LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Søknadsfrist: 05.05.2024

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.

Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon. Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.

Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL) er det ledig åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (IFF). Tiltredelse snarest mulig. Tilsettingen skjer på åremål for fire år, med mulighet for tilsetting i ytterligere to perioder.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Om fakultetet og instituttet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning har omlag 630 årsverk og ca 3400 studenter fordelt på flere institutt og sentre. Fakultetet driver forskning, undervisning og utadrettet virksomhet i en rekke humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag/disipliner. Innenfor flere fagfelt har fakultetet de tyngste forskningsmiljøene i Norge og landsdelen, og store deler av undervisningstilbudet er også unikt i nordnorsk sammenheng. Fakultetet driver sosialfaglige profesjonsutdanninger og har hovedansvar for universitetets samlede portefølje innen lærerutdanning.

IFF har for tiden 36 tilsatte i vitenskapelige stillinger, herav 14 i midlertidige stillinger. Det er ca. 2100 studenter på de ulike utdanningene ved IFF, herav ca 50 programstudenter og over 2000 på Ex.phil og Ex.fac. Instituttet driver undervisning og forskning innenfor filosofi, likestilling og mangfold. Forskningen er i stor grad organisert med etablerte forskningsgrupper der de fleste av de ansatte ermedlemmer. Instituttet har også ansvaret for Senter for kvinne og kjønnsforskning (SKK).

Arbeidsoppgaver

UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Instituttleder har den daglige ledelsen av instituttets faglige og administrative virksomhet, og har ansvar for å forberede saker til instituttrådet. Instituttleder skal foreta nødvendige prioriteringer vedrørende forsknings- og utviklingsaktiviteten (FoU) i samsvar med strategier fastsatt av overordnet myndighet (universitetsstyret og fakultetsstyret). Instituttleder har også det overordnede ansvaret for utdanningsvirksomheten, samt ansvar for å sikre gode samarbeidsarenaer med praksisfeltet og andre sentrale aktører for instituttets virksomhet. Det er utarbeidet egen instruks for stillingen.

Sentrale arbeidsoppgaver er:

 • ansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid på instituttet, herunder også personal- og økonomiansvar
 • strategisk ansvar for FoU-, utdannings- og formidlingsvirksomhet
 • ansvar for at instituttet har gode undervisnings- og forskningsmessige resultater
 • representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • bidra til å videreutvikle en positiv organisasjonskultur

Instituttleder inngår i fakultetets lederteam sammen med fakultetsledelsen og øvrige institutt- og senterledere.

Kvalifikasjonskrav

Fakultetet søker leder som har:

 • Førstestillingskompetanse og/eller doktorgrad innenfor et fagområde som er relevant for instituttet. Dersom spesielle faglige og rekrutteringsmessige hensyn tilsier det, kan kravet om førstestillingskompetanse fravikes.
 • gode lederegenskaper og gode samarbeidsevner
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • fleksibilitet og evne til strategisk utviklingsarbeid

Det legges avgjørende vekt på lederegenskaper som evne til god kommunikasjon og personaloppfølging, resultatorientering og strategiske evner. Det er en fordel med erfaring fra lederstillinger i offentlig og/eller privat sektor, samt erfaring fra undervisning, forskning og forskningssamarbeid. Søkere må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk.

Det må påregnes en del reisevirksomhet selv om UiT ut fra miljøhensyn søker å gjennomføre møter ved bruk av digitale løsninger.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillinga lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og fagligarbeid)
 • Vitnemål og attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS