LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Førstekonsulent / rådgiver innen personaladministrasjon

Søknadsfrist: 20.06.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå.

Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere.

Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Institutt for fysikk og teknologi

Om stillingen

Liker du en innholdsrik og variert arbeidshverdag? Er du sørvisinnstilt og liker å være i kontakt med mange ulike mennesker? Er du systematisk og ansvarsbevisst? Da kan dette være rette jobben for deg!

Ved Institutt for fysikk og teknologi, UiT campus Tromsø, er det ledig fast 100 % stilling som førstekonsulent/rådgiver innen personaladministrasjon og øvrig drift av instituttet. Nyutdannede oppfordres til å søke.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedarbeidsområde vil være knyttet til administrasjonen ved instituttet: 

 • Koordinere ansettelsesprosesser
 • Utvikling av rutiner for ansettelser og personaloppfølging
 • Mottak og oppfølging av nyansatte
 • Drift av nøkkelsystem og disponering av instituttets arealer
 • Administrativ støtte for vitenskapelige ansatte og forskningsgrupper
 • Øvrige administrative oppgaver som støtter opp om instituttets daglige drift

Arbeidsoppgavene vil i noen grad bli tilpasset søkerens bakgrunn og interesser, og slik at instituttets behov blir dekket. Arbeidsoppgavene kan over tid endres på grunn av endringer i arbeidsdeling og utvikling ved instituttet og fakultetet. Noen oppgaver vil være knyttet til eksternt finansierte forskningsprosjekter og sentre.

Kontorsjef er stillingsinnehaverens nærmeste overordnede.

Om instituttet

Institutt for fysikk og teknologi har 37 fast vitenskapelig ansatte, fire administrativt ansatte og seks teknisk ansatte, samt et varierende antall midlertidig ansatte. Per i dag teller instituttet om lag 135 årsverk og om lag 250 studenter er tilknyttet instituttets studieprogrammer. Instituttet består av seks forskningsgrupper som leverer forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå i samarbeid med innen- og utenlandske partnere.

Instituttet gir undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og har ansvaret for et mastergradsprogram i fysikk samt fire sivilingeniørprogrammer. Undervisningen er forskningsbasert og det tilbys spesialiseringsmuligheter innen alle seks forskningsretningene ved instituttet. Instituttet utdanner fysikere og teknologer til arbeidslivet innen privat næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og undervisning.

Instituttet har stor suksess med eksternt finansierte forskningsprosjekter, som inkluderer flere prosjekter gjennom EU/ERC, to sentre for forskningsdrevet innovasjon, samt en rekke prestisjefylte prosjekter fra Norges forskningsråd og andre finansieringskilder. Instituttet har potensiale og ambisjoner om å øke omfanget av ekstern finansiering ytterligere.

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse 

 • høyere utdanning på minimum bachelornivå 
 • gode IT-kunnskaper
 • meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk og engelsk 

Fordel for ansettelse 

 • utdanning innen administrasjon eller organisasjon
 • relevant erfaring fra administrativt arbeid i universitets- og høyskolesektoren eller arbeidsoppgaver som er tillagt stillingen
 • god kompetanse i bruk av administrative datasystemer som er relevante for stillingen

Vi søker deg som er god til å: 

 • ha struktur i arbeidet
 • utvikle og innarbeide gode rutiner
 • yte god service
 • arbeide selvstendig
 • holde deg oppdatert
 • ta tak i ting uoppfordret
 • forholde deg til mange ulike mennesker og arbeidsoppgaver
 • medvirke til et godt arbeidsmiljø

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1408 førstekonsulent eller 1434 rådgiver, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema på denne siden og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS