LEDIG STILLING VED OSLOMET

Instituttleder ved Institutt for atferdsvitenskap

Søknadsfrist: 20.08.2021

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.

Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet. Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Vil du lede OsloMets utdannings- og forskningsmiljø innen atferdsvitenskap?

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap er det ledig en åremålsstilling som instituttleder fra 1. januar 2022. Åremålsperioden er for en periode på fire år med mulighet til å kunne søke samme stilling for ytterligere to perioder – totalt 12 år.

Instituttet er en del av et stort og tverrfaglig helsevitenskapelig fakultet med en bred portefølje av utdanninger og forskning. Dette skaper gode muligheter for tverrfaglig samarbeid på tvers av institutt og fagmiljø. Stillingen vil inngå i dekanens ledergruppe som sammen aktivt jobber for at fakultetet bidrar til at OsloMet er et universitet som «leverer kunnskap som løser samfunnets utfordringer».

Institutt for atferdsvitenskap er inne i en omorganiseringsprosess der det blir en sterkere fagorganisering ved at instituttet organiseres i to avdelinger; Avdeling for atferdsvitenskap med psykologi og Avdeling for vernepleie, helsefremming og inkludering. Det er tre studieprogram ved instituttet; Bachelorprogram i vernepleie, Bachelorprogram i psykologi og Masterprogram i atferdsvitenskap, totalt tas det opp ca. 330 studenter. Etter- og videreutdanningsvirksomheten ved instituttet er betydelig og det satses for å utvikle denne.Det jobbes også med å opprette et cand. psychol. program ved instituttet/fakultetet og det forventes at instituttleder fortsetter det videre arbeidet med dette.

Det er stor grad av samarbeid om forskning og undervisning på tvers av de tre studieprogrammene på instituttet, og fakultet og institutt ønsker og forventer samarbeid.Instituttet har også et Ph.d. program i atferdsanalyse, dette vil bli slått sammen med Ph.d.-programmet i helsevitenskap ved fakultetet.

Universitetet har en klar satsning på forskning og flere forskningsgrupper er etablert ved instituttet.

Ansvars- og arbeidsområde

Som instituttleder har du det øverste faglige og administrative ansvaret for virksomheten på instituttet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning, utviklingsarbeid og formidling samt ansvar for HMS, personal- og økonomistyring. Instituttleder har personalansvar for instituttets avdelingsledere og utdanningskoordinator, og har i tillegg økonomi- og resultatansvar og rapporterer til dekan. Instituttleder er også pådriver for samarbeid med praksisfeltet og aktiv deltakelse i fakultetets arbeid med internasjonalisering.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være å

 • utvikle instituttets fagmiljø i tråd med strategier og mål på OsloMet og fakultetet
 • fremme konkurransedyktig forskningsaktivitet på instituttet
 • utvikle forskningsaktivitet på instituttet og være en pådriver for at utdanningene er basert på forskning og faglig utviklingsarbeid
 • samarbeide internt ved universitetet og med samfunns- og arbeidsliv regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • bidra aktivt i dekanens ledergruppe og i fakultetets strategiske arbeid, blant annet for å oppnå synergier på tvers av institutter og fagområder
 • være en pådriver for digitalisering
 • jobbe for at studenter og ansatte får et godt, helhetlig og mangfoldig lærings- og arbeidsmiljø

For mer informasjon om ansvar og oppgaver, se stillingsbeskrivelsen her.

Kvalifikasjonskrav

 • helserelevant høyere utdanning
 • faglig kompetanse på førstestillingsnivå, gjerne professor
 • erfaring med innovasjon i forskning og undervisning
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet, med dokumenterbare resultater
 • erfaring med, og god forståelse for, personalledelse og økonomistyring
 • god kjennskap til ett eller flere av instituttets fagområder
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlig og skriftlige språkferdigheter dokumenteres.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • dokumenterte resultater fra forskningsledelse og utdanningsledelse
 • erfaring fra undervisning, forskning og utviklingsarbeid knyttet til instituttets fagområder
 • evne til å utøve tydelig, målrettet og strategisk ledelse
 • evne til å bygge nettverk og skapte tillit internt og eksternt, samt bidra til å utvikle institusjonens omdømme
 • en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
 • god bidragsyter inn i tverrfaglige samarbeid
 • evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • evne til omstilling og gjennomføring av endringsarbeid

Følgende vil også tillegges vekt:

 • personlig egnethet
 • motivasjon for stillingen og engasjement for fagområdene
 • komplementær kompetanse til den øvrige ledergruppen

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • en arbeidsplass i stor utvikling
 • gode utviklingsmuligheter for ledere
 • mulighet til å prege instituttets utdanninger
 • inspirerende og sterke fagmiljøer
 • pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1475 instituttleder. Lønnstrinn 78-84, det vil si kroner 768 500 – 910 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknadsprosess

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk via vårt rekrutteringssystem.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon

Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Søknadsfrist: 20. august 2021

Ref: 21/05560

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere. OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS