LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Konsulent (50 % fast) - Institutt for global helse og samfunnsmedisin

Søknadsfrist: 10.03.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Konsulent (50 % fast)

Ved Det medisinske fakultet, Institutt for global helse og samfunnsmedisin , er det ledig ei fast stilling som konsulent (50 %) med tilsetjing frå 9. august 2021. Vi har behov for ein person som kan bidra på ein rekke kontor – og administrative oppgåver.

Arbeidsoppgåver:

 • Besøks- og tilgangskontroll
 • Post-/pakke-handtering
 • Oppfølging av rekvisita
 • Tinging av varer og tenester
 • Bidra til å holde orden i administrasjonen
 • Vedlikehald av instituttet sine websider
 • Utarbeiding og vedlikehald av administrative oversikter
 • Praktisk tilrettelegging i samband med instituttarrangement, samt eksamen, doktordisputasar og møter
 • Generelle kontor/sakshandsamingsoppgåver innanfor seksjonen sitt arbeids- og ansvarsområde

Det kan verte aktuelt å leggje andre oppgåver til stillinga.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Det krevst normalt 1 – 2 års utdanning utover vidaregåande opplæring, eller fagbrev innan kontor- og administrasjonsfaget.
 • Gode språkkunnskapar samt god evne til å kommunisere munnleg og skriftleg er eit krav
 • Relevant praksis er ønskeleg
 • Erfaring frå arbeid ved eit institutt vil bli vektlagt
 • Relevant, grunnleggjande administrativ IT-kompetanse
 • Kjennskap til administrative system ved UiB vil vere ein føremon

Vi søkjer ein person som

 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Engasjert, positiv og sosial
 • Sjølvstendig og løysingsorientert
 • Strukturert, effektiv og med god ordenssans

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

 • Spennande og utviklande arbeidsoppgåver i et sterkt fagmiljø
 • Stilling som konsulent (kode 1065) i lønssteg 37-48 (for tida kr 373 400 - 437 400). For særs kvalifisert søkjar kan høgare løn vurderast.
 • Medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein får ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS