LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Seniorkonsulent - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 17.12.2020

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Seniorkonsulent

Ved Det medisinske fakultet, fakultetsadministrasjonen, er det ledig stilling som seniorkonsulent (100 %) med tilsetjing så snart som mogleg. Stillinga har hovudansvaret for å koordinere og støtte arbeidet med internasjonalisering i studieprogramma ved fakultetet. Til stillinga ligg òg rolla som sakshandsamar og rettleiar for studentar som skal gjennomføre utveksling.

Arbeidsoppgåver:

 • koordinering av arbeidet med internasjonalisering i utdanningane
 • støtte til fagmiljø og programutval i spørsmål om internasjonalisering
 • utvikling og vedlikehald av samarbeidsavtalar
 • rettleiing og sakshandsaming av søknadar om utveksling
 • oppfølging av studentar under utvekslingsopphald
 • rekrutterings- og informasjonsarbeid

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Søkjar må ha mastergrad. Lang relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Relevant praksis er eit krav
 • Det er ein føremon med røynsle frå arbeid med internasjonalisering
 • Evne til å uttrykke seg godt skriftleg og munnleg, både på norsk og engelsk
 • God digital kompetanse

Vi søkjer ein person som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er serviceinnstilt og positiv
 • har evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • kjenner UH-sektoren godt

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi kan tilby:

 • Spanande og utviklande arbeidsoppgåver i eit sterkt fagmiljø
 • Stilling som seniorkonsulent (kode 1363) i lønssteg 55-61 i det statlege lønsregulativet. Dette utgjer for tida brutto årslønn kr. 490 600-545 300. For særleg kvalifiserte søkjarar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

 • Leiar for studieseksjonen, Ørjan Leren, telefon 55 58 64 85

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS