LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi

Søknadsfrist: 06.06.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Institutt for fysikk og teknologi

Om stillingen

Fakultet for naturvitenskap og teknologi har ledig stilling som instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi. Vi søker en engasjert leder som kan videreutvikle og lede instituttets forsknings-, utdannings-, innovasjons-, og formidlingsvirksomhet. Instituttleder vil være en del av den samlede ledergruppen på fakultetet.Stillingen er ledig fra 01.08.21. Tiltredelse etter avtale

Institutt for fysikk og teknologi har 35 fast vitenskapelig ansatte, fire administrativt ansatte og ni teknisk ansatte, samt et økende antall midlertidig ansatte. Per i dag teller instituttet om lag 130 årsverk og om lag 300 studenter er tilknyttet instituttets studieprogrammer. Instituttet holder til i Teknologibygget og i Forskningsparken på Campus Tromsø.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Sentrale arbeidsoppgaver

Instituttleder har ansvar for den samlede virksomheten og rapporterer til dekan. Instituttleder vil ha tilknyttet egen administrativ stab.

Sentrale oppgaver er:

 • Ledelse av faglig, strategisk og administrativ virksomhet på instituttet, herunder resultatansvar og personal- og økonomiansvar
 • Sikre kvalitet og god balanse mellom utdanning, forskning, formidling og innovasjon
 • Bidra til å skape en positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø for ansatte og studenter
 • Sikre et godt læringsmiljø og aktiv rekruttering av nye studenter
 • Lede medvirkningsbaserte prosesser
 • Representere instituttet og fremme internt og eksternt samarbeid
 • Sikre at instituttet følger gode HMS-rutiner og ha god personaloppfølging
 • Sørge for god teknisk- og administrativ støtte

Forskningsområder ved instituttet

Instituttets seks forskningsgrupper er innen fornybar energi, jordobservasjon, maskinlæring, modellering av komplekse systemer, romfysikk, samt ultralyd, mikrobølger og optikk. En mer utfyllende beskrivelse av forskningsgruppene er gitt på nettsidene til Institutt for fysikk og teknologi.

Instituttet er vertskap for to sentre for forskningsdrevet innovasjon gjennom Norges Forskningsråd, Centre for Integrated Remote Sensing and Forecasting for Arctic Operations og Visual Intelligence, samt den interne satsingen Arctic Centre for Sustainable Energy. Instituttet har stor suksess med eksternt finansierte forskningsprosjekter, som inkluderer tre ERC Starting Grants samt en rekke prestisjefylte prosjekter fra andre finansieringskilder som Norges forskningsråd, European Research Council og Horizon 2020. I tillegg leder eller deltar instituttet i flere internt finansierte prosjekter og sentre.

Utdanningstilbud ved instituttet

Instituttet gir undervisning på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og leder eller medvirker i et bachelorprogram i matematiske realfag, et mastergradsprogram i fysikk, et lektorprogram i realfag samt fire sivilingeniørprogrammer (anvendt fysikk og matematikk; energi, klima og miljø; kunstig intelligens; romfysikk). Undervisningen er forskningsbasert og det tilbys spesialiseringsmuligheter innen alle seks forskningsretningene ved instituttet. Instituttet utdanner fysikere og teknologer til arbeidslivet innen privat næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og undervisning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Dekan Arne O. Smalås:

eller fakultetsdirektør Valentina B. Vollan:

Kvalifikasjoner

Stillingen krever:

 • professor/dosent/førstestillingskompetanse innen relevante fagfelt
 • erfaring fra ledelse ved f.eks. universitet, høyskole, forskningsinstitusjon, kunnskapsbasert næringsliv eller offentlig forvaltning
 • interesse for faglig ledelse og gode evner til samarbeid, strategisk tenkning, kommunikasjon og fleksibilitet
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk i tillegg til engelsk

Det legges i tillegg avgjørende vekt på om kandidaten har:

 • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
 • evne til å bygge nettverk og skape tillit
 • erfaring fra forskningsledelse
 • suksess med å skaffe forskningsfinansiering
 • erfaring fra undervisning
 • erfaring med økonomi- og personalledelse
 • likestillings- og mangfoldskompetanse

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • en sentral lederstilling innenfor naturvitenskap og teknologi
 • et dynamisk og internasjonalt miljø
 • dyktige, ambisiøse og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som sikrer gode pensjonsrettigheter og muligheter for boliglån

Instituttleder ansettes på åremål for fire år, og kan ansettes for to nye perioder, totalt inntil 12 år. Ved utløp av hver åremålsperiode skal stillingen kunngjøres offentlig. Etter endt åremålsperiode kan fast ansettelse i vitenskapelig stilling være aktuelt, avhengig av forskningsfelt, kompetanse og relevans for instituttets aktiviteter.

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1475. Fra brutto lønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Forskningsaktivitet

Fakultetet vil legge til rette for at instituttleder har forskningsaktivitet i ansettelsesperioden. Midler til en fireårig ph.d.-stilling eller treårig postdoktorstilling vil bli stilt til disposisjon. Det kan påregnes fritak for ordinær undervisning, men det er ønskelig at instituttlederen veileder ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet egen forskningsvirksomhet.

Søkere som har fast stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter en åremålsperiode som instituttleder. Inntil 6 måneder av dette kan tas ut innenfor åremålsperioden.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS