LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Toktingeniør (overingeniør) - Institutt for geovitenskap

Søknadsfrist: 01.10.2023

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et internasjonalt ledende breddeuniversitet. Vår visjon er å være en drivkraft i nord. Det nordsamiske begrepet eallju, som betyr arbeidsiver, setter tonen for drivkraften i UiT. Sammen med studenter, ansatte og samfunnet for øvrig skal vi utnytte vår beliggenhet i Nord-Norge og Sápmi, vår faglige bredde og tverrfaglige fortrinn til å forme framtiden.


Vårt samfunnsoppdrag er å gi forskningsbasert utdanning av høy kvalitet og utføre kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning i hele spennet fra det grunnleggende til det anvendte på høyt internasjonalt nivå. Vi skal formidle kunnskap om fagområdene våre og bidra til innovasjon.

Samfunnsoppdraget forener UiT på tvers av ulike studier, forskningsfelt og store geografiske avstander. Det fordrer godt samarbeid med nærings- og samfunnsliv og internasjonale partnere. Vi skal styrke en kunnskapsbasert og bærekraftig utvikling, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.


Akademisk frihet, vitenskapelige og forskningsetiske prinsipper ligger til grunn for hele UiT sin virksomhet. Medvirkning, medbestemmelse, åpenhet og gode prosesser skal gi det beslutningsgrunnlaget vi trenger for å gjøre kloke og framsynte prioriteringer. Våre studenter og ansatte skal ha mulighet til å utvikle sine evner og potensial. Tuftet på vitenskapelig integritet skal vi være modige, engasjerte og rause - tett på fag, folk og samtidsutviklingen.


Vi skal ha god og målrettet ressursutnyttelse og omstillingsevne for å møte framtidas forventninger og muligheter. Vi vil styrke kvalitet i og gjennomslagskraft for våre fagområder og kjerneoppgaver gjennom tre strategiske innsatsområder.

Om stillingen

Vi søker en motivert kollega til varierte oppgaver som overingeniør i ett års vikariat, med mulighet for forlengelse. Vi ønsker en dyktig og serviceinnstilt medarbeider som kan bidra til å ivareta og utvikle instituttets toktvirksomhet. Den vi ansetter bør ha stor arbeidskapasitet og evne til å håndtere både rolige perioder med vedlikehold på land og perioder på tokt i åpne havområder med vaktordning og stort arbeidspress.

Oppgavene vil være varierte innen de følgende områdene: elektronikk, mekanikk, datateknisk og generelt vedlikehold, oppgaver rettet mot prøve-lager og offshore relatert arbeid.

Den som ansettes inngår i instituttets team av toktingeniører.

Arbeidssted er UiT i Tromsø. 

Tilhørighet

Institutt for geovitenskap har ca. 90 ansatte hvorav ca. 20 er vitenskapelige stillinger, rundt 15 forskere/postdoktorer, ca. 25 stipendiatstillinger og omtrent 15 teknisk/administrative stillinger samt til enhver tid ca. 15 deltidsansatte med oppdrag på laboratoriet eller i undervisning. Instituttet har rundt 160 studenter, fordelt på bachelor, master og ph.d. nivå. Institutt for geovitenskap er inne i en meget spennende periode stor forskningsaktivitet knyttet til bl.a. nytt Senter for fremragende forskning, IC3. Instituttet hører inn under Fakultet for naturvitenskap og teknologi. Det har tilgang til UiTs forskningsfartøy «Helmer Hanssen» og «Beret Paulsdatter», samt Buster småbåter. Videre er UiT, inkludert Institutt for geovitenskap, hovedbruker av nytt isgående forskningsfartøy «Kronprins Haakon».

Arbeidsoppgaver

Toktingeniøren vil få arbeidsoppgaver hovedsakelig knyttet til toktvirksomhet herunder:

 • Drift og veiledning i bruk av utstyret på tokt
 • Vedlikehold og reparasjoner av diverse utstyr og instrumentering
 • Utvikling av maringeologisk og geofysisk instrumentering
 • Leverandøroppfølging
 • Ivaretakelse av forskningsdata og prøver

Det maringeologiske og geofysiske instrumenteringen er stadig i utvikling og består blant annet av:

 • Mekanisk utstyr som kjerneprøvetakere og grabber
 • Instrumentering for måling av vannmassenes egenskaper (CTD).
 • Diverse plattformer f.eks. Kongsberg K-Lander og mooring systemer
 • Seismisk utstyr bl.a. P-kabel (for 3D seismikk), luftkanoner og boomer og sparker
 • Penetrasjonsekkolodd, multistråleekkolodd (EM302) og fiskeri-ekkolodd (EK60)
 • Dypvannskamera (TowCam)
 • Diverse programvarer, f.eks. GPS navigasjonssystemer og kartprogrammer

Toktvirksomhet varierer fra år til år, og vil normalt være på 50 til 100 dager i året med varighet fra dagsturer og opp til fem uker.Endringer i stillingens innhold må påregnes, herunder vedlikehold av instituttets øvrige instrumentpark.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Matthias Forwick:

eller senioringeniør Bjørn Runar Olsen:

eller kontorsjef John Arne Opheim:

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelseFor tilsetting som overingeniør kreves det:

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå innen elektronikk eller tilsvarende
 • Relevant praksis og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner
 • Erfaring fra mekanisk arbeid. Opplæring i instituttets spesielle instrumentering vil bli gitt.
 • Gode norsk og engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Det kreves godkjent helseerklæring for sjøfolk. UiT sitt Sikkerhetskurs må gjennomføres.

Tilsvarende realkompetanse som utdanningskravet kan oppnås gjennom lang og/eller særlig relevantpraksis, videreutdanning etterutdanning, tilleggsutdanning mm., slik at også ingeniører og teknikere med relevant utdanning og praksis anmodes om å søke.

Videre er det ønskelig med god teknisk forståelse og praktiske ferdigheter innen ett eller flere av følgende områder:

 • Elektronikk
 • Mekanikk
 • Feilsøking (herunder: elektroniske, elektromagnetiske og mekanisk utstyr)
 • Datateknologi (både hardware og software)

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen. 

Vi søker deg som:

 • arbeider godt både selvstendig og i team.
 • er løsningsorientert og strukturert. 
 • håndterer parallelle arbeidsoppgaver.
 • har gjennomføringsevne og er sørvisinnstilt.
 • bidrar til å utvikle og forbedre eksisterende rutiner.

Vi tilbyr

 • Et arbeidsmiljø med stort fokus på oppgaver og arbeidsglede
 • Nær kontakt med instituttets ansatte og studenter
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1087. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Toktvirksomheten honoreres i henhold til Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt.

Du vil bli medlem i Statens pensjonskasse, som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Les mer om ansattgodene dine på: spk.no.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • Elektronisk utfylt CV (fullstendig oversikt over utdanning og praksis)
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS