LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Rådgiver / førstekonsulent bevilgnings- og prosjektøkonomi

Søknadsfrist: 15.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Om stillingen

Ved UiT, Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK) er det fra 1.11.2023 ledig en til to 100 % stillinger som rådgiver/førstekonsulent innen økonomi. Stillingene er plassert i ledelse og stab ved UMAK, som støttefunksjon til ledelse på alle nivå og mot forskere som jobber aktivt innen eksternt finansiert virksomhet.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Vi ønsker å fremstå som en profesjonell samarbeidspartner både med våre vitenskapelige ansatte og våre eksterne samarbeidspartnere. Stillingen forutsetter tett samarbeid både innad i staben og med instituttledere og vitenskapelige ansatte.

Stillingene vil innebære varierte arbeidsoppgaver innen økonomi, og du vil få jobbe med:

 • oppgaver knyttet til søknader, drift og løpende oppgaver innen eksternt finansierte prosjekter, herunder også rapportering til eksterne finansieringskilder. Finansieringskildene er blant annet Riksantikvaren, Norges forskningsråd, EU og offentlige og private kilder
 • oppgaver innen bevilgningsøkonomien med blant annet budsjettering, budsjettoppfølging og regnskapsrapportering til ledelse på alle nivå og UMAK-styret
 • oppgaver innenfor drifts- og utviklingsoppgaver, økonomiske analyser og veiledning/støtte til prosjektledere/enhetsledere
 • andre løpende oppgaver innenfor museumsbutikkene, økonomi og variabel lønn kan også være aktuelle, avhengig av enhetens behov og kvalifikasjoner til den som ansettes

Endring i arbeidsoppgavene må kunne påregnes.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

For tilsetting i rådgiverstilling kreves MA innen økonomisk-administrative fag. Utdanningskravet kan fravikes for kandidater med relevant erfaring. Erfaring fra lignende arbeid innenfor universitets- og høgskolesektor vil bli vektlagt. For tilsetting som førstekonsulent er det krav om BA innen økonomisk-administrative fag, utdanningskravet kan også her fravikes for kandidater med relevant erfaring.

UiT benytter ulike administrative systemer som Unit4 og SAP, samt ePhorte. Erfaring fra disse systemene eller lignende er en fordel.

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk og beherske engelsk, både skriftlig og muntlig.

Vi søker personer med utpregede analytiske evner, god tallforståelse og gode Excel-kunnskaper.

Personlig egnethet som gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å jobbe både selvstendig og i team vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • fleksibel arbeidstid
 • trening i arbeidstida
 • gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS