LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder - Institutt for vernepleie (åremål)

Søknadsfrist: 22.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak), består av ti institutt fordelt på fagområdene samfunnsmedisin, klinisk medisin, farmasi, klinisk odontologi, medisinsk biologi, helse- og omsorgsfag (sykepleie, fysioterapi, ergoterapi, radiografi, paramedisin) psykologi, vernepleie, Regionalt kompetansesenter for barn og unges psykiske helse og Idrettshøgskolen. Fakultetet driver forskning, utdanning og formidling i disse fagene og gir faglig bistand til helsevesenet i landsdelen. Fakultetet har totalt ca. 1350 ansatte fordelt på 1000 årsverk, ca. 400 ph.d.-studenter og ca. 4700 bachelor-/master-studenter.


Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Helsefak samarbeider nært med helsetjenesten i Nord-Norge om utdanning av helsearbeidere. Dette inkluderer fleksible, desentraliserte utdanninger i flere fag. Videre er det et bredt helsevitenskapelig forskningssamarbeid med en rekke fagmiljøer lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Regionalt er forskningssamarbeidet særlig nært med andre fakulteter ved UiT, Helse Nord RHF, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Nordlandssykehuset.

UiT Norges arktisk universitet og drivkraft i nord søker Instituttleder ved Institutt for vernepleie (åremål)

Om stillingen

Ved Institutt for vernepleie er det fra 01.01.2021 ledig stilling som instituttleder. Tilsetting vil være på åremål for 4 år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to 4-årsperioder etter utlysninger. Instituttlederstillingen har Harstad som arbeidssted.

Institutt for vernepleie har om lag 25 vitenskapelige ansatte, 7 rekrutteringsstillinger og 350 studenter. Instituttet har pr i dag egen instituttadministrasjon med kontorsjef og studieadministrasjon. Omtale av Vernepleierutdanningen finnes her.

Fagmiljøet er bredt sammensatt, men kjernevirksomheten i undervisning og forskning er rettet mot funksjonshemmedes situasjon og levekår nasjonalt og internasjonalt. Undervisning og forskning utvikles i samarbeid mellom samfunnsliv, studenter og ansatte.

Norges største og landsdelens enesteVernepleiermiljøet, med røtter fra institusjonsomsorgen for utviklingshemmede, har lange tradisjoner i Harstad, og dannet grunnlaget for oppstart av det som skulle bli byens høgskole i 1983. I tiårene som er gått siden, har utdanningen vokst seg til å bli bant de største i Norge. Instituttet ledes fra UiT i Harstad, men har aktiviteter i alle de tre nordligste fylkene, med bachelor, videreutdanninger og masterprogram.

Forskningen ved instituttet er organisert innunder «Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning»

Instituttet har forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale aktører og har mottatt støtte fra blant annet Regionalt forskningsråd, BUF-dir og NVC (Nordens Velferdssenter) og NFR. Vitenskapelig ansatte underviser på BA i Vernepleie, videreutdanninger og det erfaringsbaserte masterprogrammet Velferdsendring.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Thrina Loennechen

eller fakultetsdirektør Kjetil Kvalsvik

Arbeidsoppgaver

Instituttleder har det overordnede ansvar for instituttets samlede virksomhet (enhetlig ledelse), innenfor de rammer som til enhver tid er satt av universitetsstyret og fakultetsstyret. Dette innebærer fag-, personal- og økonomiansvar.

Sentrale oppgaver er

 • ansvar for ressursbruk og formidlingsaktivitet
 • ansvar for instituttets undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • å representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid

Instituttet er organisert med et instituttråd som instituttleder rådfører seg med i saker av overordnet og prinsipiell karakter. Instituttrådet er sammensatt av representanter for ulike ansattegrupper ved instituttet og et eksternt medlem.

Instituttleder rapporterer til dekan. Instituttlederne utgjør sammen med dekan, prodekanene og fakultetsdirektør lederteamet ved Helsefak. Instituttleder ISM deltar i Felles forskningsutvalg for fakultetet og UNN.

Instituttleder gis mulighet til å kombinere lederstillingen med egen forskningsaktivitet. Det vil kunne stilles ressurser til rådighet for dette etter nærmere avtale. Forskningsaktiviteten forutsettes knyttet opp mot en av de eksisterende forskningsgruppene ved ISM.

Kvalifikasjoner

Vi søker etter en engasjert leder som har fokus på og interesse for godt lederskap.

Den som tilsettes må

 • ha bred akademisk kompetanse på minimum førstestillingsnivå innenfor relevant område
 • ha klare faglige og strategiske ambisjoner om å videreutvikle instituttet, og evne og vilje til å arbeide aktivt for å innfri disse
 • ha lederegenskaper som viser gode evner til kommunikasjon, samarbeid og strategisk lederskap
 • beherske norsk og engelsk flytende

Det er ønskelig at søkere har

 • god kjennskap til forskning og utdanning innen vernepleie nasjonalt og internasjonalt
 • erfaring fra strategisk arbeid og ledelse
 • erfaring fra personalledelse og administrasjon
 • erfaring fra undervisning og studieplanarbeid på universitetsnivå
 • erfaring fra forskningsgruppeledelse og innhenting av eksterne forskningsmidler
 • kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger, og kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.

Vi kan tilby

 • gode velferdsordninger
 • pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475 instituttleder. Fra bruttolønn trekkes det 2 % innskudd til Statens pensjonskasse. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.  Etter nærmere avtale kan egen forskningsaktivtet kombineres med lederstillingen.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via Jobbnorge og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev.
 • Vitnemål og karakterutskrifter.
 • Attester.
 • To-tre referanser med kontaktinformasjon.

Dokumenter som legges ved søknaden må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson. UiT Norges arktiske universitet mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS