode prioriteringar
 • Er ein lagspelar som er opptatt av gode prosessar og godt samspel med andre
 • Liker å jobbe tverrfagleg, er god på å sjå styrker hos medarbeidarane, er samarbeidsorient, pragmatisk og god til å kommunisere
 • Er utviklingsorientert og analytisk
 • Har høg arbeidskapasitet, er avgjerdsdyktig og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr:

 • Ein stimulerande og utfordrande arbeidskvardag ved ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon
 • Moglegheiter for fagleg utvikling
 • Stilling som seksjonssjef (kode 1211) i lønssteg 75 - 82 for tida kr 708 000 - 864 100 i det statlege lønsregulativet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Fleksibel arbeidstidsordning.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Universitetet i Bergen arbeider målbevisst for økt likestilling og vektlegger kjønnsbalanse og mangfold i ledergruppene. Kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid tillegges vekt ved rekruttering av ledere.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS