LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I STAVANGER

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 10.10.2022

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 12.000 studenter og 2.200 ansatte. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal ha en innovativ og internasjonal profil og være en drivkraft i kunnskapsutviklingen og endringsprosesser i samfunnet. Vår felles retning skal drives frem av omtanke for grønn og bærekraftig omstilling og rettferdig samfunnsutvikling, gjennom nye måter å forvalte naturressursene på og legge til rette for bedre byer og lokalsamfunn. Energi, helse og velferd, læring for livet er våre satsingsområder.


I samspill og dialog med våre omgivelser regionalt, nasjonalt og internasjonalt har vi et åpent og innovativt klima for utdanning, forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid, nyskapning, formidling og museumsvirksomhet. Den faglige virksomheten ved universitetet er organisert i seks fakultet med 13 institutt og to nasjonale forsknings- og kompetansesenter i tillegg til Arkeologisk museum. Vi er medlem i det europeiske nettverket for innovative universitet - European Consortium of Innovative Universities. Universitetet ligger i den mest attraktive regionen i landet med 300.000 innbyggere. Stavangerregionen har et dynamisk arbeidsmarked og tilbyr en rekke spennende kultur- og fritidsaktiviteter.

Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt – vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.


Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora er regionens viktigste institusjon for utdanning av lærere til barnehage, grunnskole, videregående skole, høyskole og universitet. Fakultetet tilbyr også grunnutdanning innenfor idrett, språk, religion, historie, samt åtte masterprogrammer og to doktorgradsutdanninger. Fakultetet har tre nasjonale sentre: Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret), Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) og Kunnskapssenter for utdanning (KSU), samt Filiorum - Senter for barnehageforskning. I tillegg er fakultetet en av fem universitetspartnere i Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering (SpedAims). Fakultetet samarbeider med Utdanningsdirektoratet, kommuner og fylke om etter- og videreutdanning. Totalt har fakultetet om lag 3.300 studenter og 460 ansatte fordelt på fakultetsadministrasjonen, Institutt for barnehagelærerutdanning, Institutt forgrunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, Institutt for kultur- og språkvitenskap, Lesesenteret, Læringsmiljøsenteret ogKunnskapssenter for utdanning.

Om stillingen

Universitetet i Stavanger har ledig vikariat som kommunikasjonsrådgiver ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, fakultetsadministrasjonen dedikert til Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Lesesenteret, fra 1.11.2022 til og med 31.8.2025.

Lesesenteret er et forskningssenter og nasjonalt senter for leseopplæring. Vi har et nasjonalt mandat om å bidra til økt kvalitet i leseopplæringen, gjennom arbeid med språk, tekst og kommunikasjon i barnehagen, og lesing i alle fag i skolen. Lesesenterets målgrupper er lærere og ansatte i barnehage, skole og PPT; politikere; utdanningsmyndigheter og andre som er opptatt av språklæring og leseopplæring.

For at forskningen og utviklingsarbeidet skal ha betydning for praksisfeltet, er kommunikasjon og formidling ut mot målgruppene våre en helt sentral del av senterets oppgaver. Nå skal en av våre to fast ansatte kommunikasjonsrådgivere ut i permisjon. Vi søker derfor etter en vikar som kan være med på å videreutvikle og styrke det kommunikasjonsfaglige arbeidet ved senteret, fakultetet og UiS.

Lesesenteret har rundt 65 ansatte. Som kommunikasjonsrådgiver samarbeider du tett med senterledelsen og med senterets forskere og vitenskapelig ansatte. Du inngår i et faglig team bestående av kommunikasjonsrådgivere, illustratør og videofotograf. Du vil også inngå i et faglig nettverk for kommunikasjon ved fakultetet, og bli en del av det kommunikasjonsfaglige miljøet ved UiS.

Lesesenteret leder og deltar i en rekke store forsknings- og utviklingsprosjekt, med norske og internasjonale aktører. Du vil derfor jobbe i skjæringspunktet mellom akademia og praksis. For å trives i denne stillingen, bør du ha sans for å forstå komplekse temaer, samtidig som du brenner for god og målrettet formidling – gjerne også i nye kanaler og sjangere. Du vil jobbe bredt og variert, både strategisk og operativt, og du vil få mulighet til å utvikle nye ideer og løsninger for god forsknings- og kunnskapsformidling.

