Spennende jobbmulighet ved senter for grønt skifte i bygget miljø ved Ntnu!

Senterleder ved senter for grønt skifte i bygget miljø

Søknadsfrist: 15.02.2022

NTNU

NTNU - kunnskap for en bedre verden


Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.


Institutt for bygg- og miljøteknikk


Vi forsker og underviser innenfor områdene bygg, anlegg, transport, teknisk planlegging, konstruksjonsteknikk, vann- og avløpsteknikk og vassbygging. Våre kandidater blir arbeidstakere — i både offentlig og privat sektor — som tenker bærekraftig og har konkurransedyktige kunnskaper og ferdigheter.  Institutt for bygg- og miljøteknikk er ett av åtte institutter ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Om stillingen

Senter for grønt skifte i bygget miljø er et nylig etablert senter ved NTNU, fakultet for ingeniørvitenskap. Institutt for bygg- og miljøteknikk er vertsinstitutt for senteret og vi søker etter en person til stillingen som senterleder. Senterets oppgaver er å bringe fram ny kunnskap, innovasjoner og kandidater som skal bidra til grønt skifte i Bygge-, Anleggs- og Eiendomsnæringen (BAE).

Om stillingen

Senter for grønt skifte i bygget miljø vil levere på en av de største og viktigste utfordringer Norge og verden står overfor. Flerfaglig tilnærming med digital omstilling er avgjørende for å lykkes.

Senteret vil adressere FNs bærekraftsmål. Det nylig avholdte klimatoppmøtet i Glasgow konkluderte med et mål om at verden skal utvikle karbonnøytralitet i 2050. En karbonnøytral verden blir en «Game changer» for land, offentlige og private virksomheter og enkeltmennesker. For Norge betyr dette at vi må nå våre klimamål gjennom å styrke eksisterende- og etablere nye virksomheter. Byggenæringen står typisk for 30-40 % av energiforbruk, CO2-utslipp samt avfall og er landets største fastlandsnæring. Et grønt skifte i bygget miljø vil derfor være av stor viktighet for at Norge skal klare å nå sine klimamål. NTNUs visjon er «Kunnskap for en bedre verden». Senteret vil bringe fram viktige bidrag til oppfyllelse av denne visjonen.

Det er et mål for senteret å skape samarbeid og samspill, nasjonalt og internasjonalt. Senteret vil ta initiativ til samarbeidsprosjekter mellom NTNU, næringsliv og forvaltning.

Evne til å tenke strategisk og gjennomføre tiltak, er avgjørende for denne stillingen. Vi søker etter en person som synes det er spennende å jobbe i et nyskapende og flerfaglig miljø. Det er ønskelig med forskningsbakgrunn fra fagområdet bygg og med god kunnskap om og erfaring fra byggebransjen. Arbeidsspråket vil hovedsakelig være norsk.

Du rapporterer til instituttleder.

Arbeidsoppgaver

 • daglig ledelse av senteret og koordinering opp mot involverte fagmiljøer på NTNU
 • etablere og drifte flerfaglig samarbeid med næringsliv, forvaltning og akademiske institusjoner, nasjonalt og internasjonalt
 • drive aktiv kommunikasjon og formidling, herunder senterets bidrag til økt verdiskapning innenfor BAE-sektoren
 • utvikle og fremme senterets strategiske mål og handlingsplaner
 • ansvar for økonomioppfølging og rapportering
 • bidra til at senteret fungerer som en kunnskapsportal for BAE-sektoren
 • oppfølging av eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

 • utdanning på doktorgradsnivå eller tilsvarende
 • dokumentert ledererfaring
 • motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • evne til å lede en kompleks organisasjon med ulike interessenter innenfor forskning og innovasjon
 • god organisasjonsforståelse og innsikt i økonomisk styring
 • meget god framstillingsevne på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant erfaring fra BAE-sektoren
 • erfaring med forskningsledelse og/eller -administrasjon av større forskningssenter
 • kjennskap til universitets- og høgskolesektoren eller forskningsinstitutt
 • kjennskap til Norges forskningsråds- og EUs rammeprogram for forskning og innovasjon

Personlige egenskaper

 • inneha gode kommunikasjonsferdigheter
 • evne til å skape tillit, engasjement og bygge nettverk
 • utøve en relasjonsbyggende og samlende lederstil
 • ta initiativ og være proaktiv
 • evne til å tenke strategisk og gjennomføre tiltak er avgjørende
 • evne til å utvikle fagområder i strategisk retning
 • strukturert og systematisk

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen.

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som prosjektleder kode 1113, tilbys konkurransedyktig lønn, avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Hvis du har hatt permisjon eller annet avbrekk i din karriere, er det viktig at dette kommer fram i søknaden din slik at utvalgskomiteen kan ta hensyn til dette og at mengden av forskningen din kan være redusert som et resultat.

Søknaden må inneholde:

 • søknad med CV, attester og vitnemål
 • navn og adresse til tre relevante referanser

Generell informasjon

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn. NTNU ønsker å øke kvinneandelen i sine vitenskapelige stillinger, og har en rekke virkemidler for å fremme likestilling.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste.

Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med Tone Måsøval Arntzen, e-post: [email protected]

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. Merk søknaden din med referansenummer: IV-49/22

Søknadsfrist: 15.02.2022

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS