LEDIG STILLING PÅ KRISTIANIA

Stipendiat i dramatisk skrivekunst ved Westerdals Institutt for film og medier

Søknadsfrist: 01.06.2023

Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 18.000 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Westerdals institutt for film og medier (WIFM) består av cirka 30 ansatte og 450 studenter og tilbyr studier i lyddesign, manus, film/TV, spilldesign, 3D-grafikk og VFX. Instituttet er en del av School of Arts, Design, and Media (SADM), som også inkluderer Westerdals institutt for kreativitet, fortelling og design, Institutt for musikk, og Institutt for scenekunst. Samlet er SADM med sine 1600 studenter og 120 faglige årsverk det største kreative og kunstfaglige miljøet på universitets- og høyskolenivå i Norge.

Westerdals institutt for film og medier har ledig en stilling som ph.d.-stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid innen fagområdet dramatisk skrivekunst (filmforfatterskap). Ønsket tiltredelse er 1 september 2023.

Om stillingen

Stillingen er for en åremålsperiode på 3 år, alternativt 4 år der 25% av arbeidstiden er knyttet til undervisning ved SADMs utdanninger i dramatisk skrivekunst, etter avtale med institusjonen. Stipendiaten vil tilknyttes ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet. Søknad om opptak i programmet skal utformes den første tiden i stipendiatperioden, i dialog med veileder. Det er et vilkår for tiltredelse i stipendiatstillingen at stipendiaten søker om opptak innen tre måneder etter tiltredelse. Dersom det ikke foreligger en opptaksavtale innen seks måneder kan Kristiania som arbeidsgiver heve arbeidsavtalen.

Arbeidssted for stillingen er ved Westerdals Institutt for film og medier, ved School of arts, design and media ved Kristiania, avdeling Oslo. Noe reiseaktivitet i forbindelse med deltakelse i Forskerskolen og aktiviteter i ph.d.-programmet ved Den Norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet, må påregnes.

Om det kunstneriske doktorgradsprosjektet

Stipendiatstillingen er knyttet til det kunstneriske utviklingsprosjektet Writing the Writer, som skal utforske fiksjonens muligheter for å skape ny innsikt om vår felles historie og dens karakterer. Prosjektet undersøker hvorvidt historiske fakta, filtrert gjennom dikterisk og empatisk engasjement, kan frembringe ny innsikt, utvide vårt sannhetsbegrep og tilføre ny forståelse av historiske karakterer. Prosjektet skal i tillegg anvende og forske på alternativ manuskriptutviklingsmetodikk.

Stipendiaten vil bidra i prosjektet gjennom utviklingen av sitt eget kunstneriske forskningsprosjekt, og dets spesifikke undersøkelser. I tillegg vil hen være en del av forfatterteamet for det dramatiske verket Født til kunstner som skal utvikles innenfor prosjektet Writing the Writer. Stipendiatens egen kunstutøvelse skal være innenfor feltet dramatisk skrivekunst i form av manuskriptutvikling av fiksjon for lerret eller skjerm (spillefilm eller seriedrama). Prosjektet skal ha en undersøkende tilnærming både til sin tematikk og til metodikk innen dramatisk skrivekunst. Det vil være en fordel om prosjektet anvender nye og alternative manuskriptutviklingsmetoder.

Kunstutøvelsen skal stå i sentrum for doktorgradsresultatet. Samtidig skal kunstutøvelsen følges av en eksplisitt refleksjon i egenvalgt format som ved presentasjon av prosjektet gjør det mulig for andre å ta del i den arbeidsmåten og innsikten som det kunstneriske utviklingsarbeidet frembringer.

Aktuelle områder for kunstutøvelsen i prosjektet kan være:

 • Spillefilm innen sjangeren biografisk eller virkelighetsbasert drama
 • Serie innen sjangeren biografisk eller virkelighetsbasert drama

Kvalifikasjoner

Det stilles krav om at stipendiaten kvalifiserer for opptak i ph.d-program ved Den norske filmskolen, Høgskolen i Innlandet.

For opptak til doktorgradsutdanning må stipendiaten normalt ha femårig mastergrad i aktuelt fagområde. For opptak til kunstnerisk ph.d skal mastergraden være kunstnerisk og praksisbasert. Hvis utdanningen er godkjent med bruk av karakterene bestått/ikke bestått, tas søkeren opp etter individuell vurdering. Dersom utdanningen er godkjent med karakterer, skal gjennomsnittskarakteren være B eller høyere. Etter særskilt vurdering kan annen likeverdig utdanning og/eller tilsvarende kunstnerisk kompetanse godkjennes som grunnlag for opptak.

Videre legges det vekt på at søker

 • Har faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre doktorgradsutdanningen innen ansettelsesperioden
 • Kan arbeide selvstendig og i et skriveromsfellesskap
 • Viser evne til refleksjon og formidling
 • Har pedagogisk erfaring

Språk

 • Søkere må ha gode skriftlige og muntlige kunnskaper, fortrinnsvis i norsk, sekundært i et annet skandinavisk språk
 • God fremstillingsevne på engelsk muntlig og skriftlig. Søkere med internasjonal bakgrunn og/eller utdanning må dokumentere engelske språkferdigheter i henhold til følgende retningslinjer, her.

Hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet samt motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav formulert i stillingsbeskrivelsen. I tillegg vil følgende bli vektlagt: Kvalitet på prosjektbeskrivelsen og praksis relevant for prosjektet stipendiatstillingen skal knyttes til.

Hvordan søke

Søknaden skal inneholde:

 • Søknadsbrev med en kort oversikt over søkerens forskningsinteresser og motivasjon for å søke stillingen
 • Prosjektbeskrivelse som redegjør for det kunstneriske prosjektet (maks 5 sider) med følgende elementer:
  • Presentasjon av kunstnerisk kjerne og beskrivelse av prosjektets relevans i feltet og i samfunnet for øvrig
  • Forskningsspørsmål
  • Metodiske innfallsvinkler; hvordan tematikken tenkes undersøkt
  • Plan for formidling av resultater og refleksjon
  • Skisse til fremdriftsplan
  • Skisse til finansieringsplan
  • Redegjørelse for eventuelle tekniske og andre behov for gjennomføring av det kunstneriske utviklingsprosjekt
 • CV med oversikt over utdanning og erfaring
 • Attester som dokumenterer relevant arbeidserfaring.
 • Fullstendige karakterutskrifter og vitnemål. Søkere med internasjonal høyere utdanning må legge ved godkjenning fra NOKUT
 • Dokumentasjon i form av utdrag (minimum 10, maksimum 30 sider) fra tre kunstneriske arbeider av relevans for søknaden
 • Navn og kontaktopplysninger til to referanser

Vi tilbyr

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling innenfor et bredt skrivekunstmiljø
 • Forsikringsordning
 • Mobiltelefonordning

Stipendiatlønn er p.t. 501 200 pr år.

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Søknadsfrist 01.06.2023

Ved spørsmål, ta kontakt med instituttleder Synne Tollerud Bull på SynneTollerud.Bull@kristiania.no eller prosjektleder Siri Senje på Siri.Senje@kristiania.no

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Søk

Powered by Labrador CMS