Hovedoppgaver

 • formidle Lesesenterets aktiviteter og forskningsbasert kunnskap til senterets målgrupper
 • videreutvikle senterets kommunikasjons- og formidlingsarbeid
 • planlegge, produsere, oppdatere og publisere innhold (for eksempel nyhetssaker, artikler, video, foto, podkast til ulike publiseringsplattformer, både interne og eksterne, inkludert sosiale kanaler)
 • analysere og rapportere fra senterets kommunikasjonsaktiviteter
 • bistå i planlegging, markedsføring og gjennomføring av arrangementer/konferanser, og formidle fra disse
 • mediehåndtering
 • støtte i arbeidet med grafisk design av brosjyrer, trykksaker og lignende

Kvalifikasjoner

Du må:

 • ha høyere utdanning innen kommunikasjon, mediefag, markedsføring, journalistikk e.l., fortrinnsvis på masternivå. Særskilt relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • ha relevant kommunikasjonsfaglig erfaring
 • beherske tidsaktuelle medier og ha erfaring med foto- og videoproduksjon
 • være kjent med strategisk bruk av sosiale medier, samt måling av effekt knyttet til medie- og kommunikasjonstiltak
 • ha erfaring med bruk av relevant programvare (eks. Adobe-pakke), samt forståelse for grafisk design.
 • ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk. Søker må beherske begge målformer (bokmål og nynorsk).

Videre legges det vekt på at du:

 • har kjennskap til og interesse for barnehage og skole, og kan bidra til å sette samfunnsaktuell tematikk fra Lesesenteret på dagsorden
 • ha nyhetsteft, og kompetanse innen kunnskapsformidling med dokumenterbare resultater
 • er idérik og tar initiativ
 • kan jobbe både selvstendig og i team
 • er resultatorientert og tar ansvar for gjennomføring av gode arbeidsprosesser

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • et ambisiøst arbeidsfellesskap og et inkluderende arbeidsmiljø
 • lønn etter Statens lønnsregulativ l.pl 90.500, kode 1434, kr , kr 516.000 - 615.000 bto pr år. I særskilte tilfeller kan høyere avlønning vurderes. Fra lønnen trekkes lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjons- og forsikringsordninger
 • mer om ansattgoder og fordeler på våre nettsider

Mangfold

Universitetets verdier er å være uavhengig, involverende og skapende. Vi vurderer mangfold som en ressurs i vårt arbeids- og læringsmiljø, og er opptatt av å vise respekt for hverandres ulikheter og bakgrunn. Universell utforming skal prege våre fysiske og digitale læringsmiljø, og arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for ansatte med nesatt funksjonsevne.

Dersom du vurderer stillingen som interessant oppfordrer vi deg til å søke, uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du en periode har vært utenfor arbeidslivet.

Her kan du lese mer om mangfoldsrekruttering og hvordan vi behandler søknader.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Opplysninger om ansettelsesprosessen fås ved henvendelse til HR-rådgiver Camelia Danaei, tlf: 51 83 31 49, e-post: [email protected]

Søknad

Søk stillingen elektronisk via "Søk stillingen" på denne siden. Her registreres minimum søknadsbrev, relevant utdanning og arbeidserfaring samt språkferdigheter. I søknadsbrevet må du få frem din kompetanse og motivasjon for stillingen.

Relevante vitnemål, attester og eventuelt annen dokumentasjon som du ønsker det skal tas hensyn til ved vurdering av søknaden, lastes opp som vedlegg. Dokumentasjonen må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk. Dersom vedleggene overskrider 30 MB til sammen må de komprimeres før opplasting.Søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger i Jobbnorge ved søknadsfristen. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søker kan bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. offentlighetsloven § 25. Dersom din anmodning ikke blir tatt til følge vil du bli varslet om dette.

UiS vurderer bare søknader og vedlegg registrert i Jobbnorge.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS