SPENNENDE JOBBMULIGHET I kognisjon og demens VED SYKEHUSET I VESTFOLD HF!

Fagsjef - kognisjon og demens

Søknadsfrist: 01.11.2021

Sykehuset i Vestfold HF

Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF) er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold.


SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg.


Sykehuset har 4100 årsverk og om lag 5400 ansatte.


I SiV HF løses også oppgaver innen forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende.


Les mer om oss på www.siv.no.

Vil du bli en del av Norges ledende fag- og forskningsmiljø på aldring og eldrehelse?

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse søker fagsjef kognisjon og demens.

Vi blir stadig flere eldre, og vi lever lenger. En del av den ekstra tiden lever vi med mer sykdom og skrøpelighet, og om 20 år vil det være dobbelt så mange med demens her i landet. Hvordan skal vi som samfunn forberede oss på dette? Hvordan kan vi bidra til en sunn og god alderdom?

Aldring og helse driver omfattende forsknings- og utviklingsvirksomhet, og formidler oppdatert kunnskap innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysisk helse. Aldring og helse samler, skaper, tilgjengeliggjør, distribuerer og implementerer kunnskap og kompetanse om aldring og eldrehelse i Norge. Vi har en helhetlig tilnærming til vårt fagfelt som skal fremme helse, forebygge sykdom og gi forutsetninger for å leve med sykdom.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (Aldring og helse) ble etablert i 1997, er statlig finansiert og organisert i Helse Sør-Øst RHF under Sykehuset i Vestfold HF, Forskning- og innovasjonsavdelingen, og Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål, Medisinsk klinikk. Målgruppene er beslutningstakere på ulike nivå, helsepersonell, frivillige, ulike pårørendegrupper og brukere av tjenester samt media og allmennheten. Vi leverer kartlegginger på ulike områder som viktige deler av beslutningsgrunnlaget til nasjonale myndigheter. Vår virksomhet vokser og er i stor utvikling.

Vi har ledig fast 100 % stilling som fagsjef kognisjon og demens.Fagsjefen er en del av Aldring og helses fagråd som skal støtte, fremme og spisse vårt faglige arbeid. Fagrådet leder fagfeltene i Aldring og helse, gir råd og veiledning til øvrig ledelse og fagansatte, og har et hovedansvar for utvikling av forskningssøknader og gjennomføring av prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeid. Fagrådet ledes av forskningssjefen. Stillingen rapporterer til daglig leder ved Aldring og helse. Primærarbeidssted vil være ved et av Aldring og helses eksisterende lokaler, fortrinnsvis ved OUS Ullevål, men andre muligheter kan diskuteres. Noe reising må påregnes.

Tiltredelse etter avtale.

Ansvarsområder

 • Lede forskningsarbeidet på kognisjon og demens i Aldring og helse i tett dialog med forskningssjef
 • Inngå i fagrådet i Aldring og helse
 • Initiere, lede og gjennomføre søknadsprosesser for forskningsprosjekter om kognisjon og demens
 • Bidra med forskningsideer, veiledning, søknader og forskning innenfor sitt eget felt og på tvers av fagfelt
 • Legge til rette for samarbeid mellom kognisjon og demens og andre fagfelt i Aldring og helse
 • Legge til rette for samarbeid mellom Aldring og helse og eksterne aktører innenfor feltet kognisjon og demens
 • Initiere og legge til rette for faglige fora innenfor sitt område
 • Drive formidling og opplysningsarbeid innenfor sitt område
 • Bidra til bedre ivaretakelse av kognisjon og demens både i kommune- og spesialisthelsetjenesten
 • Ha en rådgivende funksjon for ledergruppa i organisasjonen
 • Bidra til kvalitetssikring av arbeidet på kognisjon og demens innen opplæring og kommunikasjon

Kvalifikasjoner

 • Forskerkompetanse, minimum på post dok-nivå
 • Interesse for og kunnskap om aldring og helse generelt, og kognisjon og demens spesielt
 • Erfaring med ledelse av forskningsarbeid
 • Erfaring med klinisk forskning vil vektlegges
 • Erfaring i arbeid med helseundersøkelse, registerdata, større datasett og/eller longitudinelle dataanalyser vil vektlegges
 • Kunnskap om forebygging, helseatferd og helsekompetanse er en fordel
 • Gode IT-kunnskaper og erfaring med relevant programvare
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Erfaring med undervisning/formidling/kommunikasjon til ulike målgrupper som allmenheten, fagpersoner og beslutningstakere
 • God formidlingsevne både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Utdanningsnivå

 • Helsefaglig utdanning, minimum på masternivå

Personlige egenskaper

 • Er kvalitetsbevisst, strukturert og effektiv
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er teamorientert og opptatt av å få andre opp og frem
 • Er selvstendig og tar initiativ
 • Kan lede og få grupper med seg i prosesser
 • Er fleksibel og har god omstillingsevne
 • Er pålitelig og trygg
 • Er nytenkende, innovativ og proaktiv
 • Er positiv og imøtekommende

Personlig egnethet vil bli tillagt avgjørende vekt.

Vi tilbyr

 • arbeid i en spennende kunnskapsorganisasjon som er i stadig utvikling
 • arbeid i et ledende fag- og forskningsmiljø med dyktige nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • et spennende fagmiljø innen aldring og eldrehelse på områdene kognisjon og demens, psykisk helse og fysiske helse
 • et raust og inkluderende arbeidsmiljø, der vi ser og støtter hverandre
 • interessante og nyskapende arbeidsoppgaver
 • fleksibel arbeidssituasjon preget av selvstendighet og frihet under ansvar
 • tverrfaglig prosjekt- og teambasert arbeid

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som er oppgitt i CV, og til lønnsfastsettelse.

Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover og forskrifter, overenskomster og øvrig reglement.

Webcruiter-ID: 4436054319

Kontaktinformasjon:

 • Kari Midtbø Kristiansen (Avdelingssjef), 97761638
 • Geir Selbæk (Forskningsjef), 95883535

Hjemmeside: www.aldringoghelse.no

Powered by Labrador CMS