LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I BERGEN

Studentrettleiar - Det medisinske fakultet

Søknadsfrist: 31.10.2021

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen er ein anerkjend utdannings- og forskingsinstitusjon, organisert i sju fakultet og omlag 54 institutt og faglege senter. Campus ligg i sentrale delar av Bergen med universitetsområde på Nygårdshøyden, Haukeland, Marineholmen, Møllendalsveien og Årstad.


Det medisinske fakultet består av fem institutt og sju senter. Les meir om fakultet og tilhøyrande institutt.

UiB - Kunnskap som formar samfunnet

Gjennom eit sterkt og tett samspel med omverda - globalt, nasjonalt og lokalt - skal vi medverke til eit samfunn bygd på kunnskap, ferdigheiter og haldningar.

Vil du vere med å forme framtida?

Studentrettleiar i medisinsk statistikk

Det medisinske fakultet søkjer inntil 7 motiverte studentar som ønskjer å vere grupperettleiar for studentar som følgjer emne i medisinsk statistikk (medisin-, odontologi-, ernæring- og farmasistudentar). For eit par av stillingane kan det vere aktuelt å undervise studentar på masterstudiet i Global helse, desse er engelskspråklege.

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • 24 timar gruppeundervisning
  • Individuell tilbakemelding på innleveringsoppgåver, ca. 20 timar

Kvalifikasjonar og eigenskapar:

For å søkje må du enten:

  • ha fullført emnet medisinsk statistikk ved MED (gjennom medisinstudiet, odontologistudiet, ernæringsstudiet eller farmasistudiet)
  • ha fullført STAT110 og STAT111 ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, eller
  • ha fullført tilsvarende kurs ved andre institusjoner

Erfaring som veileder er en fordel.

Vi søkjer deg som:

  • er reflektert
  • er ivrig etter å dele kunnskap og erfaring
  • ynskjer fagleg og personleg utfordring

Ved vurdering av søkjaren vil vi legge stor vekt på dei personlege eigenskapane som er naudsynte for stillinga.

Vi tilbyr:

  • stillinga er timeløna (inkludert opplæring/kurs, førebuingar og evaluering) som fagkonsulent (kode 0389) i lønssteg 35. For kandidatar som kan vise til tilsetjing i tilsvarande stilling løn etter lønstrinn 37
  • du vil få attest etter fullført jobb

Søknaden skal innehalde:

Send søknad i form av eit motivasjonsbrev på maks ei side.

Generell informasjon:

Utfyllande opplysningar om stillinga kan ein få ved å vende seg til:

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga.

Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette.

Nærare om tilsettingsprosessen her.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS