LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Barentsinstiuttet

Søknadsfrist: 31.01.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL-fakultetet), er det ledig åremålsstilling som leder ved Barentsinstituttet med arbeidssted Kirkenes. Stillingen er ledig fra 17. juni 2023. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har 7 institutter og 4 sentre. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet noen av de fremste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

Barentsinstituttet ble etablert i 2006 med det formål å produsere kunnskap om problemstillinger knyttet til den norsk-russiske grensen og Barentsregionen. Hovedfokus for arbeidet framover vil være på forskning og kunnskapsproduksjon knyttet til grenser og grenseregioner i Europa. Gjennom denne endringsprosessen og dette nye fokusområdet vil vi forsøke å fylle en nisje i norsk akademia, der spesialiserte studier innen og forskning om grenseregioner mangler i dag. Med utgangspunkt i Nord-Norge vil Barentsinstituttet på denne måten adressere problemstillinger som er sentrale i den norske nordområdepolitikken – både i forhold til Barentsregionen, og i et komparativt perspektiv. Det anses som viktig at Barentsinstituttet er aktivt og synlig i hele Barentsregionen generelt og i lokalsamfunnet spesieltBarentsinstituttet holder til i Kirkenes og har i dag 3 vitenskapelige ansatte i tillegg senterleder og 1 administrativ stilling.

Arbeidssted er UiT i Kirkenes.

Arbeidsoppgaver

Instituttlederen har det overordna ansvaret for den samlede faglige og administrative virksomheten ved senteret. Dette innebærer foruten fag-, personal- og økonomiansvar, ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet, samt ansvar for senterets forsknings- og utdanningsvirksomhet. Stillingen er en nøkkelstilling for den faglige og strategiske utviklingen av forsknings-, utdannings- og formidlingsvirksomhet knyttet til Barentsinstituttets kjernevirksomhet. Instituttleder rapporterer til dekan ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Den tilsatte instituttlederen inngår i HSL-fakultetets lederteam sammen med dekan, prodekaner, institutt- og senterledere.

Instituttleder skal:

 • ivareta strategisk utvikling og planlegging av instituttets FoU- og formidlingsvirksomhet i samsvar med mål og rammer satt av universitetet og fakultetet
 • initiere, delta i og drifte eksternt finansierte forskningsprosjekter innenfor instituttets strategiske områder
 • vedlikeholde og videreutvikle internasjonale, nasjonale og regionale samarbeids- og forskernettverk
 • representere Barentsinstituttet og UiT i faglige fora nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Anne Britt Flemmen:

eller fakultetsdirektør Frode G. Larsen:

Kvalifikasjoner

Instituttet søker leder som har:

 • førstestillingskompetanse og/eller dr. grad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet
 • erfaring med utvikling og ledelse av forskningsprosjekt
 • gode lederegenskaper og samarbeidsevner
 • fleksibilitet og evne til strategisk tenkning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse.

Det legges avgjørende vekt på evne til god kommunikasjon og samarbeid, resultatorientering, fleksibilitet og strategisk tenkning. Det er en fordel med erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor, og fra internasjonalt samarbeid. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk. UiT Norges arktiske universitet har som mål å øke omfanget av eksternt finansiert forskning, og det vil derfor være en fordel om senterleder har erfaring med søknadsprosesser og prosjektakkvisisjon.

Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som senterleder lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

I stillingen er det rom for å drive egen forskningsaktivitet i den utstrekning ivaretagelsen av stillingens hovedoppgaver tillater det.

Øvrige betingelser fastsettes etter individuell avtale ved tilsetting.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS