LEDIG STILLING VED NMBU

Stipendiatstilling innen etterkrigstidens landskapsarkitektur

Søknadsfrist: 11.04.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.


Institutt for landskapsarkitektur har rundt 40 faste og midlertidige ansatte, hvorav 10 ph.d.-kandidater, og 300 studenter. Instituttet er det nasjonalt ledende fagmiljø innenfor sitt fagfelt og den eldste akademiske utdanning i landskapsarkitektur i Europa. Instituttet tilbyr et 5-årig masterprogram i landskapsarkitektur, en 2-årig mastergrad i global landskapsarkitektur og en 3-årig bachelorgrad i landskapsteknikk. Instituttet har fem faggrupper: Design og planlegging; Forvaltning av uterom og grønn estetikk (FUGE); Historie og teori; og Landskapsplanlegging og 3D-visualisering. Instituttet har også ansvar for Norsk landskapslaboratorium ved NMBU og Historisk arkiv for norsk landskapsarkitektur. Les mer om instituttet her.

Er du interessert i utviklingen av landskapsarkitektur i nyere tid?

Om stillingen

Ved NMBU, Fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur er det ledig en stilling som stipendiat i tre år med tematisk arbeidsområde etterkrigstidens landskap. Stipendiaten vil være inkludert i forskergruppen Teori og Historie ved Institutt for landskapsarkitektur. Historical Archive of Norwegian Landscape Architecture, er en viktig ressurs for denne utlysningen. Den er med i det europeiske nettverket av landskapsarkitekturarkiv, NELA.

Formålet med PhD prosjektet er å gi en forståelse av norsk landskapsarkitektur i etterkrigstiden og kulturarvsverdier knyttet til denne epoken. Dette vil gi en innsikt i tidligere prosjekter som har dannet våre nåtidige omgivelser, men som har kvaliteter som ikke er like anerkjente og tydelige i dag.

I etterkrigstiden ble det utarbeidet flere prosjekter der naturen var forbilde uten at denne er eksplisitt fortolket. Forenkling av landskap ved bruk av masseplantinger i for eksempel drabantbyutviklingen, planlegging og forming av større landskapsinngrep er nyere utviklingstrekk i landskapsarkitektur.

Dette har bidratt til å utvide profesjonens rolle som aktør i utviklingen av velferdsstaten. Kjennskapen til disse tendensene åpner for en rekke spørsmål som det historiske arkivet ved instituttet gir muligheter for å utforske: Hva slags oppdrag sto på agendaen i etterkrigstidens landskapsarkitektur? Hva var særpreg og spesialisering i denne perioden? Hvem var oppdragsgiverne og drivkreftene? I hvilken samfunnsmessig kontekst opererte landskapsarkitektene og hvordan preget dette fagdiskursen? Arkivstudier, og særlig landskapsarkitektur arkivet er sentralt i prosjektet, i kombinasjon med registrering og tolkning av de fysiske anleggene. Arkivet vil gjøre det mulig for PhD-studenten å komme raskt inn i nytt grunnlagsmateriale.

Arbeidsoppgaver

En søknad om stipendiatstilling ved NMBU er samtidig en søknad om opptak til Ph.d.-programmet i Samfunnsutvikling og planlegging ved Fakultet for landskap og samfunn, med sikte på å fullføre en doktorgrad i løpet av tilsettingsperioden. Ph.d.-programmet består av obligatoriske og valgfrie kurs med muntlig og skriftlig eksamen og en viktig forskningsdel. Den dokumentasjon som er nødvendig for å sikre at opptakskravene er ivaretatt må lastes opp som vedlegg.

Kompetanse

Den som ansettes må oppfylle kravene for å bli tatt opp på ett av fakultets PhD program. For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «fakultetenes utfyllende regler for de ulike ph.d.-programmene.».

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant utdanning tilsvarende en femårig Masterutdanning med 300 studiepoeng innen relevant fagområde, f.eks. landskapsarkitektur, arkitektur, by- og regionplanlegging eller i et relevant historisk fagområde med minst karakter B.
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk tilstrekkelig til å kunne kommunisere flytende faglig både skriftlig og muntlig, tilsvarende til den europeiske standarden C1.
 • gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig (i henhold til ph.d.-forskriften § 5-2 tredje ledd)

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Relevant profesjonskompetanse i minst tre år i norsk kontekst
 • Innsikt om det norske samfunnet og samfunnsutfordringer
 • Erfaring med forskning, formidling og fagutvikling

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Interesse for forskning og motivasjon for å fullføre en doktorgrad
 • Arbeide selvstendig og strukturert
 • Gode samarbeidsevner og evne til å bidra til utvikling av faget i et internasjonalt miljø

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1017 Stipendiat, lønnsramme 20. Stipendiater innplasseres normalt i lønnstrinn 54 (NOK 501 200).

Tilsettingen skjer i henhold til gjeldende nasjonale retningslinjer for tilsetting som stipendiat ved universiteter og høgskoler. Stipendiatstillingen er en åremålsstilling. Den som ansettes må starte opp 1. september og være daglig til stede på campus.

Ved spørsmål knyttet til stillingen, kontakt prodekan Annegreth Dietze-Schirdewahn, Annegreth.dietze@nmbu.no eller professor Anne Kathrine Geelmuyden, anne-katrine.geelmuyden@nmbu.no.

For spørsmål om Ph.d.-programmet, kontakt ph.d-programkoordinator Sheena Lisland, sheena.gilchrist.lisland@nmbu.no.

Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 11.04.2023

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” på denne siden. Søknader som ikke sendes elektronisk via Jobbnorge innen fristen, vil ikke bli vurdert. Informasjon til deg som søker stipendiatstilling og generell informasjon til søkere

Søknaden må inneholde opplysninger om din utdanning og tidligere praksis, samt din motivasjon for å gjennomføre et slikt ph.d.-prosjekt. Legg ved vitnemål og eventuelle attester. I søknaden må kandidaten bekrefte at opplysninger og dokumentasjon (i form av vedlegg) som leveres via stillingssøknaden også kan benyttes av NMBU i en eventuell opptaksprosess.

Følgende dokumenter skal legges ved søknaden:

 • Søknadsbrev som viser søkerens motivasjon for å ta en Ph.d.-grad og for temaet
 • En prosjektskisse er du beskriver hvordan du ser for deg at arbeidet med prosjektet og doktorgradsutdanningen bør legges opp (inntil 2 A4-sider)
 • Komplett CV
 • Relevante vitnemål/attester (dvs. diplom, karakterutskrift. Diploma supplement for både bachelor og master)
 • Eventuell dokumentasjon av faglige kunnskaper (for eksempel liste over vitenskapelige arbeider)
 • To referanser

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS