LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Administrasjonssjef ved Institutt for klinisk odontologi

Søknadsfrist: 01.07.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.

Det medisinske fakultet består av fem institutt og åtte senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Er du vår nye administrasjonssjef?

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Administrasjonssjef 

Ved Det medisinske fakultet, ved Institutt for klinisk odontologi (IKO), er det ledig ei leiarstilling som administrasjonssjef (100 %) med tilsetjing frå 1. september, eller etter avtale. Administrasjonssjefen ved IKO har personalansvar for administrasjonen og administrasjonssjef inngår i instituttleiar si leiargruppe.

Instituttet har om lagt 250 tilsette og eit budsjett på 140 mill kroner. Instituttet har forskingsaktivitetar på høgt internasjonalt nivå, og har hovudansvar for utdanningsprogramma for tannlegar, tannpleiarar, samt spesialistutdanning innan klinisk-odontologiske fag og kvalifiseringsprogram for tannlegar med eksamen utanfor EU/EØS. Odontologisk universitetsklinikk er ein av Noregs største tannklinikkar og den er ein integrert og viktig del av instituttet.

Administrasjonssjefen inngår i instituttet si leiargruppe og har personalansvar for administrasjonen som i dag inkluderer studiekonsulentar, driftsavdeling og økonomieininga. Dette inneber å sikre at alle desse avdelingane fungerer effektivt og oppfyller dei respektive måla sine. I tillegg vil administrasjonssjefen vere ansvarleg for å utvikle og implementere administrative system for å sikre kvalitet og bruka systema på ein effektiv måte.

Vi ser etter ein positiv og miljøskapande leiar som har god kapasitet for sjølvstendig, strukturert og resultatorientert arbeid, og som kan visa til konkrete resultat. Du trivst med eit høgt aktivitetsnivå, med varierte arbeidsoppgåver på instituttet, og du har glede av å lukkast saman med andre.

Arbeidsoppgåver:

 • Ansvarleg for dagleg drift og overordna administrative funksjonar i instituttadministrasjonen, her òg personalansvar for instituttadministrasjonen
 • Utvikler, set i verk og følgjer opp administrative prosedyrar og rutinar
 • Saksbehandling og utviklings- og utgreiingsoppgåver
 • Økonomioversikt og sørgjer for god bruk av arealet til instituttet
 • Deltek i strategisk arbeid og oppgåver knytt til omstilling
 • Støtter forskingsaktivitetar, studieadministrative saker og klinisk verksemd
 • Førebur saker og fungerer som sekretær for rådet frå instituttet og overordna organ
 • Administrativ støtte for leiargruppa inkluderer mellom anna:
  • Utarbeiding og/eller kvalitetssikring av dokumentasjon og saksgrunnlag
  •  Virksomhetsrapportering og koordinering av utgreiingar og høyringar
  • Oppfølging av vedtekne tiltak og oversikt over framdrift
  • Administrativ støtte er avgjerande for at leiargruppa kan fungere effektivt og ta informerte avgjerder
 • Ansvar for oppfølging av HMS og naudsynte tiltak

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilde høve kompensera for manglande formell utdanning
 • Relevant utdanning frå universitet eller høgskule
 • Leiarerfaring og relevant administrativ erfaring er eit krav, og innsikt i HR-relaterte saker er ønskeleg
 • God kjennskap til lover og reglar i arbeidslivet
 • Erfaring frå omstillingsprosessar og omstilling er ønskjeleg
 • Svært god forståing for organisatoriske samanhengar, leiing og driftutfordringar relatert til helseutdanning
 • Erfaring med studieadministrasjon og forskingsadministrasjon er ein fordel
 • Gode samarbeidsevner
 • Vere strukturert og ha gode planleggingsevner
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne i både målføre og engelsk

Vi søkjer ein person med:

Leiareigenskapar: Har gode leiareigenskapar med evne til å involvera, motivera og skapa eit godt miljø rundt seg.

Arbeidsinteresser: Ønskjer å arbeida med administrasjon som støttar forsking, undervisning, innovasjon og kommunikasjon.

Økonomi og IT-kompetanse:  God økonomiforståing og administrativ IT-kompetanse.

Arbeidsmiljø: Bør trivast med å jobba i eit til tider hektisk miljø, der oppgåvene er av både operativ og strategisk art.

Problemløsende ferdigheiter: Har stor grad av sjølvstende og er løysingsorientert.

Organisasjonsevner: Strukturert, systematisk, fleksibel og prosessorientert.

Gjennomføringsevne: Dokumenterbar gjennomføringsevne.

Læringsevne: Evne til å tileigna seg nye ferdigheiter.

Vi ser fram til å høyra frå kvalifiserte kandidatar som er klare til å ta instituttet vidare.

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga. 

Vi tilbyr:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Løn som administrasjonssjef (kode 1058) er for tida 745 000 – 821 100 (lønssteg 74-78). For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS