Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder ved Institutt for teknologisystemer

Søknadsfrist: 19.08.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet består av ni institutter og seks forskningssentre. Forskningen spenner over et vidt spekter av fagområder innen alle de tradisjonelle naturvitenskapene og teknologi. Fakultet har mange gode forskningsmiljøer og dyktige enkeltforskere, hvorav flere er i forskningsfronten innen sine fag internasjonalt. Fakultetet er vertskap for fire sentre for fremragende forskning, ett senter for fremragende innovasjon og ett senter for fremragende utdanning.

Om stillingen:

Stilling som instituttleder er ledig ved Institutt for teknologisystemer, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, fra 01.01.2021. Tilsetting skjer på åremål for inntil fire år fra tiltredelse, med adgang til forlengelse for én periode etter ny utlysning.

Beskrivelse:

Universitetet i Oslo (UiO) er et forskningsintensivt universitet på høyt internasjonalt nivå, med ambisjon om å være blant de beste universitetene i Europa innen studiekvalitet og læringsmiljø. Universitetet skal gi viktige bidrag til fremtidig kunnskapsbasert verdiskapning. Institutt for teknologisystemer (ITS) ble opprettet 1. januar 2017, ved at virksomheten ved UNIK (Universitetssenteret på Kjeller) ble overdratt til UiO. ITS holder til i Forskningsparken på Kjeller, som er et av landets største sentra for forskning og utvikling. ITS samarbeider tett med forskningsinstituttene på Kjeller, med industri, og er også tett integrert med komplementære aktiviteter ved UiO på campus Blindern.

UiO har uttrykt følgende visjon for ITS:

UiO vil utvikle et slagkraftig teknologimiljø for forskning, utdanning og innovasjon på Kjeller i nær samhandling med forsknings- og teknologimiljøene på Kjeller, tett integrert med komplementære aktiviteter på Blindern.

ITS er for tiden organisert i to seksjoner; Seksjon for autonome systemer og sensorteknologier, og Seksjon for energisystemer. Instituttet har ansvaret for et mastergradsprogram innen Fornybare energisystemer fra høsten 2019, og for en egen studieretning i Kybernetikk og autonome systemer i mastergradsprogrammet Robotikk og intelligente systemer ved Institutt for informatikk (IFI). Instituttet samarbeider med IFI om mastergradsprogrammet Informasjonssikkerhet ved IFI.

ITS har ca 70 ansatte fordelt på faste vitenskapelige stillinger (10), tekniske og administrative stillinger (9), stipendiater (8), og forsker- og II-stillinger (ca 45).

Instituttet har en ledelsesmodell med åremålstilsatt instituttleder. Et valgt instituttstyre er instituttets øverste organ som ledes av instituttleder. Instituttleder leder ITSs virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet av instituttstyret. Instituttleder har overordnet ansvar og myndighet med hensyn til alle oppgaver ved ITS, og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet. Seksjonsledere, utdanningsleder og administrativ leder danner instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder. Instituttleder deltar i Det matematisk- naturvitenskapelige fakultets instituttledergruppe.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

Instituttlederen har ansvar for både den faglige og administrative virksomheten ved instituttet og leder instituttets virksomhet innenfor rammer satt av universitetsstyret, fakultetets planer, instrukser fra dekan og gjennom vedtak fattet i instituttstyret. Instituttlederen rapporterer til dekanen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og har på dekanens vegne det operative ansvaret for instituttets totale virksomhet.

Instituttlederen skal ivareta den samlede økonomiske ramme som enheten forvalter og skal påse at gjeldende retningslinjer for personalbehandling, samt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) og internkontrollsystemer følges. Instituttleder har det lokale arbeidsgiveransvaret for alle ansatte ved instituttet og skal sørge for at gjeldende lønns- og personalpolitikk ved UiO blir fulgt opp.

En viktig oppgave for instituttlederen er å inspirere, tilrettelegge og motivere til intern og ekstern samhandling, resultatoppnåelse og utvikling av et godt arbeids- og læringsmiljø.

Instituttleder skal i tett samhandling med instituttets ansatte være en drivkraft i den strategiske, faglige og organisatoriske utviklingen ved ITS og profilere instituttet utad. Det er instituttlederens ansvar å sikre økonomiske rammebetingelser for instituttets virksomhet, stimulere til satsing på ekstern finansiert virksomhet samt rekruttering av fremragende medarbeidere til instituttets forskning og undervisning.

I den grad det lar seg kombinere med oppgavene som ligger til stillingen vil det bli lagt til rette for at instituttleder kan drive noe egen forskningsvirksomhet.

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkere bør fortrinnsvis ha professorkompetanse innen relevant fagområde, men søkere med doktorgrad og sterk faglig kompetanse, erfaring fra forskning, undervisning og/eller faglig relevante virksomheter i privat og offentlig sektor vil også bli vurdert
 • Den som tilsettes må beherske et skandinavisk språk samt ha gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Det legges stor vekt på personlig egnethet, og den som tilsettes forventes å inneha betydelige evner til å kommunisere, motivere og utøve lederskap i den videre utviklingen av instituttet.

Det er ønskelig med:

 • God kjennskap til universitetssektoren
 • Godt kjennskap til relevant nasjonal og internasjonal forskning og utdannelse
 • God forståelse og erfaring med tverrfaglig forskning
 • Evne og erfaring med å bygge nettverk og allianser nasjonalt og internasjonalt
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Erfaring knyttet til fagpolitisk og strategisk ledelse
 • Erfaring fra strategisk planarbeid
 • Erfaring fra forsknings- og studieledelse
 • Erfaring fra personalledelse/ledelse av forskningsgrupper
 • Administrativ erfaring og kunnskap om HMS-spørsmål
 • Erfaring med ekstern finansiering

Vi tilbyr:

 • Lønn i stillingskode 1475 etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 1 014 900 og kr 1 152 500 avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Følgende skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Universitetet ønsker flere kvinner i ledende stillinger. Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon:

For informasjon om stillingen kontakt:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Søk på stillingen