Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Instituttleder - Institutt for oral biologi (IOB)

Søknadsfrist: 14.08.2024

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.Det odontologiske fakultet (OD) er et av Europas ledende odontologiske fagmiljøer. Fakultetets forskere bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt og i samarbeid med nasjonale og internasjonale anerkjente forskningsgrupper.

Utdanningen er forankret i medisinen og biologien og med omfattende klinisk ferdighetstrening.

Vi utdanner fremtidens tannleger og tannpleiere som tar et helhetlig behandlingsansvar for pasienten. Fakultetet tilbyr også ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Vår forskning spenner vidt fra ren basalforskning, via forskning i skjæringspunktet mellom basalfag og klinisk forskning og til anvendt samfunnsmedisinsk forskning. Vi utdanner tannleger, tannpleiere og spesialister. Vi har 420 studenter og ca 270 årsverk når det gjelder ansatte, og driver Norges største tannklinikk med rundt 50.000 pasientbesøk i året. Fakultetet består av to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Om stillingen

Det odontologiske fakultet har ledig stilling som instituttleder Institutt for oral biologi (IOB). Stillingen har en åremålsperiode på fire år fra 1. januar 2025 med mulighet for forlengelse i ytterligere én periode. 

Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, og hører inn under Det odontologiske fakultet. 

Instituttet driver forskning innen områdene anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag.

Instituttet har pr i dag ca. 50 tilsatte som fordeler seg på følgende personalgrupper: fast vitenskapelig personale, stipendiater,postdoktorer, teknikere og administrativt personale.IInstituttleder er instituttets øverste leder, og er ansvarlig for å lede virksomheten innenfor de rammer som er fastsatt. 

Se her for stillingsbeskrivelse.

Kvalifikasjonskrav

Ved vurderingen av formelt kvalifiserte søkere, vil søkernes erfaringsbakgrunn og potensial bli vurdert opp mot myndighets-, ansvars- og oppgavefelt, slik det er angitt i stillingsbeskrivelsen. God rolleforståelse innenfor akademisk ledelse vil bli vektlagt. 

I tillegg krever vi: 

 • Det kreves vitenskapelig kompetanse på minimum førsteamanuensisnivå innen naturvitenskap eller helsefag. 
 • Det kreves erfaring med koordinering av utdanningsvirksomhet, undervisningsledelse og ledelse av forskningsaktivitet.
 • Det kreves at instituttleder må beherske norsk, svensk eller dansk språk.

Det er ønskelig at den som ansettes har:

 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring. 
 • Erfaring med strategisk planlegging og prioritering av faglig virksomhet. 
 • Erfaring fra større forskningsprosjekter, forskningsformidling og forskningsfinansiering. 
 • Erfaring fra internasjonalt samarbeid er en fordel.

Se her for utfyllende stillingsbeskrivelse. 

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges og vi krever at den som ansettes:

 • Har en lyttende og involverende lederstil, og er en teambygger som evner å samarbeide tverrfaglig.
 • Har beslutningskraft, gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser.
 • Er utviklings- og løsningsorientert. 

Vi tilbyr

 • Instituttleder på IOB avlønnes etter individuell vurdering innenfor et spenn fra kr 966 300 til kr 1 220 400 avhengig av kompetanse.
 • Gode pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • En beskrivelse av søkerens motivasjon og ambisjoner for å fylle stillingen (separat vedlegg, maks 1 side)
 • CV (utdanning, arbeidserfaring, undervisningserfaring, administrativ erfaring, ledererfaring og andre relevante kvalifikasjoner)
 • Fullstendig liste over vitenskapelige/faglige publikasjoner
 • Vitnemål og attester
 • Referanser (liste med 3 personer med avn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem. 

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Andre opplysninger

Som ansatt må du til enhver tid, rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. 

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Dekan Tiril Willumsen tlf +47-22852129 / +47 92299666

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS