LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Sikkerhetssjef

Søknadsfrist: 21.04.2024

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.

Om stillingen

Ved Nord universitet er det ledig en fast 100 % stilling som sikkerhetssjef. 

Sikkerhetssjefen er nærmeste rådgiver for rektor i saker om sikkerhet og beredskap på strategisk nivå, og har ansvar for å tilrettelegge for en overordnet og helhetlig styring av sikkerhet og beredskap i virksomheten.

Arbeidssted Bodø.

Ansvar og hovedoppgaver

Sikkerhetssjef er nærmeste rådgiver for rektor i saker om sikkerhet og beredskap på strategisk nivå, og har ansvar for å tilrettelegge for en overordnet og helhetlig styring av sikkerhet og beredskap i virksomheten. 

Blant annet skal vedkommende sørge for:

 • overordnet faglig ansvar for sikkerhetsområdet på vegne av rektor.
 • at universitetet har en god kriseberedskap.
 • at universitetet oppfyller kravene stilt i lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven).
 • kontinuerlig utvikling av sikkerhets- og beredskapsorganisasjonen.
 • at det holdes oversikt over sikkerhetsrisikobildet.
 • utvikling, implementering og forvaltning av ledelsessystem for sikkerhet og beredskap.
 • veiledening til organisasjonen om styring av sikkerhet og beredskap.
 • oppfølging av universitets personellsikkerhet: sikkerhetsklarering, adgangsklarering og autorisasjon.
 • å bidra til en robust og helhetlig sikkerhetskultur på tvers av universitetets fakultet og administrative enheter.
 • planlegging og gjennomføring av revisjoner og evalueringer av sikkerhet og beredskap i organisasjonen og hos leverandører.

Kvalifikasjoner og egenskaper

 • For ansettelse i stillingen kreves mastergrad innen relevant fagområde (med relevant fagkrets), f.eks. innen risikostyring, informasjonsteknologi, samfunnsfag, rettsvitenskap, politi- eller militære fag. Det er en fordel om deler av fagkretsen har bestått av sikkerhets- eller beredskapsfag. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Den som ansettes må kunne sikkerhetsklareres for HEMMELIG og det vil være en fordel om du allerede er klarert på dette nivået eller høyere.
 • Du må ha meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk samt beherske engelsk. 

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi søker deg som har høy gjennomførings- og formidlingsevne, med erfaring fra sikkerhets- og beredskapsarbeid, samt kriseledelse, på strategisk og/eller operativt nivå. Du bør ha erfaring med risikostyring og ledelsessystemer for sikkerhet, og ha god breddekompetanse innen sikkerhet og beredskap. Videre er det ønskelig med erfaring fra prosjektledelse og gjennomføring av endringsprosesser i virksomheter. Det er en fordel om du også har hatt personalansvar.

 • Du har evne til å skape gode relasjoner på tvers av organisasjonen og ulike fagområder, og med eksterne aktører.
 • Du bør være godt kjent med utarbeidelse av saksframlegg og tilhørende beslutningsprosesser i offentlig forvaltning.
 • Kjennskap til UH-sektoren er en fordel.
 • Det er ønskelig med erfaring fra anvendelse av sikkerhetsloven, personopplysningsloven, forvaltningsloven og andre relevante lover, forskrifter og rammeverk.
 • Det er også en fordel om du er eller har vært sertifisert innen ledelsessystemer for sikkerhet, beredskap eller kvalitet, eller innen risikostyring eller revisjon. 

Sikkerhetssjef må ha evne til å skape gode relasjoner på tvers av organisasjonen og ulike fagområder, og med eksterne aktører. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1211 seksjonssjef. Lønn etter avtale.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Stabssjef Egil Solli, 48 19 14 36, egil.solli@nord.no
 • Informasjonssikkerhetssjef Morten Reintz, 920 97 462, morten.reintz@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 21.04.2024.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30210155 

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS