LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Jordkartlegger

Søknadsfrist: 14.08.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 og er et av Norges største forskningsinstitutt. NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen
har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 106 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Avdeling Jordkartlegging
har det nasjonale ansvaret for kartlegging av jord på dyrket mark. Resultatet av kartleggingen publiseres på NIBIOs kartportal Kilden i form av temakart. Sentrale aktiviteter er planlegging og utføring av selve jordkartleggingen og utarbeiding av ulike temakart. En vesentlig del av virksomheten består også av å formidle til ulike brukergrupper i næring og forvaltning. Avdelingen er involvert i ulike forsknings- og utredningsprosjekter, og har et ansvar for internasjonal rapportering av jordsmonndata.

Vil du bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag, for både jordbruket, matproduksjon og klimatilpasning, nå og i fremtiden?

Kunnskap om matjorda er viktig. NIBIO styrker sitt arbeid med det nasjonale programmet for jordkartlegging. Vi søker deg som har god kunnskap om norsk jordsmonn og har lyst til å bli en del av oss. Det er økt etterspørsel etter relevant og pålitelig informasjon om jordressursen. Jordkartlegginga danner grunnlaget for alle beslutninger om bruk av jordressursen. Stillingen vil bidra til å løse et viktig samfunnsoppdrag, for både jordbruket og matproduksjon og klimatilpasning, nå og i framtiden.

Stillingen innebærer årlig feltarbeid (jordkartlegging) i ulike deler av landet, 8-10 uker per år.

Arbeidssted er Ås, Apelsvoll, Trondheim eller Tromsø.Dersom kontorsted ikke blir Ås, så må det påregnes opphold på Ås ved jevne mellomrom.

Stillingens hovedoppgaver

Du vil bidra i jordkartleggingsprogrammet – i alle trinn fra planlegging av datafangst til formidling av resultater. I tillegg vil du delta i oppdrag, utredninger og forskningsprosjekter der resultatene fra jordkartleggingsprogrammet benyttes. NIBIO har fått i oppdrag å implementere et nasjonalt jordovervåkingsprogram for jordbruksjord. Ved riktig kompetanse, så vil denne stillingen også bidra inn i dette programmet.

Hovedoppgaver:

 • Utvikle deg til å bli en fagspesialist i jordkartleggingsprogrammet
 • Bidra i videreutvikling av standardisering/kalibrering i jordkartleggingen
 • Bidra til bruk av jordsmonndata fra jordkartleggingen i nye, etterspurte problemstillinger, særlig knyttet til et jordbruk i endring
 • Utvikle og hente inn relevante oppdrag, prosjekter og utredninger
 • Delta i oppdrag, utredninger og forskningsprosjekter der resultatene fra jordkartleggingsprogrammet benyttes

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning på mastergradsnivå innen jordfag
 • Meget god framstillingsevne, både muntlig og skriftlig, på norsk
 • Ha mulighet til å utøve relativt krevende feltarbeid i lengre perioder
 • Førerkort klasse B

Det er en fordel om du har

 • Erfaring med å se sammenhenger mellom jordsmonnets egenskaper og de ulike problemstillingene som jordbruket står overfor
 • Kunnskap om forvaltningens og/eller næringens behov for kunnskap om jordsmonnet
 • Praktisk erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe konsentrert, systematisk og målrettet
 • Evne til å være fleksibel ved behov
 • God gjennomføringsevne
 • Samarbeider godt, deler gjerne av din kompetanse og erfaring
 • Bidrar til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Er kreativ og tar initiativ til å utarbeide søknader og tilbud, samt å utvikle prosjekter

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som overingeniør/senioringeniør, kode 1087/1181 lønnstrinn 56-75 (kr 517 600-728 100 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder avd. jordkartlegging, Siri Svendgård-Stokke, tlf 478 14 011 eller se nibio.no

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS