LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Førstekonsulent (studieadministrasjon) - vikariat - Institutt for fysikk og teknologi

Søknadsfrist: 15.08.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av sju institutt og en rekke sentre. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Førstekonsulent (studieadministrasjon) - vikariat

Ved Institutt for fysikk og teknologi er det ledig eit vikariat i studieadministrasjonen for 1 år frå midten av oktober, med moglegheit for forlenging.

Arbeidsoppgåver:

Stillinga vil innehalde varierte oppgåver innan studieadministrasjon. Den som vert tilsett, vil har hovudansvar for studieprogrammet i petroleum- og prosessteknologi og for instituttet sin del i studieprogramma i energi. Studiekonsulenten vil også avlaste i andre deler av studieadministrasjon.

Døme på dette kan vere:

 • Eksamensadministrasjon på alle nivå
 • Innpassing av ekstern utdanning
 • Internasjonalt opptak
 • Generell sakshandsaming innan studieadministrative saksfelt
 • Studierettleiing
 • Informasjonsarbeid

Andre administrative oppgåver kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

 • Høgare utdanning på masternivå er eit krav. Lang, relevant praksis kombinert med relevant etter- og vidareutdanning kan i særskilte høve kompensere for manglande formell utdanning.
 • Det blir lagt vekt på erfaring frå studieadministrativt arbeid.
 • Relevant administrativ IT-kompetanse er ein fordel, særleg erfaring med systema FS og ePhorte.
 • Bør ha kjennskap til og erfaring frå universitetssystem eller anna høgare utdanning/forvaltning
 • Realfagleg bakgrunn kan vere ein fordel

Vi søkjer ein kollega som

 • er serviceinnstilt og positiv
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskapar
 • er strukturert, målretta og har god gjennomføringsevne
 • er initiativrik, sjølvstendig løysnings- og resultatorientert
 • har digital kompetanse og evne til å tileigne seg nye ferdigheiter
 • bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • har god evne til å kommunisere skriftleg og munnleg både på norsk og engelsk

Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga, vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • varierte og utfordrande arbeidsoppgåver i eit spennande og fagleg stimulerande arbeidsmiljø
 • løn etter 51-55 (førstekonsulent i kode 1408, LR21) i det statlege lønsregulativet, avhengig av tenesteansiennitet og kvalifikasjonar. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å vurdere høgare løn.
 • medlemsskap i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordningar

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om denne stillinga, kan ein få ved å vende seg til:

 • nstituttet ved administrasjonssjef Grete K. Ersland, tlf. 55 58 27 59, e-post: [email protected]

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personer med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk via lenke på denne sida.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS