LEDIG STILLING PÅ UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Instituttnestleder ved Institutt for pedagogikk

Søknadsfrist: 03.02.2022

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, er blant landets største høyere utdanningsinstitusjoner med rundt 18 000 studenter og 1 900 ansatte fordelt på åtte ulike campuser.

Vi tilbyr profesjonsorienterte og arbeidslivsrettede utdanninger, forsking og kunnskapsformidling med høy internasjonal kvalitet. Målet vårt som universitet er å skape verdier både for den enkelte student og for næringslivet, offentlig sektor og samfunnslivet ellers. Dette gjør vi med våre aller beste virkemidler: utdanning og forsking.

USN er et samfunnsengasjert og arbeidslivsintegrert universitet og fokuserer på praksisnær, profesjonsorientert og anvendt forskning og utdanning. Studentene skal møte innovative undervisningsformer og utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Universitetet skal møte de store samfunnsutfordringene med kunnskap og kompetanse som bidrar til praktiske løsninger, strukturelle endringer og nye tenkemåter. En tydelig dedikasjon til FNs bærekraftmål skal prege faglige aktiviteter. Universitetet arbeider for å realisere denne hovedprofilen i tett samarbeid med samfunnslivet og arbeidslivet.


Mer informasjon om virksomheten finner du på www.usn.no.

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det ledig åremålsstilling som Instituttnestleder ved Institutt for pedagogikk

Om stillingen

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, Institutt for pedagogikk (IPED) er det ledig to 100 % stillinger som instituttnestleder ansatt på åremål for en periode på fire år

Nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted for den ene stillingen er campus Porsgrunn og for den andre stillingen vil hovedarbeidssted være campus Vestfold. Instituttnestleder vil på sitt hovedarbeidssted ha personalansvar og et særskilt ansvar innenfor stillingens ansvarsområder. Samtidig vil det være koordinerings- og ansvarsoppgaver på alle instituttets studiesteder knyttet til ansvarsområder du vil få delegert. Instituttnestleder vil inngå i ledergruppa bestående av instituttleder og til sammen fem instituttnestledere.

Instituttet for pedagogikk har ca.165 ansatte fordelt på studiestedene Drammen, Notodden, Porsgrunn og Vestfold, og er et institutt i stadig vekst. Instituttets undervisningsoppgaver er primært knyttet til barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningene, praktisk-pedagogisk utdanning, bachelor i spesialpedagogikk og master i pedagogikk som til sammen utgjør ca. 3400 aktive studenter. I tillegg har instituttet ansvar og oppgaver knyttet til doktorgradsprogram, etter- og videreutdanning og oppfølging av en utstrakt og stadig ekspanderende oppdragsvirksomhet ut mot regionen. Instituttets forskningsvirksomhet er fundamentert i 12 aktive forskergrupper, og er knyttet til profesjonsutdanninger og pedagogikk som fagdisiplin. Instituttet har som mål å være en betydelig aktør regionalt, nasjonalt og internasjonalt innenfor forskning og utviklingsarbeid tilknyttet og /eller i samarbeid med praksisfeltet.

Instituttnestleder inngår i instituttets lederteam og skal bidra til en samordnet ledelse og helhetlig utvikling av instituttet- forankret i institusjonens samfunnsmandat, strategiske mål og handlingsplaner. Ledergruppen har et felles ansvar for den kontinuerlige faglige utvikling av ansatte og daglige drift av instituttets virksomhet.

Aktuelle arbeidsoppgaver

Stillingens ansvars- og arbeidsoppgaver vil være:

Faglig ledelse:

 • Instituttnestleder skal bidra til styring og administrasjon av studieprogrammer og etter- og videreutdanningsaktiviteter som tilhører instituttet.
 • Koordinere instituttets forpliktelser i studieprogrammene som tilhører fakultetet. Utvikling av studieprogrammene i tråd med universitetets vedtatte kvalitetsdimensjoner, med spesielt fokus på faglig innhold, profil og relevans.

Personalansvar:

 • Representere arbeidsgiver, bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø og ivareta ansattes mulighet til medvirkning.
 • Å bidra aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid.
 • Medvirke til vekst og utvikling av den eksternt finansierte virksomheten ved USN
 • Bidra med å representere og posisjonere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid.

Instituttnestleder kan delegeres økonomiansvar.

Stillingene kan tillegges andre arbeidsoppgaver ut ifra behov og ledergruppas totale kompetanse og sammensetning.

Kvalifikasjoner

 • Dokumentert faglig undervisningserfaring- og kompetanse, samt forskningsmessig erfaring og produksjon.
 • Kompetanse og erfaring med eksternt finansiert virksomhet er en fordel.
 • Erfaring fra ledelse av/i utdanningsvirksomhet
 • Erfaring med administrative systemer er en fordel
 • Den som tilsettes må kunne kommunisere flytende muntlig og skriftlig på norsk eller et annet skandinavisk språk, samt beherske engelsk.
 • Gode IT-kunnskaper
 • Det er ønskelig med førstekompetanse (førstelektor eller førsteamanuensis) innen instituttets fagområde, men søkere med mastergrad kan også vurderes.

Det vil bli lagt vekt på

 • Motiverende og inkluderende lederstil, preget av gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik, selvstendig og aktiv i ledelsens teamsamarbeid
 • Engasjement og entusiasme for stillingen
 • Gode relasjonsegenskaper, herunder evne til å bygge nettverk og skape tillit internt og eksternt
 • Fleksibilitet, løsningsorientering, omgjengelig og serviceinnstilling.
 • Evne til å arbeide i team og selvstendig.
 • Evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress.

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig utvikling, noe som også stiller krav til evne og vilje til omstilling.

Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.
 • En krevende, men spennende jobb
 • Et faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø

Lønn og vilkår

Lønn etter avtale, avhengig av erfaring og kvalifikasjoner (Stillingskode 1475 (instituttnestleder): kr. 631 700 - 802 600 per år).

Fra lønn går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Stillingen regnes som særlig uavhengig og har som hovedregel ikke rett til overtidsgodtgjøring, jfr. HTA § 13 (4).

Universitetet i Sørøst-Norge er i stadig endring og det må påregnes interne og eksterne organisasjonsendringer som kan berøre ansvar og oppgaver.

Stillingen er en åremålsstilling med varighet på fire år fra tiltredelsesdato

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS