LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Seksjonsleder forsking, utdanning og formidling ved UMAK

Søknadsfrist: 20.08.2024

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag er det ledig en fast, 100% stilling, som seksjonsleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF).

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) har cirka 200 ansatte og tre institutt: Musikkonservatoriet, Kunstakademiet og Universitetsmuseet. Denne stillingen inngår i Seksjon for forskning, utdanning og formidling (FUF), som er en del av en felles administrasjon for hele enheten. Seksjonsleder har personalansvar for teknisk og administrativt ansatte i seksjonen, og har administrativ leder ved UMAK som nærmeste overordnede. FUF består av omtrent 24 medarbeidere, med ansvar for et bredt spekter av oppgaver.

Stillingen inngår i UMAKs ledergruppe. 

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Seksjonsleder har ansvar for at oppgaver knyttet til forskning, utdanning og formidling ved enheten utføres effektivt og i overenstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og regelverk innenfor økonomiske rammer fastsatt av enhetens styre og direktør. Seksjonsleders oppgaver innebærer operativ og daglig ledelse av seksjonen. Ledelse av publikumsvirksomheten ved Norges arktiske universitetsmuseum er delegert til assisterende seksjonsleder. Stillingsinnehaver skal være en ressursperson i UMAKs kvalitets- og utviklingsarbeid i tett samarbeid med faglig ledelse. 

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • Ledelse og koordinering av FUFs arbeidsoppgaver
 • Saksbehandling og rådgivning i forsknings- utdannings- og formidlingsvirksomhet
 • Drive ulike samarbeidsfora og møtearenaer
 • Yte administrativ støtte til forskning, studie og formidlingsvirksomheten ved UMAK 
 • Gi lederstøtte på ulike nivå 
 • Personalansvar 

Endringer i arbeidsoppgaver og ansvarsområder må forventes.

Kvalifikasjoner

Du må ha: 

 • høyere utdanning på mastergradsnivå eller tilsvarende, og relevant erfaring 
 • lederkompetanse og fortrinnsvis ledererfaring 
 • god kjennskap til universitets- og høgskolesektoren
 • gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Vi ser etter deg som:

 • er motivert for stillingen
 • behersker en utfordrende arbeidshverdag
 • har arbeidsglede og evner å lede medarbeidere
 • har god digital kompetanse og kjennskap til administrative systemer 

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som seksjonsleder lønnes etter statens regulativ kode 1211. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS