Spennende og utfordrende stilling med utviklingsmuligheter

Studieleder ved Institutt for sykepleie (Oslo)

Søknadsfrist: 18.10.2023

VID vitenskapelige høgskole

VID driver utdanning og forskning innenfor helse- og sosialfag, pedagogikk, ledelse, diakoni og teologi. Vi tilbyr omlag 60 studieprogrammer på bachelor-, master- og ph.d.-nivå . I dag er VID en verdibasert vitenskapelig høgskole med kirkelig forankring. Ambisjonen vår er å bli universitet innen 2028.


Med nesten 6000 studenter og 600 ansatte er VID en av de største private høgskolene i Norge. Våre campuser finner du i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandvika og Tromsø. Vi har også et desentralisert utdanningstilbud på Helgeland.


VID er en privat, vitenskapelig høgskole med verdibasert og kirkelig forankring. Gjennom våre studier utdannes kunnskapsrike, reflekterte og modige profesjonsutøvere. Vår forskning holder høyt internasjonalt nivå, og vårt arbeid har særlig søkelys på sosial ulikhet og mennesker i sårbare situasjoner.


Bokstavene VID står for Vitenskapelig, Internasjonal og Diakonal.


Vårt motto er Engasjert for mennesket – lokalt og globalt.

Om stillingen som studieleder

Ved Institutt for sykepleie har vi ledig en 100% stilling som studieleder innen studielederområdet bachelor sykepleie, tredje studieår.

Vi søker deg som kan bidra til å skape motivasjon, trivsel og faglig engasjement hos ansatte og studenter. Som studieleder har du ansvar for studiekvalitet, utvikling og daglig drift av utdanningsprogrammet innen ditt studielederområde, herunder økonomi og personalansvar.

Studielederne rapporterer til instituttleder og deltar i instituttets ledermøte. Dette er en spennende og utfordrende stillinge med ulike oppgaver.

Studielederstillingen er en åremålsstilling med midlertidig ansettelse på fire år (UHL § 6-4) med mulighet for forlengelse. Ved ansettelse tilbys 100 % fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor. Studielederfunksjonen utgjør 100 % stilling og den som ansettes får i åremålsperioden permisjon fra sin faste ansettelse i den vitenskapelige stillingen.

Fakultet for helsevitenskap

Fakultet for helsevitenskap har 3 600 studenter og mer enn 250 ansatte og tilbyr en rekke helsefaglige utdanninger på bachelor- og masternivå i Oslo, Sandvika, Bergen, Sandnessjøen og Stavanger.

Fakultetet har en omfattende forskningsaktivitet og utvikler for tiden et ph.d.-program innen helse og samhandling. Sykepleierutdanningen ved VID er en av de største i Norge, med opptak av 600 studenter på hel- og deltid hvert år. 50 % av sykepleieutdanningen er praksisrelatert, og det er behov for både nyere klinisk kompetanse, veiledningserfaring og teoretisk kompetanse for å møte utdanningskravene på en god måte.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig ledelse av studielederområdet
 • Personalansvar for ca. 25 medarbeidere
 • Bidra med tilrettelegging av FoU-arbeidet for de vitenskapelig ansatte
 • Bidra til strategisk og langsiktig utdanningsportefølje og tilhørende FoU – aktiviteter
 • Profilansvar for at programområdenes samlede ressurser benyttes effektivt og i samsvar med fakultets budsjettrammer og høgskolens målsetting
 • Bidra til realisering av høgskolens vedtatte strategier
 • Medansvar for oppfølging av VIDs kvalitetssystemer for å sikre høy kvalitet i utdanningen
 • Pedagogisk utvikling og kvalitetsutvikling i studieprogrammet

Den faste grunnstillingen innebærer pedagogisk virksomhet, undervisning, veiledning, forskning og faglig/pedagogisk utviklingsarbeid, samt administrasjon og verv i tråd med gjeldende stillingsbeskrivelse ved høgskolen.

Kvalifikasjonskrav

 • Fortrinnsvis førstekompetanse, minimum mastergrad/hovedfag innen relevant område
 • Autorisert sykepleier
 • Relevant ledererfaring, gjerne fra universitets- og høyskolesektor
 • God muntlig og skriftlig kommunikasjons- og fremstillingsevne på norsk
 • Gode språkkunnskaper i engelsk

Det er også ønskelig med:

 • Relevant erfaring fra klinisk arbeid som sykepleier eller i helsesektoren
 • Relevant lederutdanning
 • Innsikt i og kunnskap om regelverk som regulerer sykepleierutdanningen
 • God kunnskap om helse - og utdanningssektoren
 • God digital kompetanse, med interesse for studentaktive læringsformer og digitale undervisnings- og vurderingsverktøy
 • Erfaring med forskning og undervisning i høyere utdanning
 • Gode resultater fra kvalitets- og utviklingsarbeid

Personlige egenskaper

 • Motiverende og inkluderende lederstil
 • Evne til å sikre et godt beslutningsgrunnlag, fatte en beslutning og være løsningsorientert
 • Evne til å samarbeide og til å motivere og bygge relasjoner
 • Framtidsrettet
 • Evne til å holde i en sak gjennom hele prosessen fra start til sluttføring

I en helhetsvurdering av søkere vil det bli lagt vekt på personlig egnethet, samt komplementær kompetanse til det øvrige lederteamet. Kun søkere som vurderes som kvalifisert for studielederjobben vil ved behov sendes til vurdering av sakkyndig komite for kompetansevurdering.

