LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Leder av administrasjonen ved Filmkunstskolen i Kabelvåg

Søknadsfrist: 14.04.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Filmkunstskolen i Kabelvåg

Om stillingen

Ved Filmkunstskolen i Kabelvåg (FiK) er det ledig stilling som kontorsjef. Kontorsjefen er leder av administrasjonen og samarbeider tett med og rapporterer til assisterende instituttleder. Kontorsjefen har ledelses- og personalansvar for de teknisk/administrative ansatte ved FiK.

Vi ser etter deg som ønsker å jobbe i et spennende og dynamisk miljø og være med på å videreutvikle den unike filmutdanningen i Kabelvåg! Du har interesse for utdanningsfeltet og motivasjon for å arbeide med administrasjon av kunstutdanning. Du kan jobbe selvstendig og strukturert, har evne til å samarbeide med et sterkt engasjert fagmiljø og har gode kommunikasjonsevner og en inkluderende lederstil.

Filmkunstskolen ligger i Kabelvåg i Lofoten og er en del av Kunstakademiet ved UiT Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK). FiK tilbyr et treårig bachelorprogram i bevegelige bilder der studenter utdannes til selvstendige filmskapere med kreativ, kunstnerisk og kritisk forståelse av fagområdet. Studiet er helt unikt i skandinavisk sammenheng, både med tanke på faglig innretning og dets lokasjon i Lofoten. Programmet rekrutterer godt, og tar opp 15 kvalifiserte søkere årlig. Det er til sammen 45 studieplasser på studieprogrammet, og studentene kommer fra hele Norden.

Skolen har fem vitenskapelige tilsatte fordelt på 2,8 årsverk. Samtlige er aktive kunstnere og filmskapere i krysningsfeltet mellom billedkunst og film. I tillegg er det syv fulltidsansatte i teknisk-/administrative stillinger, samt et stort antall gjestelærere fra inn- og utland med en relevant kunstnerisk praksis innenfor bevegelige bilder.

Arbeidssted er UiT i Kabelvåg.

Arbeidsoppgaver

Kontorsjefen har tett dialog og samarbeider med assisterende instituttleder om skolens samlede virksomhet, og utfører strategiske og operative oppgaver i koblingsfeltet mellom fagmiljøet, administrasjon og daglig drift. Ansvar og arbeidsoppgaver er delegert fra assisterende instituttleder og utføres i henhold til gjeldende retningslinjer fra UiT Norges arktiske universitet og universitets- og høgskolesektoren. Arbeidsoppgavene omfatter drift og ledelse av administrativ virksomhet, saksforberedelse, årsplaner, økonomi- og personalforvaltning, HMS og studie- og forskningsadministrasjon.

Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder ved Kunstakademiet Julie Leding :

eller assisterende instituttleder FiK Katja Eyde Jacobsen:

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning fortrinnsvis på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant arbeidserfaring og/eller kompetanse innen ett eller flere av feltene i stillingen.
 • God forståelse for offentlig forvaltning.
 • Gode samarbeidsevner og lederegenskaper.
 • Evne til å kunne arbeide selvstendig, ha struktur i arbeidet og ta tak i ting uoppfordret.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk, og engelsk.
 • God økonomisk innsikt.

Fordel for ansettelse

 • kjennskap til og erfaring fra universitets- og høyskolesektoren
 • interesse for og forståelse for kunstutdanningers egenart
 • ledererfaring
 • kjennskap til administrative dataprogram, slike som ePhorte, SAP, UNIT4 ERP, Jobbnorge og lignende

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge ledereegenskaper, søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Fleksible arbeidstider
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som kontorsjef lønnes etter statens regulativ kode 1054. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS