LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

To stillingar som undervisningsassistent - Institutt for geografi

Søknadsfrist: 13.05.2024

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er en anerkjent utdannings- og forskningsinstitusjon, organisert i syv fakulteter og rundt 54 institutter og faglige sentre. Campus ligger i sentrale deler av Bergen med universitetsområder på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad. 

Det samfunnsvitenskaplige fakultet består av syv institutt. Les mer om fakultet og tilhørende institutt. 

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

To stillingar som undervisningsassistent

Ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, er det ledig to stillingar som undervisningsassistent frå 29. juli 2024 til 31. mai 2025.

Arbeidsoppgåver:

 • Vere undervisningsassistent på emne på 100- og 200-nivå i haustsemesteret 2024 og vårsemesteret 2025, tilpassa utdanningsbakgrunn til den som får stillinga. Dei to som vert tilsett må til saman i størst mogleg grad dekke emne innan både samfunn-, natur- og miljøgeografi.
 • Leie seminargrupper/datalab i dei respektive emna, både på norsk og engelsk. Kommentere obligatoriske oppgåver. Ha ei mentorrolle for bachelorstudentar og årsstudentar i geografi, spesielt dei heilt ferske studentane.
 • Planlegge og gjennomføre rekrutteringsarbeid og besøk på vidaregåande skular.
 • Førefallande arbeid for instituttet i periodar det er færre oppgåver knytt til emne ein er undervisningsassistent i.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Mastergrad i geografi. Graden må vere fullført våren 2024.
 • God språkkunnskap i engelsk og norsk munnleg og skriftleg
 • God administrativ IT-kompetanse
 • Relevant arbeidserfaring vil vere ei føremon, For undervisningsassistentar som ikkje har pedagogisk opplæring, vil det bli arrangert kurs i seminarpedagogikk i byrja av semesteret
 • Evne til å arbeide systematisk, resultatorientert og sjølvstendig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og arbeidsvillig
 • Like å jobbe med menneske og vise engasjement for faget

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Faglege utfordringar med gode høve for personleg utvikling og kompetanseutvikling
 • Årsløn tilsvarande NOK 509 300 (tilsvarande lønssteg 51 i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar., stillingskode 0389 – Fagkonsulent) For særleg kvalifisert søkjar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse 
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Søknaden skal innehalde:

Søknad med CV, vitnemål og attestar skal leggjast inn elektronisk i JobbNorge. (via link på denne sida ”Søk på jobben”.) Det vil vere aktuelt med intervju før tilsetjing.

Søknadsfrist: 13. mai 2024.

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Instituttleder Peter Andersen, e-post: Peter.Andersen@uib.no eller tlf.: 55 58 30 63, eller 
 • Studiekonsulent Grethe Meling, Grethe.Meling@uib.no eller tlf.: 55 58 92 57

Mangfald er ein styrke og gjer at vi kan løyse oppgåvene våre endå betre. UiB treng difor kvalifiserte medarbeidarar uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsetjing, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Vi oppmodar søkjarar med funksjonsnedsetjing, innvandrarbakgrunn eller hól i CV-en til å søke. Dersom du kryssar av for dette i søknaden kan du bli positivt særbehandla. Vi inviterer alltid minst ein kvalifisert søkjar frå kvar av desse gruppene til intervju.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på jobben

Powered by Labrador CMS