Generelle kriterier

Vi søker fortrinnsvis etter kandidater med førstekompetanse.

For tilsetting som førsteamanuensis kreves norsk doktorgrad på aktuelt fagområde eller kompetanse på tilsvarende nivå dokumentert ved vitenskapelig arbeid av samme omfang og kvalitet.

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling. Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet vil bli tillagt vekt.

Generelle kriterier for tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor fremgår av:

FOR 2006-02-09 nr.129: Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, VIDs interne retningslinjer for vurdering av førstelektorkompetanse og Retningslinjer for vurdering av utdanningsfaglig kompetanse ved VID.

Søkere til stilling som førstelektor bes legge ved et profileringsdokument som sammenfatter søknadsgrunnlaget og som viser kompetansefeltet som legges frem til bedømmelse.

For tilsetting som høgskolelektor kreves høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende. Dersom en søker ikke har førstekompetanse og ønsker å oppnå dette, er det ønskelig at søker vedlegger en plan for å kunne kvalifisere seg for dette, eller være i gang med å kvalifisere seg for dette, i løpet av ansettelsesperioden.

Søkere som ved tilsetting ikke kan dokumentere utdanningsfaglig basiskompetanse i tråd med forskrift og VIDs retningslinjer, må skaffe seg dette i løpet av to år. Høgskolen arrangerer egne kurs.

Vi tilbyr

 • Et engasjert og faglig miljø i utvikling
 • Mulighet til faglig utvikling i et trivelig arbeidsmiljø med høy kompetanse og stort engasjement
 • Medlemskap med gode pensjonsvilkår i Statens pensjonskasse
 • Lederutviklingsprogram

Den faste stillingen er plassert i stillingskode 1198 førstelektor, 1011 førsteamanuensis eller stillingskode 1008 høgskolelektor. Årslønn fra kr. 580 000 - 728 000 og for spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

I funksjonstiden som studieleder er stillingen plassert i stillingskode 1473 studieleder, og det gis et funksjonstillegg i en 100% stilling som for tiden er kr. 122 040 i stillingskode 1011 (førsteamanuensis) og 1198 (førstelektor). I stillingskode 1008 (høgskolelektor) er beløpet kr. 101 700.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. VID vitenskapelige høgskole ønsker flere personer med minoritetsbakgrunn i vitenskapelige stillinger. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres derfor til å søke. For å oppnå en balansert kjønnssammensetning oppfordres menn til å søke.

Den som tilsettes må kunne arbeide lojalt i samsvar med mål og verdigrunnlag ved VID vitenskapelige høgskole og rette seg etter de lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Høgskolen vil gjennomføre prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det vil bli brukt sorteringskomité/administrativ gjennomgang og det kan ikke forventes at alle søkere vil få en vurdering av sakkyndig utvalg. Sorteringskomiteens innstilling sendes ikke ut.

Søknaden

Søknaden med vedlegg sendes via linken «Søk stillingen» øverst på denne siden og må inneholde:

 • søknad med CV
 • vitnemål og attester
 • liste over alle søkers publiserte/vitenskapelige arbeider
 • liste/innholdsfortegnelse over inntil 10 publiserte/vitenskapelige arbeider som ønskes vurdert. Alle arbeider som søkeren ønsker vurdert må lastes opp i sin helhet
 • dokumentasjon på utdanningsfaglig kompetanse i tråd med VIDs retningslinjer
 • dokumentasjon på søkerens øvrige kvalifikasjoner i hht til utlysningens krav til kvalifikasjoner
 • profileringsdokument for søkere til førstelektorstilling

Søkere som har høyere utdanning fra utlandet skal søke om NOKUTs generelle godkjenning (www.nokut.no).

Vennligst merk at alle relevante dokumenter må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk, enten som original eller i oversettelse.

Det er svært viktig at hvert av de vitenskapelige arbeidene som skal vurderes, i sin helhet blir lastet opp som vedlegg til søknaden. Ved behov for innsendelse av bøker vennligst ta kontakt med HR-seksjonen.

Ufullstendige søknader vil normalt ikke behandles.

Søknadsfrist: 18. oktober 2023

Tiltredelse: 01.01.2024 eller etter avtale

Kun søkere som benytter seg av søknadsportalen er aktuelle for stillingen.

Søkere som inviteres til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål, attester og referanser.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS