LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Førstekonsulent innanfor forskerutdanning

Søknadsfrist: 16.06.2023

UiS hovedlogo positiv RGB
UiS hovedlogo positiv RGB

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12 000 studentar og 2.200 tilsette. Universitetet har store ambisjonar. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og vera ei drivkraft i kunnskapsutviklinga og endringsprosessar i samfunnet. Vår felles retning skal drivast fram av omtanke for grøn og berekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måtar å forvalte naturressursane på og ved å legge til rette for betre byar og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområde.


I samspel og dialog med våre omgjevnadar regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi eit ope og innovativt klima for utdanning, forsking, kunstnarisk utviklingsarbeid, nyskaping, formidling og museumsverksemd. Den faglege verksemda ved UiS er organisert i seks fakultet med 13 institutt og 2 nasjonale forskings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet – European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Universitetet ligg i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggjarar. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarknad og tilbyr ei rekke spennande kultur- og fritidsaktivitetar.

Saman med dei tilsette og studentane våre vil vi løfta blikket, og våga å tenke stort og nytt - vi utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet tilbyr utdanningar på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Fakultetet har eit nært samarbeid om forsking med NORCE og industrien i regionen. Ei rekkje master- og doktorgradsoppgåver blir laga i samarbeid med industrien. Fakultetet har etablert forskingssamarbeid med universitet i USA og Europa, og har utvikla fleire fagmiljø som er internasjonalt leiande. Fakultetet har om lag 2.900 studentar og 500 tilsette fordelte på Institutt for data- og elektroteknikk, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi, Institutt for matematikk og fysikk, Institutt for kjemi, biovitskap og miljøteknologi, Institutt for energi- og petroleumsteknologi, Institutt for energiressursar og Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging.

Om stillinga

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som førstekonsulent innanfor forskarutdanning ved Det teknisk-naturvitskapelege fakultet, Fakultetsadministrasjonen, Eining for prosjektstøtte og ph.d. administrasjon. Stillinga er ledig frå 1. august 2023.

Den som vert tilsett vil arbeida direkte inn mot ph.d. utdanninga og administrasjonen av denne. Det vil væra eit team på tre tilsette som jobbar tett opp mot stipendiatar, institutt og fakultetsleiinga.

Hovudoppgåver

 • forvaltning og saksbehandling av fakultetets doktorgradsutdanningar
 • administrativ oppfølging av ph.d. stipendiatars framgang
 • oppfølging og registrering av ph.d. vedtak
 • saksbehandling av søknadar frå nåverande stipendiatar
 • kvalitetssikra, registrera og oppdatera kandidat- og studiedata i FS og Public360
 • planlegge og bidra ved gjennomføring av disputasar
 • opptaksvurdering av kandidatar frå inn- og utland

Kvalifikasjonar

Du må ha:

 • relevant utdanning på nivå med bachelor grad innan fakultetets fagområde, men særskild relevant erfaring kan kompensera for utdanningskravet
 • erfaring med bruk av IKT-verktøy og system som kan vera relevante for stillinga
 • god munnleg og skriftleg framstillingsevne på norsk og engelsk
 • god og tydeleg kommunikasjonsevne

Vidare blir det lagt vekt på at du:

 • har kjennskap til FS Studentdatasystem
 • har relevant erfaring, fortrinnsvis frå norsk/nordisk utdanningsinstitusjon og/eller erfaring frå offentleg forvalting
 • har kjennskap til andre land sine utdanningssystem
 • har evne til å arbeida strukturert og sjølvstendig, er ansvarleg og nøysam
 • er service innstilt, fleksibel og imøtekommande

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgåver i ein stor organisasjon med eit viktig samfunnsoppdrag
 • ein ambisiøs arbeidsfellesskap og eit inkluderande arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.103, kode 1408, kr 460.00 - 550.000 bto pr år. I særskilte tilfelle kan høgare lønn og stillingskode bli vurdert. Frå lønna vert det trekt lovfesta innskot til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrar gode pensjons- og forsikringsordningar
 • meir om gode for tilsette og fordelar på våre nettsider

Mangfald

Universitetet sine verdiar er å vere uavhengig, involverande og skapande. Vi vurderer mangfald som ein ressurs i arbeids- og læringsmiljøet vårt, og er opptatt av å visa respekt for kvarandre sine ulikheiter og bakgrunn. Universell utforming skal prega dei fysiske og digitale læringsmiljøa våre, og arbeidsplassen vil bli lagt til rette for tilsette med nedsett funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillinga som interessant oppmodar vi deg til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vore utafor arbeidslivet ein periode.

Universitetet vil rekruttera fleire menn til avdelinga og oppmodar derfor spesielt menn til å søke. Dersom fleire søkjarar vert vurdert til å ha likeverdige kvalifikasjonar, vil ein mann bli prioritert føre en kvinne.

Her kan du lese meir om mangfaldsrekruttering og korleis vi behandlar søknader.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillinga kan rettast til:

 • Kontorsjef Astrid Elisabet Tveitaskog, tlf: 51831393, e-post: astrid.e.tveitaskog@uis.no

Spørsmål om tilsetjingsprosessen kan rettast til senior HR-rådgiver Margot A Treen, tlf: 51831419, e-post: rekruttering@uis.no

Søknad

Søk på stillinga elektronisk via "Søk stillinga" på denne sida. Her vert minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdighetar registrert. I søknadsbrevet må du få fram kva kompetanse og motivasjon du har for stillinga.

Ein meir utfyllande CV, vitnemål, attestar og eventuelt annan dokumentasjon som du vil det skal tas omsyn til ved vurdering av søknaden, må lastas opp som vedlegg. Dokumentasjonen må finnast på eit skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedlegga overskrid 30 MB til saman, må dei komprimerast før opplasting.

Søknaden vert vurdert ut frå informasjonen som er tilgjengeleg i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydeleg viser korleis evnene og erfaringane dine oppfyller kompetansekrava som det er skrive om over.

Vi gjer merksame på at opplysningar om søkjar kan bli offentleggjorde sjølv om søkjer har bedd om ikkje å bli oppført på offentleg søkjarliste, jf offentleglova § 25. Dersom ønsket ditt ikkje blir tatt til følgje, vil du bli varsla om dette.

UiS vurderer berre søknadar og vedlegg som er registrert i Jobbnorge.

Søk stillinga

Powered by Labrador CMS