Ledig stilling ved Statistisk sentralbyrå

Førstekonsulent / rådgiver - Avdeling for person- og sosialstatistikk

Søknadsfrist: 13.08.2020

Statistisk sentralbyrå

Statistisk sentralbyrå − tal som fortel


Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for offisiell statistikk i Noreg og har ei omfattande forskings- og analyseverksemd. Vi har rundt 850 medarbeidarar lokaliserte i Oslo og Kongsvinger, i tillegg til intervjuarar over heile landet.


SSB publiserer dagleg statistikk og analysar på ssb.no og har eit stort kontaktnett, òg internasjonalt.


Vi er ei kompetansebedrift med fagleg utfordrande arbeidsoppgåver, som satsar målretta for å modernisere SSB og byggje ein framtidsretta organisasjon

Vil du jobbe med statistikk og analyse av arbeidsmarknaden?

I seksjon for arbeidsmarknads- og lønnsstatistikk er det ledig ei fast stilling som førstekonsulent/rådgivar. Hovudarbeidsfeltet i seksjonen er å utarbeide statistikk om sysselsetjing, sjukefråvær, lønn og gjennomføre arbeidskraftundersøkinga. A-ordninga utgjer ei viktig datakjelde som gir gode høve for å lage statistikk og analysar om arbeidsmarknaden.

Mykje av arbeidet i seksjonen er knytt til kontraktar med hovudorganisasjonane i arbeidslivet, departement og andre oppdragsgivarar utanfor SSB.

Arbeidsoppgåver

 • Løpande publisering og utvikling av statistikk om arbeidsmarknaden
 • Deltaking i prosjekt og analyseoppdrag
 • Tabelloppdrag og samarbeid med partnarar i arbeidslivet
 • Sørgje for modernisering og effektivisering av produksjonsrutinar

Kvalifikasjonar

 • Utdanning på hovudfags-/masternivå, helst innanfor samfunnsøkonomi, statististikk, statsvitskap, matematikk eller annan samfunnsvitskapleg utdanningsbakgrunn. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God tal forståing
 • God munnleg og skriftleg i norsk
 • Det er ønskjeleg med:
 • Erfaring frå statistikkproduksjon og analyse, helst innan arbeidsmarknaden
 • Kunnskap om metodar og tekniske verktøy for utvikling av statistikkproduksjon
 • For tilsetjing som rådgivar blir det stilt krav til god kjennskap til statistikkproduksjon, og erfaring med å skrive analyseartiklar

Personlege eigenskapar

 • God på samarbeid
 • Strukturert og sjølvstendig
 • God til å kommunisere
 • Analytisk
 • Initiativrik med god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn som førstekonsulent/rådgivar (kode 1408/1434) i lønsspenn frå kr 456 400 til 552 800 etter kvalifikasjonar
 • Fleksibel arbeidstid og god pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Lyse og trivelege lokale i Oslo
 • Eit godt fagleg miljø som gir gode høve for eigenutvikling
 • Ein kunnskapsrik organisasjon, utfordrande arbeidsoppgåver, og eit hyggjeleg og uformelt arbeidsmiljø

Generelt:

 • Attestar/vitnemål skal registrerast/ bli lagde ved i søknadsportalen innan søknadsfristen. Søkjarar somblir innkalla til intervju, blir bedne om å ta med originalar eller stadfesta kopiar av attestar ogvitnemål. Vi utfører kontroll av dokument, og vi gjennomfører bakgrunnsjekk på kvalifiserte søkjararfør tilsetjing.
 • Vi gjer oppmerksam på at opplysingar om søkjaren kan bli offentleggjorde, sjølv om søkjaren har bedtom ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Dersom den ønska reservasjonen ikkje vil bli teken til følgje, vilsøkjaren bli varsla om dette før offentleg søkjarliste blir utforma.
 • Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogeleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Vi oppmodarkvalifiserte kandidatar til å søkje, uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, alder, nedsett funksjonsevneeller hol i CV. Søkjarar som opplyser om at dei har nedsett funksjonsevne eller hol i CV, må vereinnforstått med at denne opplysinga kan brukast til registreringsformål jf. arbeidet til regjeringa medinkluderingsdugnaden.
 • Som IA-verksemd legg vi forholda til rette for personar med nedsett funksjonsevne.

Webcruiter-ID: 4255060588

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon: