LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Ingeniør i nasjonal jordkarbonovervåkning

Søknadsfrist: 29.05.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.


Avdeling Skog og klima
inngår i NIBIO's Divisjon for Skog og utmark. Avdelingen forsker på skogens funksjon i klimasammenheng, mekanismene som påvirker klima lokalt og globalt, og hvordan skogforvaltning virker inn på disse, samt hvordan skogbehandlingen kan tilpasses et endret klima.


Avdelingen samarbeider med Miljødirektoratet om Norges klimagassregnskap under FNs klimakonvensjon og Kyotoprotokollen, hvor vi har ansvar for klimagassregnskapet for arealbrukssektoren (LULUCF; Land Use, Land-Use Change and Forestry). Herunder ansvar for å utvikle og forbedre metoder og modeller for beregning av utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk.

NIBIO etablerer et program for Nasjonal jordkarbonovervåkning i Landsskogtakseringen. Programmet skal dekke skog og beitemark (innmark) over hele landet gjennom systematisk prøvetaking i et utvalg av Landsskogtakseringens prøveflater.

I denne stillingen søkes en person med stort engasjement for jord og klima, som er glad i feltarbeid og som vil bidra til faglig utvikling av programmet.

Stillingen er tilknyttet avdeling Skog og klima, men du vil også samarbeide tett med avdeling Landsskogtakseringen. Du vil få arbeide i et engasjert forskningsmiljø i forskningsfronten på karbondynamikk i skog, klimagassregnskap og klimaforpliktelser og systematisk kartlegging og overvåking av skog- og arealressurser.

Stillingen er lokalisert på Ås.

Stillingens hovedoppgaver

Du vil bidra i programmet for Nasjonal jordkarbonovervåkning - i alle trinn fra planlegging av datafangst til formidling av resultater. Du vil inngå i en gruppe av medarbeidere tilknyttet overvåkningsprogrammet som for tiden er under etablering, hvor en kjernegruppe vil bestå av denne stillingen, en prosjektleder samt flere feltarbeidere. Fordeling av oppgaver vil tilpasses gruppens samlede kompetanse.

Konkrete oppgaver vil blant annet kunne være:

 • Utvikle deg til å bli en fagspesialist i jordprøvetaking i skog og beitemark for overvåking av jordkarbon
 • Bidra til videreutvikling av metoder i jordkarbonovervåkningen
 • Bidra til bruk av jordkarbondata fra overvåkningen i nye, etterspurte problemstillinger, særlig knyttet til et skogbruk i endring
 • Delta i oppdrag, utredninger og forskningsprosjekter der resultatene fra jordkartleggingsprogrammet benyttes
 • Bidra til å utvikle og hente inn relevante oppdrag, prosjekter og utredninger
 • Planlegging og organisering av feltarbeidet, utvikling og gjennomføring av kurs samt kalibrering av feltarbeidere tilknyttet overvåkningsprogrammet
 • Feltarbeid i feltsesongen
 • Prøvebehandling etter innsamling, tilrettelegging av data, koordinere forberedelse til neste feltsesong

Kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad innenfor jordfag, skogbruk eller tilsvarende
 • Erfaring med feltarbeid
 • Erfaring med verktøy til effektiv datahåndtering
 • Ha mulighet til å utøve krevende feltarbeid i lengre perioder
 • Førerkort klasse B
 • Gode engelskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Fremmedspråklige søkere må forplikte seg til å lære norsk språk skriftlig og muntlig innen to år

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med beskrivelse og klassifisering av jordsmonn, for eksempel med internasjonal jordklassifisering (WRB eller tilsvarende)
 • Erfaring fra jordprøvetaking i skog
 • Erfaring med å se sammenhenger mellom jordsmonnets egenskaper og karbondynamikk
 • Erfaring med vitenskapelig rapportering og publisering
 • Arbeidserfaring med jordkarbon
 • Erfaring med R
 • Kjennskap til norsk eller nordisk skog og skogbruk, og/eller jordbruk
 • Kunnskaper i norsk eller skandinavisk språk

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe konsentrert, systematisk og målrettet
 • Evne til å være fleksibel ved behov
 • Arbeider godt selvstendig, og har god gjennomføringsevne
 • Bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Pedagogiske evner
 • Kreativ og initiativrik

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som overingeniør kode 1087, senioringeniør kode 1181 eller sjefsingeniør kode 1088, lønnstrinn 55 - 74 (kr 499 500 - 702 100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Forskningssjef/avdelingsleder Avd. Skog og klima Gunnhild Søgaard, tlf 917 27 960, eller
 • se nettsted nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS